Home

Základy první pomoci prezentace

Základy první pomoci Prezentace pro výuku první pomoci na středních školách MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Tato prezentace je součástí Příručky první pomoci vytvořené v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní kůži aneb První pomoc prožitke Prezentace výstižně a názorně zachycuje výklad učitele a získané informace si mohou žáci zaznamenat a využít je při domácí přípravě. Materiál obsahuje zpětnou vazbu ověřující pochopení nové látky v podobě závěrečného PI PRVNÍ POMOCI Výukové prezentace dokumentují postupy při poskytování první pomoci u nejčastějších akutních stavů v medicíně, které bezprostředně ohrožují život nebo mohou ohrozit zdraví člověka. Výukové podklady jsou určeny pro studenty kurzu BFPP011c Zdravotnická první pomoc. Na konci tohoto předmětu bude student znát postupy při poskytování první pomoci u. 5. Úprava prezentace podle podnětů. 6. Prezentace před žáky 1. až 3. ročníku (viz videa dokumentující výstup). Pomůcky - Tablety a vybraná témata z aplikace První pomoc. Cíle projektu - Praktické využití aplikace První pomoc. - Praktické seznámení se základy první pomoci. - Rozvoj prezentačních dovedností žáků Komplexní materiály pro výuku první pomoci ve školách - příručky, metodika, výuková videa a prezentace pro všechny typy základních a středních škol. Výstupy projektu EU ve spolupráci se ZZS JčK, recenzováno a garantováno předními odborníky v oboru (odkaz na server MIMONI, z.s.)

První pomoc je soubor opatření, sloužících k omezení následků náhlého onemocnění nebo úrazu do doby poskytnutí odborné pomoci. Největší význam má u kritických poruch zdraví - takových, které ohrožují některou ze základních životních funkcí. Postupy sloužící k náhradě životních funkcí (oběhu a dýchání) se nazývají resuscitace Základy pro vytváření koncepce zdravotní politiky. Východiska: popis a analýza současného stavu, vymezení problémů a posouzení možností jejich zvládnutí. Hodnoty, záměry a cíle péče o zdraví a zdravotnictví. Orientace na občana, svébytnost, spravedlnost, demokratické principy, hodnota zdraví Sice není tak přehledný, ale zabráníte tomu, že se data na stránce nahustí a rázem je celá prezentace zkažená. Závěrem. Tímto jsme si shrnuli základní pravidla prezentací. V příští lekci, Základy PowerPointu - Jednoduchá prezentace, vytvoříme první jednoduchou prezentaci v MS PowerPoint krok za krokem V minulé lekci, Základy PowerPointu - Vylepšení vzhledu prezentace, jsme se věnovali vylepšení vzhledu PowerPoint prezentací. Protože význam prezentace spočívá hlavně ve vizuálním podkladu, který poskytuje, její podstatnou součástí bývají obrázky. V dnešní lekci si ukážeme, jak s obrázky pracovat. Výběr obrázk Dělení první pomoci. První pomoc lze rozdělit na několik typů: Laická první pomoc. Laická první pomoc je soubor základních opatření (zdravotních nebo technických), která lze provést laikem bez specializovaného vybavení. Úkolem laické první pomoci je zachovat základní životní funkce, předejít zhoršení zdravotního stavu a vzniku komplikací u postiženého a.

První pomoc - d esatero případů. Pod pojmem první pomoc rozumíme soubor jednoduchých účelných opatření... která mohou být realizována kdekoliv a kdykoliv, bez složitých pomůcek a přístrojů, každou osobou znalou postupů první pomoci, a která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví či života ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI. Bezvědomí - je projevem poruchy činnosti centrální nervové soustavy a stav útlumu vědomí a bdělosti různé intenzity. Je vždy obrazem funkčního, nebo anatomického poškození mozku a bezprostředně ohrožuje život člověka, především udušením (tzv. zapadnutím jazyka, aspirací apod.) Vědomí - uvědomování si věcí z okolního. ================== ZÁKLADŮ PRVNÍ POMOCI Prezentace jsou na DVD nosiči ve formě powerpointových souborů. V případě, že by z jakéhokoliv důvodu prezentace v tomto formátu nefungovaly, jsou vložené také ve for-mátu PDF. V této kapitole najdete didaktický komentář k jednotlivým prezentacím. Vešker Metodický materiál k výuce první pomoci Seznámit studenty se základy první pomoci při poranění páteře. Důsledně probrat situace, kdy k úrazům páteře dochází - v úvodu prezentace jsou jednotlivé situace monitorovány pomocí situačních fotografií

zÁklady prvnÍ pomoci Úvod » Základy první pomoci je soubor opatření, která se provádějí při náhlé poruše zdraví, a jejich cílem je přerušit vliv působící škodliviny a odvrátit další škody na zdraví Základy první pomoci - neodkladná resuscitace (DVD), základy první pomoci při různých druzích poranění (90 minut, 2. stupeň ZŠ a střední školy, prezentace v PowerPointu) Šikana a mezilidské vztahy - stres a jeho projevy, role žáka, zátěž, šikana - její rysy, průběh, způsoby, obrana proti šikaně, prevence. První pomoc je v ČR ukotvena také v zákoně. Neposkytnutí první pomoci je definováno jako trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví dokonce v § 150 a § 151 sankce za neposkytnutí pomoci. Poskytnout první pomoc je dle zákona povinné zejména v těchto případech 2 Základy první pomoci Samotnou první pomocí se rozumí péþe, kterou zraněnému zajistíme do doby příjezdu kvalifikovaného zdravotníka. Díky ní můžeme zachránit lidský život, zabránit zhoršení zdravotního stavu a urychlit uzdravení. První pomoc může mít podobu jednak ošetřen První kontakt s interaktivní tabulí 8 a) Pozadí prezentace by mělo být tmavé a písmo světlé. b) Preferuje se typ písma bezpatkové (Arial), řez písma obyčejné. c) Velikost nadpisů se doporučuje 32, velikost základního textu 28 (nebo minimálně 24)

Základy první pomoci a požární prevence. Ochrana osob a majetku. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro základní školy. 1. - 3. třída. Bezpečně v každém ročním období. Zážitkovost 6 z 10: děti se poutavou (pohádkovou) formou naučí základy první pomoci. Zážitek nemůže být tak silný, jako na našich jiných kurzech, nechceme děti vystrašit. Fyzická náročnost 4 z 10: děti budou procházet krátkou trasu, kde za správná ošetření dostanou od pohádkových bytostí zdravotnický materiál KRVÁCENÍ Zastavit krvácení je v první pomoci nejdůležitější úkon. Jestliže pacient krvácí, jedná se o život ohrožující stav a může do 1-2 minut vykrvácet! Postupujeme VŽDY co nejrychleji, i za cenu nedodržení sterility

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace

První pomoc Materiály Škola dotyke

Obdržíte výukové materiály (komentované prezentace). Kurz Lékařská první pomoc v termínu 25.5. - 27.5. 2020 a 22.6 -24.6. 2020 bude pořádán distančně. POZOR! Nepůjde o živé vysílání v reálném čase. Obdržíte výukové materiály (komentované prezentace a instruktážní videa) test se bude konat on-line Prezentace. Formát: MS PowerPoint 2010. Celkem 13 snímků. ANOTACE. Základy první pomoci. Poskytnutí první (předlékařské) pomoci zraněnému člověku je povinností pro každého občana, která vyplývá ze zákona. Důležité je zachovat klid a rozvahu Prezentace první pomoci Novinky. Dne 2. 3. 2016 se zúčastnili studenti oboru Diplomovaná všeobecná setra a Diplomovaný zdravotnický záchranář naší školy Dnu zdraví a krásy na Střední škole oděvní a služeb Vizovice. Cílem prezentace bylo seznámit studenty školy se základy poskytování první pomoci. Petra Holubov BESEDY PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ:1. třída - Malé děti, velké bezpečíCílem cvičení je upozornit děti na nebezpečí, která jim hrozí cestou ze školy a v době, kdy jsou doma samy bez rodičů. Pomocí prezentace a her, do kterých se děti aktivně zapojují, si osvojují správn

První pomoc a resuscitace - ZACHRANNASLUZBA

Základy první pomoci - ZACHRANNASLUZBA

Lekce 1 - Základy PowerPointu - Jak vytvořit dobrou

Předkládáné prezentace ve formátu PowerPoint jsou souborem přednášek k tématů první pomoci, jež je jako kurz vyučována v 1. ročníku lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Autory přednášek jsou asistenti KARIM LF MU a FN Brno Naučíte se základy první pomoci (včetně dvou praxí: trénink nepřímé masáže a obvazování) a ještě za to dostanete 2 kredity. I když je předmět pravidelně rozvrhován večer, určitě stojí za to si ho zapsat UKÁZKY PRVNÍ POMOCI PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST Doporučená délka trvání ukázek pro MŠ 0,5-0,75 hodiny. Pro ZŠ do 5. třídy 1 vyučovací hodina. Od 6. ročníku ZŠ a SŠ 1-2 vyučovací hodiny Se školením jsme byli velmi spokojeni, zvláště pedagogičtí pracovníci ocenili i praktické ukázky, na kterých se sami podíleli. Většina jiných školení se týká jen teorie, ale jak žáci, tak dospělí si potřebují základy první pomoci vyzkoušet hlavně prakticky, a to bylo součástí tohoto školení Bezpečnost a základy první pomoci při pohybových aktivitách: Petr Kutáč: Rok: 2012: učební texty, skripta, výukové programy, příručky: Comparison of Actually Measured Values of the Total Body Water in the Youth Engaged in Sports with Normative Values: Petr Kutáč: Rok: 2012: prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy

Lekce 4 - Základy PowerPointu - Obrázky v prezentac

 1. IF - péče o nemocné a základy zdravotnické dokumentace IG - základy hygieny a epidemiologie IH - právní aspekty první pomoci IJ - psychologické aspekty první pomoci IK - vybavení příruční lékárny Modul PP II - Techniky a postupy IIA - koordinace záchranné akce a spolupráce se složkami IZ
 2. Se začátkem školního roku jsme navázali na ukázky první pomoci a prezentace naší školy nejen na základních školách. Zahájili jsme v září zajištěním stanovišť první pomoci v rámci akce Dopravní den v ZŠ Za Humny v Kyjově Boršově. V říjnu si procvičili základy první pomoci zaměstnanci firmy J. P. Plast
 3. Základy první pomoci se děti učí už na prvním stupni základní školy. V 7. ročníku si pak mohou v rámci projektového dne tyto znalosti prohloubit. Jak se učí resuscitace a jak výuka první pomoci probíhá vám přiblížíme v následující reportáži. PRAHA, PRAH
První pomoc | Materiály | Škola dotykemSDH Nýznerov » Závod požární všestrannosti

Poskytnutí první pomoci před příjezdem záchranné služby může často rozhodnout o přežití nebo nepřežití postižené osoby. Nejedná se pouze o morální povinnost, neposkytnutí pomoci kvalifikuje zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v § 150 odst. 1 jako trestný čin Postup první pomoci u popálenin. Vždy nejdříve odstraňte zdroj tepla, pokud je s ním člověk stále v kontaktu. Postiženého přesuňte z dosahu ohně. Pokud má na sobě při opaření oděv nasáklý horkou tekutinou, šetrně ho svlékněte. Postupujte opatrně, abyste při svlékání neopařili ještě další části těla Základy programování v PHP RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. PHP - k čemu to je? skriptovací jazyk pro tvorbu dynamického webu internetové obchody podnikové informační systémy (ať už intranetové nebo internetové) diskusní fóra redakční systémy firemní prezentace dynamické osobní stránky weboví poštovní či databázoví klienti vyhledávače a katalogy drobnosti typu.

První pomoc - Wikipedi

 1. Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb. Vzdělávací program je zaměřen na zásady první pomoci při život ohrožujících stavech v době před příjezdem záchranné služby. Důraz je kladen na Nelze se již přihlási
 2. Základy první pomoci (12 hod) Jedná se o základní znalosti první pomoci, aneb co má umět každý občan. Spolu s život zachraňujícími úkony se naučíte pomoci sobě i druhým při mnoha dalších životu méně nebezpečných akutních stavech a při úrazech
 3. Cílem je seznámit studenty s obecnými základy patofyziologie urgentních stavů, jejich rozpoznání a poskytnutí základní pomoci pro podporu zdraví do předání postiženého specialistům (podle druhu postižení je to zdravotnická záchranná služba, lékařská služba první pomoci, nemocniční specialisté)
 4. ář) a 80% úspěšnost v.

Výuková tabule seznamuje se základy první pomoci při masivním tepenném a žilním krvácení. Je zde názorně uveden postup, jak se chovat v situaci bezprostředně ohrožující život. Tabule najde uplatnění v hodinách rodinné výchovy a přírodopisu, ale také v hodinách branné výchovy, která by se měla do škol postupně. Neboj se pomoci! a nauč se, jak správně postupovat, pokud se setkáš s člověkem, který má astmatickým záchvat. Astma je nejčastější chronické onemocnění dětského věku (10-15%). Celkový počet lidí trpících astmatem v České republice se odhaduje na 800 tisíc Cílem tohoto předmětu v rubrice První pomoci je podívat se na smrt pohledem lidí, kteří věří v Boha a svůj život měří jeho měřítky. Na smrt se můžeme dívat z různých úhlů pohledu. Pokud nevěříme ve věčný život, můžeme mít dojem, že smrtí vše končí. Není tomu tak, protože duše člověka JE věčná

SDH Nýznerov » Závod požárnické všestrannosti v Bělé podSŽDC - Studentský web | Práci hasiče u SŽDC si vyzkoušelo

První pomoc - desatero případů První pomoc - Zásady

Kurz zaměřený přímo na vzdělávání pedagogů, lektorů či vychovatelů (a nebo všech, kteří mají zájem o první pomoc a její výuku) v rozsahu 14 h. Na tomto kurzu se účastníci naučí nejen základy první pomoci, ale hlavně kurz obsahuje i metodické pasáže (a tedy návod, jak první pomoc učit např. žáky) Kurz akreditovaný MŠMT ČR, jako rekvalifikační kurz Člen první pomoci, s touto kvalifikací je možné podle zákona 247/2000 první pomoc vyučovat. Kurz vychází z dlouholeté zkušenosti s výukou první pomoci zážitkovou metodou. Připravuje absolventa na samostatnou výuku základů první pomoci v rozsahu 4-12 hod Certifikovaný kvalifikační kurz Základní kurz první pomoci seznámí uchazeče opravdu se základními informacemi týkajícími se první pomoci.Díky našemu kurzu budete mít možnost osvojit si základní informace ohledně ošetření drobných a větších ran, krvácení, klíšťata, úrazy hlavy, úrazy hrudníku, zlomeniny, vykloubeniny, infekční onemocnění apod část A - Základy první pomoci - náhlá onemocnění. část B - Základy první pomoci - úrazy. část C - Jak učit základy první pomoci. výstup dále obsahuje instruktážní a testová videa a prezentace pro výuk PRÁVNÍ ZÁKLADY ČESKÉHO STÁTU, ČESKÝ ÚSTAVNÍ VÝVOJ OD ROKU 1848 Tvořena první slokou písně Františka Škroupa na slova Josefa Kajetána Tyla Kde domov můj. Poprvé byla uvedena jako součást jevištní hudby pro Tylovu frašku Fidlovačka ve Stavovs BI - Biologie - Základy ekologie; 02 - IT - Prezentace - Osobnosti v.

Protože umět pomoct se vyplatí aneb Den zdraví na SGO

Junquierovy ZÁKLADY HISTOLOGIE Anthony L. Mescher První české vydání vynikající světové učebnice histologie obsahuje překlad již čtrnáctého vydání promyšleně uspořádané, přehledné a výstižné prezentace kompletní buněčné biologie a histologie Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby na dotaz První psychická pomoc na dotaz Smrt, umírání a péče o umírající na dotaz Přístup a komunikace u klienta s depresí na dotaz Přístup a způsob jednání u klientů s agresivním chováním na dotaz Zdravotnictví. Školení první pomoci v angličtině na dota

Základy První Pomoci - Poruchy Vědomí, Bezvědom

B seznámili se základy první pomoci. Trénovali základní postup při nálezu osoby v bezvědomí, způsoby komunikace s operátory tísňových linek, protišokovou a zotavovací polohu, způsoby ošetření zlomenin či běžná poranění, transport osob a základní životní funkci - krevní oběh, zástavu krvácení, příznaky. Otázka: Základy práva Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Aneta Právo = soubor norem, které jsou vydávány a uznány státem, jsou státem vynucovány, jsou závazné a platí jako autorita. Právní věda = zabývá se studiem všech právních jevů a má mnoho disciplín - Právní filosofie - zkoumá podstatu a hodnotovou stránku práva-zdůvodňuje jeho existenc První pomoc není exaktní věda a lidská chyba není vyloučena. I když poskytnete správné ošetření a snažíte se sebevíc, může postižený reagovat jinak, než jste doufali. Proto vás tento kurz naučí teoretické i praktické základy první pomoci u novorozenců a malých dětí. Co mi kurz přinese Základy Pro začátek Naproti tomu kóty výškové mohou být na první pohled dost velký problém, protože na výškové kótování zdí nemohu použít standardní nástroj VÝŠKOVÁ KÓTA. Samozřejmě bych mohl výškové kóty vytvořit jako text, ale tím ztratím požadovanou parametričnost modelu a výkresu základů a hrozí. Pokud se chcete naučit základy používání Microsoft Office PowerPoint, určitě využijte tohoto návodu, který vám je vysvětlí. Naučíte se vytvořit základní prezentaci s textem, obrázky a animacemi. Také se podíváme na prostředí aplikace a ukážeme si její základní ovládací prvky

Zásady první pomoci - YouTub

jsi akČnÍ a je ti kolem 14 let? pŘihlas se do vÍkendovÉho klubu zachraŇ se kdo mŮŽeŠ! zÁklady prvnÍ pomoci zÁŽitkovĚ 29. Února-1 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI ZÁŽITKOVĚ KONTAKT: marketa.zajicova@lipka.cz trénink kápézetka. Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: Markéta Hájková Created Date: 1/9/2020 9:47:53 AM. Výuka první pomoci je obsažena ve standardech základního vzd ělávání. Myslím si, že vhodné p ůsobení na žáky v oblasti první pomoci již od útlého d ětství p řisp ěje, že v dosp ělém v ěku budou považovat poskytnutí první pomoci za naprosto základní a morální čin

Metodický materiál k výuce první pomoci Fakulta

 1. Druhou formou je tištěná verze metodické příručky s CD , na kterém jsou nahrány prezentace první pomoci k výuce a sada testů k ověření vědomostí. Soubor výukových materiálů k podpoře výuky těm pedagogům, kteří v rámci svých předmětů vyučují nebo budou vyučovat základy první pomoci obsahuje
 2. základy zvládání stresových stavů prezentace písemných, ústních a jiných prací, společné hodnocení, Znalost jeho poznání a ošetření v rámci první pomoci je podmínkou sine quo nón! DL: Souhlasím s tím, že tepenné krvácení je nebezpečné. Tvrdím, že není podstatný ten pojem
 3. Encyklopedické základy Srdce (lat. cor, řec. kardia) u člověka je dutý svalnatý ústroj, kterýž zvláštními přepážkami a chlopněmi je rozdělen jednak na pravou a levou čásť čili zkrátka na pravé (cor dextrum s. venosum) a levé s. (cor sinistrum s. arteriosum), z nichž každé opětně na síň i komoru
 4. Johann Sebastian Bach se narodil jako čtvrtý syn dvorního městského hudebníka Johanna AmbroziaBacha, od něhož získal první poznatky o hudbě a základy hry na housle. Hudební tradice rodiny byla dlouhodobá, jeho předkové byli hudebníky téměř po dvě století
 5. Otestujte svoje znalosti z první pomoci a poskytování kardiopulmonální resuscitace. (Studijní materiály najdete například v našem kurzu Základy intenzivní medicíny 21. 11. 2007 | Roman Štoudek. První pomoc. Vyzkoušejte si své znalosti první pomoci. (Možná Vám přijdou vhod prezentace z kurzu První pomoc.) 21. 11.
 6. Název: Základy automatizace Autor: Jiří Tůma, Renata Wagnerová, Radim Farana, Lenka Landryová Vydání: první, 2007 Počet stran: 283 Náklad: - Vydavatel a tisk: Ediční středisko VŠB - TUO Studijní materiály pro studijní obor Bakalářské strojírenství fakulty strojní Jazyková korektura: nebyla provedena
 7. Podmíněné formátování s pomocí vzorce je tématem pro pokročilejší uživatele. Zatímco začátky necháváme na průvodcích, jako je Zvýraznit pravidla buněk a další nástroje (pruhy, škály, ikony), komplikovanější pravidla tvoříme sami

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI - Základy první pomoci

Besedy pro školy MUDr

 1. První pomoc pro děti: 1. krok: Dušení se Školáci se naučí, že mají postiženou osobu předklonit a bouchat ji do zad. Červený kříž doporučuje postavit se za osobu, udělat pěst a stranou, na které je palec, tlačit těsně nad pupík. Pro větší sílu je možné si pomoci i druhou rukou. 2. krok: Krvácen
 2. Tento celoškolní projekt je určen žákům 1. stupně. Má širší vymezení a problematiku první pomoci funkčně propojuje s tématem Osobní bezpečí.Vlastnímu projektu předchází standardní vyučovací hodiny zaměřené na prevenci úrazů ve škole, doma, při sportu a pobytu v přírodě a v silničním provozu
 3. Žákovský projekt První pomoc (4. a 5.ročníku) Cíl: praktické seznámení se základy První pomoci Průběh projektu: a) Seznámení s aplikací První pomoc. b) Rozdělení do skupin. c) Přidělení témat První pomoci. d) Seznámení s průběhem projektu. e) Realizace projektu. Složení týmu

Obecné zásady při poskytování první pomoci První pomo

První pomoc lapavé dechy. Lapavé dechy tzv. gasping které se oběvují při zástavě krevního oběhu. Nejdená se o normální dýchání, kořen jazyka je v tomto případě zapadlý a vzduch se.. Z hlediska první pomoci je ale potřeba aktivně a rozhodně jednat zejména tehdy, pokud jste svědky Pokud je v bezvědomí a nedýchá nebo jen lape po dechu, zahajte resuscitaci Základy tvorby prezentace 30 prosince, 2017 14 ledna, 2018 clarisssa007 Především studenti tvoří prezentace v programu PowerPoint, který je součástí Microsoft Office balíčku.Jedná se o velmi jednoduchou a přehlednou formu vytvoření prezentace

Základy Práce S Interaktivní Tabul

PowerPoint prezentace fungují podobně, jako když někomu ukazujete třeba fotky. Chcete sdělit nějaké poselství nebo příběh, a tak složíte prezentaci z jednotlivých snímků. Každý snímek byste si mohli představit jako prázdné plátno pro obrázky a slova, které vám pomůžou vyprávět váš příběh Základy první pomoci jsou pro většinu lidí příjemným zpestřením zimního semestru. Obsahově celkem nenáročný, tématem však užitečný a hlavně velmi důležitý! předmět. Umět poskytnout první pomoc by měl v první řadě každý lékař a jestli jsou nějaké znalosti

Bezvědomí - První pomoc Zásady první pomoci

Základy první pomoci by měl umět každý. Otřepaná fráze? Ano, dokud vás to nepotká osobně. Pak už jsou z toho jen děsné - a zcela zbytečné - výčitky. Takže co s tím? Pojďte si užít den plný akce a dobrodružství a ještě se naučte zachránit lidský život! S námi vás to bude bavit Základy typografie Jakub Lysák. Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Typografie je také klasické umělecké řemeslo, které se několik století vyvíjelo klidně a plynule, neboť technologie knihtisku se dlouho v zásadě neměnila lektorka první pomoci a preventivní medicíny — Školení první pomoci pro zaměstnance, lektorská činnost pro zdravý životní styl a primární prevenci nemocí (výživa, snižování nadváhy, zdravý domov aj.). Univerzitní lékařské vzdělání prohloubené mnoha odbornými kurzy a semináři a více než 10 lety praxe Se zkušenou instruktorkou první pomoci z ČČK se naučíš základy první pomoci. Nabízíme 2,5 hodiny trvající besedu, kde se dovíš, jak pomoci při autonehodě, v domácnosti, nebo venku - zaměříme se na život zachraňující úkony a odpovíme na dotazy týkající se první pomoci. Místo konání besedy je v Praze

Avalanche Safety Summit proběhl ve Špindlu | Rock PointMalovali jsme s POKOSEM | ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121Produktová fotografie | FotoŠkodaAutor: MgrFotogalerie: Snímek Gympl Tomáše Vorla | ego!

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy první pomoci zejména při poskytování neodkladné resuscitace, při úrazech a nejrozšířenějších nemocech. Získané znalosti a dovednosti můžete využít nejen ve svém zaměstnání, ale také v situacích z běžného života. