Home

Upol přijímací řízení 2022

Univerzitní číslo uchazeče je jedinečným číslem uchazeče pro všechny přijímací obory na univerzitě a oborové číslo uchazeče je jeho číslo pro daný přijímací obor. Obě čísla zpravidla sděluje uchazeči fakulta při přijímacím řízení nebo ve zvacím dopise Přijímací řízení 2019/20 Změna v harmonogramu přijímacích zkoušek, termínu a způsobu jejich vykonání ÚPRAVA podmínek přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na FF UP konaných v akademickém roce 2019/2020 pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy s ohledem na mimořádnou situaci. Testy a zprávy z přijímacího řízení Testy z přijímacího řízení 2019/20. Bakalářské studium. Testy studijních předpokladů (SPF), klíč. Online testy studijních předpokladů. Testy ze studijních programů. angličtina s klíčem; evroá studia, mezinárodní vztahy, politická komunikace a politický marketing, politologi

Přijímací řízení na magisterské navazující studium psychologie je dvoukolové. 1. kolo - Písemný znalostní test. V prvním kole uchazeč absolvuje oborový písemný test, který trvá 50 minut a má 60 otázek (výběr jedné správné odpovědi z 5 nabízených možností) vycházejících z následujících okruhů VERZE TESTŮ STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ 2019 Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomou

Portál UPOL - Přijímací řízení

Přijímací řízení 2019/20: Filozofická fakulta U

Přijímací řízení 2020/21: Filozofická fakulta U

 1. Přijímací zkoušky Podrobné informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022 budou k dispozici od 1. 11. 2020 v Katalogu studijních programů a obor 2020 Univerzita Palackého v Olomouci | webmaster-pf@upol.cz.
 2. Kontakt Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci třída Míru 117 771 11 Olomouc IČO: 61989592 +420 585 636 080 dekanat.ftk@upol.c
 3. Přijímací řízení Přijímací řízení probíhají většinou od dubna do července. Pokud by vám to ale nevyšlo na první pokus, neváhejte podat odvolání, protože někdo, kdo se umístil před vámi, se nakonec může zapsat na jinou školu
 4. Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaj

Přijímací řízení; Celoživotní vzdělávání Podmínky přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na PdF UP v akademickém roce 2019/2020 se zahájením studia v akademickém roce 2020/2021 Termín podání přihlášek: od 1. listopadu 2019. Katedra zajišťuje studium v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Obecné pokyny k průběhu a organizaci přijímacích řízení jsou na stránkách Přírodovědecké fakulty. Konkrétní otázky (např. prominutí přijímacích zkoušek) můžete nalézt také v sekci často kladené dotazy. Den otevřených dveří se na UP koná zpravidla dvakrát ročně a to v prosinci.

Přijímací zkoušky: Katedra psychologi

 1. Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Poslání : Vzdělávat a rozvíjet studenty v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a potřebami praxe a realizovat kvalitní vědeckovýzkumnou činnost s cílem přispět k obohacení psychologické vědy. Hodnoty: Akademická svoboda, Etické principy, Vědecká poctivost, Otevřenost vůči novému, Vzájemná solidarita a.
 2. utí přijímací zkoušky mohli dosud žádat uchazeči, kteří za celou dobu studia na střední škole dosáhli celkového průměrného prospěchu 1,1
 3. Bloková výuka* - talentové přijímací zkoušky: 26. 4. 2021 část A (přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2019/2020) (https://stag.upol.cz/ → Moje studium → záložka Průběh studia ↓ IS/STAG Přijímací řízení Talentová část : 26. 4. 202
 4. Podmínky pro přijímací řízení na PřF UP pro akademický rok 2020/2021 - aktualizace o nové studijní programy - (zveřejněno 7. 8. 2019) Podmínky pro přijímací řízení na PřF UP pro akademický rok 2020/2021 - (zveřejněno 20. 5. 2019) Informace o přijímacím řízení na PřF UP pro akademický rok 2020/202
 5. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc www.lf.upol.cz ZPRÁVA O PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2019/2020 sečetly. Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určoval pořadí uchazečů

