Home

Navrhování jeřábových drah

provÁdÍme kontinuÁlnÍ vÝzkum statickÝch metod a postupŮ pŘi navrhovÁnÍ ocelovÝch konstrukcÍ vČetnĚ jeŘÁbovÝch drah. Konstrukce jeřábových drah Jeřábové dráhy jsou určeny pro pojezd manipulační techniky Měření jeřábových drah pro jejich montáž, revizi a údržbu-- 05.12.2016 3. Normy a předpisy. Měření geometrických parametrů jeřábových drah se provádí pro potřeby předání nové nebo opravené dráhy, splnění povinnosti provádět pravidelnou kontrolu dráhy, zjištění skutečného stavu dráhy pro potřeby údržby, zjištění příčiny poruchy, zjištění.

Metody stanovení přípustné deformace nosníků jeřábových

Problematika navrhování ocelových konstrukcí jeřábových drah doznala zrušením původních českých technických norem a jejich nahrazením finálními verzemi eurokódů v dubnu 2010 výrazných změn, které spočívají jednak v odlišné metodice výpočtu zatížení, jednak též v některých odlišnostech při prokazování spolehlivosti konstrukce Na základě vašeho přání vybavíme konstrukce jeřábových drah průchozími lávkami a revizními plošinami s přístupovými žebříky nebo schodišti. Naši kvalifikovaní montéři provedou montáž jeřábové dráhy po vzájemné dohodě přímo u vás na místě. Jejich činnost je neustále pod přísným dohledem kontrolních.

Tato norma neplatí pro jeřábové dráhy na staveništích. V kap. 3 (Všeobecně) stanoví norma zásadně: Při navrhování jeřábových drah musí být jejich prostorovou úpravou a konstrukčním řešením splněny požadavky: a) bezpečného provozu jeřábů pojíždějících po jeřábové dráze zejména z hlediska dodržení.

Četnost kontroly jeřábových drah není nikde skriktně stanovena. V ČSN 732601 (Provádění ocelových konstrukcí) se uvádí četnost kontrol jeřábových drah jednou za 5 let. Tato norma již není platná, byla nahrazena obsahem norem ČSN EN 1090-1, 1090-2 +A1 a 732604 (více info zde). Přehled kritéri Zaměření jeřábových drah. Kontrolní zaměření jeřábové dráhy je vyžadováno technickou normou jednou za 10 let a u výrazně dynamicky namáhaných konstrukcí jednou za 5 let. Jeřábová dráha (JD) musí pro svůj bezproblémový provoz splňovat určitá kritéria z hlediska své prostorové polohy

V navrhování d řev ěných konstrukcích se přednášející soust řeďují na návrh spoj ů a krov ů. EN 1991-3 Zatížení - Jeřábových drah 02/07 73 0035 EN 1991-4 Zatížení - Sil a zásobník ů 11/06 73 0035 EUROKÓD 2 - Betonové konstrukc Nosné sloupy jeřábových drah jsou kotveny do stávající betonové podlahy pomocí kotev na chemickou maltu. Naše firma vlastní: Veliký průkaz způsobilosti ke svařování podle ČSN 73 2601-Z2, Certifikát potvrzující zavedení a používání procesu svařování, který odpovídá ČSN EN ISO 3834-2 a má zaveden systém jakosti. Nabízíme vyprojektování, výrobu, montáž i rekonstrukci ocelových jeřábových drah, včetně dodávky napájecích trolejí dle vašich požadavků.. Podle požadavku zákazníka mohou být konstrukce drah vybaveny průchozími lávkami a revizními plošinami s přístupovými žebříky nebo schodišti

Jeřábové dráhy Adamec Crane System

Výroba a montáž typových a speciálních jeřábových drah včetně nosných ocelových sloupů mostových jeřábů. Kotevní HILTI a mikropiloty SASTA Navrhování jeřábových drah pro mostové jeřáby (kolejnice, hlavní nosník jeřábové dráhy, vodorovný výztužný nosník, nárazníky). Princip přenosu brzdné síly mostového jeřábu do spodní stavby. Soustavy příčných vazeb halových konstrukcí. Navrhování plnostěnných a příhradových sloupů, patky a kotvení sloupů ČSN EN 1993-6 obsahuje pravidla pro navrhování konstrukcí nosníků jeřábových drah a jiných ocelových konstrukcí podepírajících jeřáby. Jsou zde uvedeny mostové jeřáby osazené shora na nosnících jeřábových drah, mostové jeřáby podvěšené pod nosníky jeřábových drah a pojízdné kladkostroje Prohlídky jeřábových drah. Periodické prohlídky provádíme na základě smlouvy o spolupráci a nebo na základě nabídky v periodických cyklech dle ČSN.. Prohlídky po havárii provádíme na základě požadavku klienta, obratem do několika hodin.. Znalecké prohlídky (posudky) provádíme na základě cenové nabídky, objednávky, smlouvy v dohodnutém termínu

K navrhování ocelových konstrukcí jeřábových drah podle

 1. Jeřáby, jeřábové kolejnice a jeřábové dráhy s nejlepšími referencemi. Spokojenost zákazníků zavazuje! S tímto krédem vstupuje do každé nové zakázky společnost Gantry Rail s.r.o., specialista na dodávky, instalace, montáž a servis jeřábových drah, kolejnic regálových zakladačů, kolejnice pro svařovací automaty, jeřábových, tramvajových, důlních a.
 2. ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí. ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí . Porovnání s ISO 8306. Tato norma je shodná s ustanoveními ISO 8306 v článcích, které uvádějí montážní tolerance jeřábových drah. Nahrazení předchozích norem. Touto normou se nahrazuje ČSN 73 5130 z 11. 7. 1986
 3. Národní předmluva. Tato předběžná norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1993-6:1999 (Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy) a Národní aplikační dokument (NAD) České republiky, který se použije spolu s ENV 1993-6 při navrhování ocelových konstrukcí jeřábových drah, stavěných v České republice
 4. Posouzení a navrhování nosníků jeřábových drah 8-24-01 | 30.10.2020; 718,3 MB; Stáhnout. Zkušební verze PLATE-BUCKLING. Analýza boulení vyztužených či nevyztužených desek 8-24-01 | 30.10.2020; 572,4 MB; Stáhnout. Zkušební verze RX-TIMBER.
 5. Josefem Musílkem, Ph.D., se snaží být špičkou v teorii navrhování jeřábů, drah, pohonných ústrojí, koček a ocelových konstrukcí. Všechny projekty jsou samozřejmě provedeny v souladu s aktuálně platným Eurokódem, doplněné vlastními teoriemi, založenými na dlouholetém výzkumu a zkušenostech, které Eurokód.
 6. Norma dále obsahuje v normativní příloze A1 ustanovení o tolerancích jeřábových drah. Tyto tolerance nejsou ve shodě s normami ČSN ISO 12881-1 Jeřáby- Tolerance pro pojezdová kola a pro jerábové a příčné dráhy - Část 1: Obecně a s funkčními tolerancemi dle ČSN EN 1090-2+A1

Jeřábové dráhy - montáž, navrhneme řešení Krantechni

 1. 1.3 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ JEŘÁBOVÝCH DRAH - Jeřábové dráhy z válcovaných profilů: § Používají se pro lehké jeřáby a při malém rozpětí pole jeřábové dráhy (do 6 metrů). § Nosník mívá často zesílenou horní pásnici, která zachytává účinky vodorovných příčných sil (viz. obr. 8)
 2. Analýza jeřábových drah pro no snost jeřábu 10, 15 a 20 t. - ČSN EN 1993 - Navrhování ocelových konstrukcí - ČSN EN 1993-6 - Je řábové dráhy Použitá výpo četní technika Pro výpo čet deformací, vnit řních sil a reakcí posuzované ocelové konstrukce je použit tabulkový.
 3. navrhování ocelových a dřevěných konstrukc
 4. Součásti jeřábových drah: 2724 - Názvosloví konstrukčních dílců jeřábových drah: 2730 - Visuté lanové dráhy osobní 73 - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB. 73 - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB: 7300 - Navrhování staveb, všeobecně.
 5. EN 1991-3 - Zatížení jeřábových drah EN 1991-4 - Zatížení sil a zásobníků EUROKÓD 2 - Navrhování betonových konstrukcí. EN 1992-1-1 - Betonové konstrukce - Obecná pravidla EN 1992-1-2 - Betonové konstrukce - Požár; EN 1992-2 - Betonové konstrukce - Mosty EN 1992-3 - Betonové konstrukce - Nádrž

ČSN 73 5130 www.technickenormy.c

Poškození jeřábu a drah. Pády břemen. Ohrožení osob, majetku, havárie, smrt. Označení hmotnosti břemen a stanovení hmotnosti břemena výpočtem. Informace vazačům. Neznámá, neoznačená hmotnost příslušenství ke zdvihání. Přetížení nosnosti jeřábů, jeřábových drah, základů apod Navrhování a výstavba podchodů prostorovém sledování staveb a objektů a měření jeřábových drah. Tyto práce vykonávali vždy konkrétní pracovníci u stroje, u výtyčky nebo nad kreslicím papírem, kteří své odbornosti zasvětili zpravidla všechna léta své odborné kariéry. Jim bychom chtěli vzát svůj hold. V procesu navrhování je zpravidla nutné kombinovat několik funkčních zón v jedné konstrukci, která bude zodpovědná za skladování materiálů a surovin, výrobu a provádění technologických operací. Toto řešení vám umožní optimalizovat prostorové možnosti a ušetřit prostor Vyhláška č. 132/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - zrušeno k 01.01.2007(183/2006 Sb. Navrhování jeřábů a jeřábových drah Vyd.údaje: Praha : Československá společnost normalisační, 1942 Poznámky: K DISPOZICI POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Poznámky: ČSN 1330-1942 Země vyd. Česko Druh dok. KNIH

Množství měrných jednotek dočasných jeřábových drah a spodku dráhy se určí v m měřených v ose jeřábové dráhy. Množství měrných jednotek lešení vysunutého se určuje v m2 vysunuté pracovní podlahy. Základní požadavky, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami - ČSN 73 8120 Stavební plošinové. Pro navrhování nosných konstrukcí technologických zařízení jsou určující požadavky na podepření zadané konstrukce a dále podmínky přístupu a pohybu obsluhy kolem zadaného zařízení. Návrh je pak plně přizpůsoben provozním požadavkům. zesílení jeřábových drah, úprava a zesílení průmyslových plošin Školení jeřábníků a vazačů. Nabízíme základní a opakované školení jeřábníků a vazačů břemen přímo u zákazníka, nebo v našem školícím středisku Nosnost jeřábu je 2t a rozpon 6,35m. Alespoň orientačně, nebo jak se to počítá, jestli jsou u navrhování ička pro jeřáb nějaká specifika. Díky moc odpovědět na příspěvek: Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Těch specifik je u jeřábových drah tolik, že si na to sežeňte statika.

ČSN 73 5130 (735130) - Technické normy ČS

Jaké změny nastávají zavedením Eurokódů pro mostní konstrukce. Odpověď: Odpověd je v příručkách vydaných ČKAIT, ČBS, AOK a dalším organizacemi. Pro navrhování mostů platí příslušné části Eurokódů (ČSN EN 1990/A1 pro zásady navrhování, ČSN EN 1991-2 pro zatížení mostů dopravou, a dále materiálově zaměřené ČSN EN 1992-2, ČSN EN 1993-2, ČSN EN. Zákazníkům nabízí při projektování, opravách a montážích jeřábových drah stavitelné systémy ORTEC MX resp. MXA pro upevnění pojezdových kolejnic. Systémy jsou vhodné nejen pro jeřábové dráhy, ale jsou aplikovány rovněž pro pojezdové dráhy regálových zakladačů (FEM 9.831) a ostaní kolejové aplikace

Geodezie, katastr, mapy, geodetické práce, služby. Provádíme zaměření hranic pozemků a vytyčení staveb. Zajistíme geometrické plány, dokumentaci skutečného provedení, odpovědného geodeta, měření jeřábových drah a deformací, mapy inženýrských sítí Přehledný katalog software zdarma i k nákupu. Veškerý software kontrolován antivirovými programy, stahujte ověřený software a najděte to co hledáte díky kategorizaci a přehledném výběru programů

Navrhování a statika železobetonových konstrukcí zpevnění sloupů, osazení jeřábových drah atd. Na nejvýznamnější realizované stavby a rekonstrukce se můžete podívat v sekci reference.. Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová. Naše společnost sídlí v pronajatých objektech, kde pronajímatel pravidelně nereviduje nosné ocelové konstrukce střech a jeřábových drah, neudržuje je v dobrém technickém stavu a občas dochází k pádu kovových součástí z ocelových konstrukcí na naše pracoviště

Zaměření jeřábových drah PROFIGEO - geodetické práce

Příloha A (informativní) - Orientační hodnoty mezních úchylek osazení nosníků jeřábových drah 18 . Předmluva . Citované normy. ČSN P ENV 206 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí. Publikace podává stručný výklad principů statického a konstrukčního řešení ocelových jeřábových drah uvnitř halových objektů a zejména jejich uplatnění při návrhu konkrétní jeřábové dráhy realizované v jednopodlažní průmyslové budově definovaných parametrů. Věnuje se navrhování, posuzování a.

ČSN EN 1990 vč. změn a národních dodatků Eurokód: Zásady navrhování Řada norem ČSN EN 1991-1-1 až 7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Zatížení mostů dopravou ČSN EN 1991-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Zatížení jeřábových drah Aktuální ověřené informace: adresa a telefon PIK, s.r.o., Přerov I-Město. Telefon: 581 288. Zajistíme potřebnou dokumentaci a geometrické plány, vytyčování hranic staveb, pozemkové úpravy, měření jeřábových drah i měření GPS. To vše pomocí nejmodernějšího vybavení, které zahrnuje vše od totálních stanic, přes PC až po digitizér - chodníky plošin jeřábů a jeřábových drah, - pochozí plochy u potrubních tahů a nádrží, - chodníky mostů a lávek, - zakrytí kanálů a průlezů, Jejich navrhování, výroba a dodávky se řídí národními předpisy jednotlivých zemí EU

GEOX - Zaměření jeřábových drah

Aktuální volná pracovní místa v oboru Strojírenství, Praha 460 aktuálních nabídek práce. Hledáte nabídky práce v oboru Strojírenství v oblasti Praha? Vybírejte z aktuálních volných pracovních míst a pozic, které přímo pro vás připravila Easy práce.cz Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > O > Ocelové konstrukce Kontrolní měření geometrických parametrů jeřábových drah, přesnost (ČSN 73 5130). Geodetická dokumentace kontrolního měření jeřábové dráhy, obsah, náležitosti, přesnost. Zákonná ochranná pásma staveb a přírodních objektů a jejich dokumentace, bezpečnostní a manipulační pásmo Publikace podává stručný výklad principů statického a konstrukčního řešení ocelových jeřábových drah uvnitř halových objektů a zejména jejich uplatnění při návrhu konkrétní jeřábové dráhy realizované v jednopodlažní průmyslové budově definovaných parametrů. Publikace obsahuje podklady pro navrhování.

Ocelové konstrukce jeřábů a jeřábových drah

Navrhování a statika železobetonových konstrukcí : Navrhujeme a řešíme projekty ze všech oblastí pozemního stavitelství (objekty výrobní, obchodní, bytové) a z různých konstrukčních systémů včetně konstrukcí předpínaných. zpevnění sloupů, osazení jeřábových drah atd Pro našeho klienta, předního výrobce mostových jeřábů a jeřábových drah v České republice a dodavatel špičkové německé jeřábové techniky, hledáme vhodného kandidáta na pozici Specialista servisu a montáží. Náplň práce: Spolupráce s technickým a servisním oddělením, tj.: Technická podpora pro Prah Čtení technických výkresů výrobků nebo dílů a navrhování nejefektivnějších způsobů a postupů jejich výroby, Náplň práce:-Výroba, povrchová úprava a montáž silničních a železničních mostů, stožárů, konstrukcí a jeřábových drah-Před ohřev,.

Akciová společnost První jílovská závod Kovo - jeřáby, patří k předním výrobcům jeřábové technologie a ocelových konstrukcí v České republice. Naleznete u nás výrobu jeřábů, jeřábových drah, ocelových konstrukcí, schodišť, žebříků, poklopů. Rekonstrukce jeřábových drah, výměna kladkostrojů,.. Anotace: Pomůcka MP 1.5.5 Technologická zařízení staveb - Zdvihací zařízení, je součástí soustavy metodických pomůcek, popisujících činnosti autorizovaných osob, která podrobněji a detailněji rozpracovává MP 1.5 se zaměřením na činnost AO v oboru zdvihacích zařízení (ZZ). Popisuje vazby na obecně závazné platné právní předpisy, týkající se ZZ, vazbu na. Tato činnost zahrnuje zejména navrhování, výrobu a realizaci ocelových konstrukcí mostů, věží a stožárů, průmyslových budov, včetně jeřábových drah, ocelových konstrukcí pro vodní díla, nosných ocelových konstrukcí, technologických lávek, plošin, telekomunikačních věží, atd Národní soustava povolání (NSP) je nástroj pro moderní řízení lidských zdrojů Strojírenství na Martinus.cz. Nakupujte Knihy online. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

Jeřábové dráhy Ferro O

Jeřáby a jeřábové dráhy Dlubal Softwar

Bibliografická citace VŠKP: Jan Lobreis Návrh jeřábových drah ve výrobní hale. Brno, 2015. 163 s., 45 s. píl. Bakaláská práce. Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav kovových a devnýc dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, (jeřábů, včetně jeřábových drah, výtahů), termíny zahájení a doba komplexního vyzkoušení, termín zahájení a doba zkušebního provozu, termíny zahájení a doba. Navrhování staveb a jejich uvádění do provozu. projektant a dodavatel stavby musí mít k činnosti platné oprávnění (autorizaci) dokumentace stavby a technologie musí být zpracována komplexně, srozumitelně, přehledně a v souladu s požadavky bezpečnostních předpisů zajistěte správné osvětlení ZZ, jeřábových drah. Navrhování a výstavba podchodů velmi přesná měření jeřábových drah atp., správu prostorové polohy koleje, projektů zajištění, montáž konzolových značek na trakční stožáry včetně jejich geodetického zaměření EN 1994 - Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí (Design of composite steel and concrete structures) EN 1995 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí (Design of timber structures) Zatížení jeřábových drah (Actions induced by cranes and machinery) ČSN EN 1991-3:2008 (73 0035), cz. Změna Z1-3.10.

Konečné řešení náhrady ČSN 73 2601 - provádění kontrol

- montovaných hal a jeřábových drah do výšky 18 m do dutin patky nebo přivařovaných - budov se zvedanými stropy do dutiny základu a každého dalšího dílu sloupu - montovaných skeletů pro budovy výšky do 52 m osazených do dutin patky nebo přivařených k základu. Příloha 4 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukc Navrhování, stavby, rekonstrukce, montáž, demontáž a opravy kachlových kamen, sporáků na pevná paliva, krbů, kamnových a krbových vložek, udíren, pecí, grilů, včetně zařízení pro odvod spalin, a ostatních individuálně konstruovaných i sériově vyráběných lokálních topidel na pevná paliva. Stavba, opravy a. Co je předmětem kontroly při převzetí smontovaných OK u vestavěných jeřábových drah Uveďte základní výhody prefabrikace železobetonových konstrukcí nezávislost na počasí a roční době, rychlost montáže a zvýšená produktivita práce, přesouvá větší část práce do stálých výroben, vyšší mechanizace.

Jeřábové dráhy | Adamec Crane Systems

Geodetické zaměření jeřábové dráh

pohybu osob na lávkách jeřábů a jeřábových drah s ohledem na provozní podmínky jeřábů, KV - původně pro zajištění pohybu osob na střechách, obecně na široce-prostorové plochy bez rizika kontaktu osob s pohybujícími se stroji (jeřáby) , 3. odstranění nedostatků konkurenčních systémů Navrhování prvků ocelových konstrukcí Publikace podává stručný výklad principů statického a konstrukčního řešení ocelových jeřábových drah uvnitř halových objektů a zejména jejich uplatnění při návrhu konkrétní jeřábové dráhy realizované v jednopodlažní průmyslové budově definovaných parametrů. Zatížení jeřábových drah ČSN 73 0035 ČSN EN 1991-4 Zatížení sil a zásobníků ČSN 73 5570 ČSN EN 1992-1-2 Betonové konstrukce - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby ČSN 73 1201, ČSN 73 1203, ČSN 73 1204, ČSN 73 1211 Přehledné schéma evroých norem pro navrhování betonových konstrukcí. údaje o dodržení podmínek stanovených pro navrhování objektů na poddolovaném území, 7. údaje o dodržení požadavků stanovených zvláštními předpisy, 8. uspořádání staveniště a bezpečnostní opatření, jde-li o provádění stavebních prací za mimořádných podmínek, 9

Mostové jeřáby | HOPAX sKovove konstrukce na kvetiny | NEJRYCHLEJŠÍ

Zlepšení lze dosáhnout v oblastech navrhování, montáže, kontroly kvality a zajištění bezpečnosti. Když výrobci využívají rozšířenou a virtuální realitu pro získání lepšího přehledu o technickém stavu svých zařízení, o produktových modelech a dalších oblastech, získávají sedm přínosů Navrhování propojení na další systémy výpočetní techniky. 13. platová třída. 1. Koordinace komplexních projektů vývoje informačních systémů a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a. - výstavby a rekonstrukce jeřábových drah (jeřábové dráhy, jeřábová dráha) - výstavby a rekonstrukce kolejových drah pro regálové zakladače, kolejové přesuvny, posuvny vypalovacích pecí, dráhy různých manipulátorů, výsypen ap. (ostatní kolejové dráhy) Při navrhování technického řešení a samotné. Stroje, konstruování na Martinus.cz. Nakupujte Knihy online. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %

 • Kde jsou kapverdy.
 • Kojení doba.
 • Nový řád jedi.
 • Ulpívající.
 • Ram 70x50.
 • Kluci 13 let.
 • Jak se zbavit suchých rtů.
 • The runaways čsfd.
 • Nácvik čtení slabik.
 • Youtube aretha franklin freedom.
 • Vajíčka ve vlasech.
 • Léčba akné olomouc.
 • Dinde de noel prix.
 • Osobní styl.
 • 50 let opuštěná škola v litoměřicích.
 • Sandvik eshop.
 • Rekreační drogy.
 • Novello theatre.
 • Sportovní vysoká škola praha.
 • Hudcova beroun.
 • Tolerance kalkulačka.
 • Litacka na kartu.
 • Taneční kurzy české budějovice slavie.
 • Šátek louis vuitton.
 • Životnost dřevěných oken.
 • Bio arašídové máslo.
 • Papinuv hrnec historie.
 • Chobotničky na sumce.
 • Psí útulek přeštice.
 • Filmy cestování.
 • Růstové faktory.
 • Excel aktuální čas.
 • Švestka transport.
 • Střelba z odstřelovací pušky.
 • Cvut z.
 • Kůstky ruky.
 • Tři minuty do soudného dne heureka.
 • Těhotenský kalendář online.
 • Zlatohlávek hladký.
 • Windows 7 noční osvětlení.
 • Léky na ředění krve a tetování.