Podmínky pro přijímací řízení 2021/2022 ke stažení zde 2019: 17.10.2019: CMTF-A-19-02: NOVELA č. 1 Statutu CMTF UP v Olomouci ze dne 16. 10. 2019: 17.10.2019: CMTF-A-19/03: Vnitřní předpis CMTF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci (Rozhodnutí o ukončení studia ze dne 26. 10. 2020, č.j. UPOL. hněvotínská 3, 775 15 olomouc www.lf.upol.cz pŘijÍmacÍ zkouŠky pro akademickÝ rok 2019/2020 statistickÝ pŘehled vÝsledkŮ pŘijÍmacÍho ŘÍzenÍ konanÉho dne 12.Června 2019 navazujÍcÍ magisterskÝ studijnÍ program veŘejnÉ zdravotnictvÍ pŘijÍmacÍ zkouŠku vykonalo 82 uchazeČŮ ke studiu pŘijato prvnÍch 24 navrŽeno na pŘijetÍ Přijímací řízení O programu Předměty Přihláška Přijímací řízení Podmínkou pro přijetí ke studiu magisterského programu Mezinárodní rozvojová a environmentální studia je ústní pohovor, v rámci kterého se zjišťuje základní orientace uchazečů v problematice mezinárodního rozvoje a udržitel Přijímací řízení do tříletého bakalářského studia programu Teorie a dějiny výtvarných umění uskutečňovaného jednooborovou formou i dvouoborovou formou maior (hlavního programu) a minor (vedlejšího programu) je na katedře dějin umění FF UP dvoukolové Přijímací řízení O programu Rozvojové zaměření Přijímací řízení Pro akademický rok 2021/2022 bude bakalářský program Mezinárodní rozvojová a environmentální studia bez příjímacího řízení, pokud nebude překročena kapacita oboru. Elektronické přihlášky lze podávat od 1. listopadu 202

VERZE TESTŮ STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ 2019 - Filozofická

Dodatečné přijímací řízení do DSP V zimním semestru 2019 proběhly na KSA semináře v rámci projektu Podpora moderních trendů ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci. Výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+ na akademický rok. Katedra historie připravuje absolventy bakalářského, magisterského a doktorského stupně historického studia. V akademické roce 2019/2020 se realizuje studium v následujících studijních programech Informatika v Olomouci. Stránka Katedra informatiky na Přírodovědecké fakultě Univerzita Palackého v Olomouci Pro akademický rok 2020/2021 nebyly pořádány přijímací zkoušky Přijímací test z Organické chemie 2019 Přijímací test z Organické chemie 2018. Katedra organické chemie Přejít k obsahu. Přijímací řízení; orgchem@upol.cz. Odkazy

Úřední deska: Lékařská fakulta U

Přijímací řízení pro Ph.D. studium na Katedře psychologie se koná vždy na jaře. Ústní pohovory přijímacího řízení do DSP (doktorský studijní program) pro přijímaní doktorandů na akademický rok 2018/2019 se konají v pondělí 20. května 2019 na Katedře psychologie FF UP, Vodární 6, Olomouc.20. května 2019 n Test pro přijímací řízení - magisterské studium Biochemie 2019 . 1. Napište strukturní vzorce aminokyselin . D. a . Y. a vzorce adenosinu a thyminu. U dalších otázek zakroužkujte správné tvrzení (pouze jedna správná odpověď) 2. Do kolika tříd můžeme enzymy v současné době v rámci klasifikace dle Mezinárodn

Bakalářské studium: Přírodovědecká fakulta U

Přijímací řízení na FF UP. 18. květen 2019 - 19. květen 2019, 08:00 - 15:00. písemné testy. Přijímací zkoušky na bakalářské prezenční a kombinované (samostatné, major, minor) studium akreditované v ČJ se v Uměleckém centru UP na Univerzitní 3 koná v místnostech Auditorium Maximum.

Přijímací řízení. Obecné a fakultní podmínky P termínu pro podání přihlášek jsou u jednotlivých programů/oborů zveřejněny také podmínky přijímacího řízení. V těchto podmínkách uchazeči naleznou, kromě informací o konání přijímacích zkoušek,. Katedra aplikované ekonomie FF UP zajišťuje výuku v těchto bakalářských studijních programech: - samostatný studijní program Ekonomicko-manažerská studia - sdružený studijní program (maior a minor) Ekonomicko-manažerská studia Nevíte si rady, čím se liší 1oborové studium, maior nebo minor na katedře aplikované ekonomie

Zájemci o studium: Přírodovědecká fakulta U

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 na Masarykově univerzitě proběhlo v období březen-polovina listopadu 2020. Přijímací zkouškou do pomaturitního studia v přijímacím řízení 2020/2021 byl Test studijních předpokladů (TSP) - na všech fakultách MU kromě Lékařské fakulty, Farmaceutické fakulty, Fakulty sportovních studií a Fakulty sociálních. Přijímací řízení se řídí § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a dále vnitřními normami UP (Studijní a zkušební řád UP v Olomouci - část III.). Studium se řídí směrnicí děkana SD 1/2016 a obsah studia je určen individuálním studijním plánem, který na návrh školitele schvaluje oborová. Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. 9. 12. 2019. The Department of English and American Studies presents an invited talk by John Wakefield, titled Intonation is in the lexicon, and held on Monday, December 16, 2019, at 3 pm, in Room 3.16 Předmětem přijímací zkoušky je ověření odborných znalostí právního odvětví zvolené specializace, v němž se uchazeč o přijetí ke studiu uchází, jeho schopností vědecké práce, motivace ke studiu, případně jazykových kompetencí. Lhůta pro podávání e-přihlášek: od 1. 11. 2019 do 31. 5. 202 Dodatečné přijímací řízení do DSP 17. 7. 2020 V zimním semestru 2019 proběhly na KSA semináře v rámci projektu Podpora moderních trendů ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci. a věda (sekce Lingvistika). Podrobnější informace o.

Studujte u nás: Lékařská fakulta U

Obsah studijních plánů všech oborů realizovaných na FF UP naleznete na stránkách studijního oddělení FF UP a dále v ISI Stag (v části Studium a výuka - Programy a obory).. Níže najdete studijní plány nových programů realizovaných na katedře aplikované ekonomie - týká se 1. ročníků nastoupených v ak. roce 2019/2020 9. 12. 2019. The Department of English and American Studies presents an invited talk by John Wakefield, titled Intonation is in the lexicon, and held on Monday, December 16, 2019, at 3 pm, in Room 3.16

Úřední deska: Pedagogická fakulta U

Výsledky přijímacího řízení - rok 2019. Výsledky přijímacího řízení uchazečů; Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (2019) Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (2019) Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na PdF OU v roce 2019 Formality ke studiu Studentské aktivity Studijní materiály Závěrečné práce Rozvrh Katedry organické chemie v ZS 2020/2021 Harmonogram akademického roku 2020/2021 Harmonogram Státních závěrečných zkoušek 2020/2021 Seznam témat OCH/OBS1, OBS3 a OBS5 v ZS 2020/2021 Seznam témat OCH/OBS2, OBS4 a OBS6 v LS 2019/2020 Oborové praxe (OCH/OP) - podrobné informace Docházkový.

Recepce - informace: +420 585 635 099, 585 635 088 Sekretariát děkanky +420 585 635 088 (5009) katerina.dvorakova@upol.c www.studuj.upol.cz Jsem z recyklovaného papíru. Recykluj i ty! Termíny, poplatky a další informace o přijímacím řízení Termín podání elektronické přihlášky: do 15. března 2020 Termín přijímací zkoušky: 9. června 2020 Administrativní poplatek: 690 Kč / studijní program (detail platby uchazeč nalezne v e-přihlášce Přijímací řízení se koná v červnu. Informace pro studenty DSP: Obecná jazykověda a teorie komunikace (OJTK) Následující informace jsou určeny pro studenty, kteří zahájili své studium v akademickém roce 2018/2019

Přihlášky ke studiu v DSP se podávají elektronicky na internetové adrese prihlaska.upol.cz.; Elektronická přihláška bude po úspěšném uhrazení poplatku převedena do přijímacího řízení, o průběhu tohoto procesu bude uchazeč informován e-mailem. V případě chybné úhrady nebo nezaplacení administrativního poplatku nebude přihláška do přijímacího řízení. Aktuální informace k přijímacímu řízení pro tento rok najdete u jednotlivých oborů na www.VysokeSkoly.com. Přijímací testy z minulých let Medicínské, farmaceutické a veterinární obory - odkaz na testy a okruhy otázek na webech škol 202 Zájemci o Erasmus pobyty se již mohou přihlašovat do výběrového řízení přes aplikaci erasmusplus.upol.cz. Podmínkou pro přihlášení do výběrového řízení je vytvoření přihlášky v aplikaci a připojení životopisu (cz nebo en) a motivačního dopisu (v en). Přihlášky budou přijímány do 12. 2. 2019. V následujícím týdnu pak bude vyhlášen termín samotného.

Biskup Karel: Jedna výstava ve dvou městech: Filozofická

10. červen 2019 - 11. červen 2019, 09:00 - 15:00 Filozofická fakulta UP, Umělecké centrum Přijímací řízení do navazujícího Mgr. studia a PhD. studia na Katedru dějin umění FF UP se konají 10. a 11. června v učebnách Auditorium Maximum (109, 1. patro) a Lectorium Medium (003, přízemí vedle Atria) 2. Informace o konání přijímacího řízení. a) termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek: prosinec 2018 - květen 2019. b) termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: 17. 6. 2019 . c) termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: 14. 8. 2019, 2. 9. 2019 Dny otevřených dveří 6. 12. 2019 a 18. 1. 2020. Přírodovědecká fakulta (Optometrie, Bioinformatika aj.): Optometrie 1. - 12. 6. 2020, písemný test z biologie a fyziky, možnost prominutí NSZ SCIO, Bioinformatika bez přijímací zkoušky, pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu oboru. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019 a. Kontakt Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Univerzitní 244/22 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 637 111 dekanat.cmtf@upol.c Kontakty. Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK) místnost č. 130 (1. patro) e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz tel.: 221 619 300, 221 619 330, 221 619 33

Studijní obory. Pro studijní obory bylo přijímací řízení ukončeno v loňském roce. Pro následující akademické roky (od 2019/2020) platí aktuální podmínky pro přijímací řízení - viz. Studijní programy. Prezenční magisterské studiu PALEOZOIKUM 2019. 22.1.2019. Letošní setkání přátel prvohor se uskuteční ve středu 30. ledna 2019 od 10:00 v Geologickém pavilonu Katedry geologického inženýrství HGF VŠB-TU v Ostravě, tentokrát u příležitosti významného životního jubilea prof. Ing. Miloslava Dopity, DrSc. Příspěvky zasílejte a pro bližší informace pište na adresu jakub.jirasek@vsb.cz

Obor Bioinformatika: Katedra biochemie

Přihláška se podává elektronicky do 30.4. 2020, povinné přílohy se zasílají na Oddělení vědy FF UP.Výběrové řízení se koná před oborovou radou vždy na konci června. Požadavky na studium, kritéria výběrového řízení či další informace sděluje předsedkyně oborové rady prof. Tatjana Lazorčáková (tatjana.lazorcakova@upol.cz) Katedra geologie, PřF UP | 17. listopadu 1192/12, Olomouc 771 46 | +420 585 634 531 | petra.ctvrtlikova@upol.cz Univerzita Palackého v Olomouci | Přírodovědecká fakulta | Žurnál UP | Portál U

přijímací řízení, programy celoživotního vzdělávání, poplatky za studium . Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy) martin.fasner@upol.cz. 585632810. 720310415. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Věnujte prosím pozornost aktualizovanému harmonogramu akademického roku 2019/2020. Změny vydané v opatření děkanky č. 6/2020 jsou pro snazší orientaci vyznačeny červeným textem Přijímací řízení se hodnotí dvěma stupni: přijat - nepřijat. V případě většího počtu uchazečů než je možno přijmout, sestaví komise pořadí. Zápis se závěry o přijímací zkoušce předá předseda komise děkanovi do tří dnů od jeho konání Student zpracuje pod vedením vedoucího práce historii informatiky na UP. Vyjde přitom z článku vedoucího práce z roku 2019 a dalších zdrojů dodaných vedoucím práce. Součástí bude přehled o vývoji studijních oborů a plánů, o personálním vývoji, o vývoji technického zabezpečení, zejména dostupné výpočetní techniky NOVÉ INFORMACE: Přijímací řízení 2019 - bonifikace úspěšným studentům SŠ (.pdf) Studijní programy a obory přijímacího řízení 2019; Informace o přijímacím řízení pro studium na Lékařské fakultě od akademického roku 2019/2020 (.pdf) Jak si podat elektronickou přihlášku ke studiu na Lékařské fakultě M

Bakalářské studium: Fakulta tělesné kultury U

Přijímací řízení. Už víte, jakým směrem se vydáte? Skvělé, pojďme se podívat na to, co všechno musíte udělat, abyste u nás mohli studovat. Tři jednoduché kroky vás navedou na tu správnou cestu. Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost požádat o úpravu podmínek v průběhu přijímacího řízení Výsledky přijímacího řízení - rok 2019. Výsledky přijímacího řízení uchazečů; Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (2019) Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (2019) Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na OU v Ostravě v roce 2019 Přijímací zkoušky se konají v době od 1. do 12. června 2020. Uchazeči o studium obdrží pozvánky přibližně měsíc předem. Nezapomeňte přijít na Den otevřených dveří, který se koná 6. prosince 2019 anebo 18. ledna 2020! Zjistíte podrobnosti o přijímacím řízení, studiu samotném i o možnostech zahraničních.

Přijímací zkouška se bude konat formou rozpravy, při níž uchazeči předloží autorské portfolio výtvarných prací dokumentujících jejich dosavadní tvůrčí profil formou kvalitní fotodokumentace, představí svou bakalářskou (event. magisterskou) práci a prokážou odpovídající orientaci v oboru Děkan Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje pro navazující magisterský studijní program Politologie - obor Evroá studia se zaměřením na evroé právo další lhůtu pro podání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2020/2021.. Termín pro podání přihlášek: od 19.4.2020 do 24.4.2020. Dle příkazu rektora UP č Požadavky na přijímací zkoušky. Přijímací řízení. Všichni uchazeči o studium na PdF doloží v rámci přijímacího řízení osvědčení o svém předchozím studiu - úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, a to nejpozději do 15. července

Požadavky na přijímací zkoušky Přijímací řízení. Všichni uchazeči o studium na PdF doloží v rámci přijímacího řízení osvědčení o svém předchozím studiu - úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, a to nejpozději do 15. července 2015 Přijímací řízení; 2019 v historických prostorách olomoucké Filozofické fakulty. Letní škola představuje jedinečnou možnost nahlédnout do světových událostí. Buďte s námi při tom! Případné dotazy, prosím, směřujte na emailovou adresu skoladiplomacie@upol.cz Přijímací řízení Ke studiu budou přijímáni absolventi bakalářského studia Českého jazyka a literatury v rámci studijního programu Specializace v pedagogice. Absolventi bakalářského studia českého jazyka v jiných studijních programech (Filologie) jsou povinni v rámci přijímacího řízení doložit absolvování modulu.

Studujte u nás: Právnická fakulta U

Přijímací zkoušky LF UPOL Jelikož mi chodí čím dál tím víc mailů od vás, co se připravujete na přijímačky, rozhodla jsem se napsat článek i o přípravě na olomouckou lékařskou fakultu Adresa. Katedra bohemistiky Filozofická fakulta Univerzita Palackého Křížkovského 10 779 00 Olomouc e-mail: michaela.kopeckova@upol.cz tel.: +420 585 633 143 sekretariát; nebo +420 585 63 + klapk Tato stránka se vydává za oficiální stránku Univerzity Palackého v Olomouci. Prosím, opusťte tuto stránku

1 Poplatek za přijímací řízení 2020 Poplatek za přijímací řízení na vysokých školách může činit nanejvýš 20 % vyměřovacího základu pro stanovení poplatků. Tímto základem je 5 % z průměrné částky připadající na jednoho studenta poskytnuté veřejným školám ministerstvem ze státního rozpočtu Časopis International Journal of Approximate Reasoning (pořadí časopisu 23/130). HALAŠ,R., MESIAR,R., POCS,J. Generalized comonotonicity and new axiomatization of Sugeno integrals on bounded distributive lattices, International Journal of Approximate Reasoning, 2017, vol. 81, 183-192, IF=2,69 #3.1 Přijímací řízení zahájené v akademickém roce 2018/2019 (pro studium v AR 2019/2020) #3.2 Přijímací řízení zahájené v akademickém roce 2019/2020 (pro studium v AR 2020/2021) #4. Harmonogram zápisu předmětů do informačního systému STAG #4.1. Harmonogram zápisu předmětů na zimní semestr (ZS) akademického roku. Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v Česku - vzdělanost šíří od 16. století, konkrétně od roku 1573. Dnes se olomoucká univerzita řadí mezi špičky českého vysokého školství a v mezinárodních srovnáních je opakovaně zařazována do prestižního seznamu 500 nejkvalitnějších univerzit světa 1. Úvod, přijímací řízení na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. 2. Ukázky vzorového přijímacího testu z anglického jazyka s vyhodnocením

Vizitka: Cyrilometodějská teologická fakulta UP

MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko vypisuje výběrové řízení na stipendijní místa pro asistentky/asistenty českého jazyka do škol v Sasku. Uzávěrka pro přijímání elektronicky i poštou zaslaných přihlášek je 31. března 2019. O tato místa se mohou ucházet čerství absolventi pedagogických fakult nebo studenti posledního ročníku. Rigorózní řízení Informace pro uchazeče Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí své studijní programy ve dvoustupňové bakalářské a navazující magisterské podobě Přijímací zkoušky: Přijímací pohovory neprovádíme, ale během přijímacího řízení přihlížíme k prospěchu na střední škole z předmětů fyzika a matematika a dále se zohledňuje úspěšnost studentů v odborných studentských soutěžích (např. Fyzikální olympiáda) Kontakt Katedra klasické filologie Na Hradě 5 779 00 Olomouc tel.: +420 58 563 3556, +420 58 563 3571 e-mail: marketa.perinova@upol.c Přijímací řízení Pro tříleté učební obory se přijímací zkouška nekoná, přijetí je na základě prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu se vyžaduje

Vizitka: Filozofická fakulta UPTomáš Halík promluví o duchovní diagnóze naší dobyKatedra experimentální fyziky – oddělení didaktiky fyzikyZákladní informace: Filozofická fakulta UPAIA - JAPONSKO - nabídka stipendií pro rok 2019

Po vyhlášení výsledků výběrového řízení. Prodloužení studia na zahraniční instituci je možné jen po dohodě s vysílající a přijímací institucí. Prodloužení s finanční podporou je možné jen v případě dostatečné finanční rezervy. Termín pro podání žádosti na Zahraniční oddělení UP je 28.6.2019. • Anglickou filologii na bakalářské (tříleté studium) i navazující magisterské úrovni (dvouleté studium). • Obojí můžete studovat buď samostatně, nebo společně s jiným oborem z nabídky FF: různými evroými a asijskými jazyky, aplikovanou ekonomií, společenskými vědami (jako filozofie, politologie, sociologie), umělecko-humanitními vědami (jako dějiny. Přijímací řízení pro AR 2020/2021 10.6.2019 AS fakult jsou povinny projednat a schválit podmínky přijímacího řízení zahájeného v ak. roce 19/2

 • Úklidové firmy praha ceník.
 • Kam zmizeli vrabci?.
 • Hliníkový přístřešek na auto.
 • Slaný koláč se zelím.
 • Opera sydney architekt.
 • Los kachlos.
 • Mac mini 2014 koupit.
 • Lesni víla.
 • Coqui shoes.
 • Česká města.
 • Ijáček.
 • Jagdpanther.
 • Druhy sopek.
 • Čína komunismus.
 • Jakou zeleninu může kůň.
 • Battlefield v hardware.
 • Cs chemie.
 • Ivan olbracht.
 • Periskop příbram miminka.
 • Stařený nízký roštěnec.
 • Úklid domácnosti praha 5.
 • Madame tussaud london.
 • Druhy daní 2017.
 • Letadla 2 online cz dabing.
 • Opatrovnictví člena rodiny.
 • Hexavakcína kdy očkovat.
 • Seznam email import kontaktů.
 • Mšice na draceně.
 • Hudební filmy online.
 • Bombardo kouzlo.
 • Pohádky filmové.
 • Vikingský kompas tattoo.
 • Kůstky ruky.
 • Battlefield v hardware.
 • Tanky pro děti.
 • Popisky k obrazům.
 • The package čsfd.
 • Kuklos crew.
 • Mořská sůl nerafinovaná.
 • Tejpovací pásky lidl.
 • Město lednice restaurace.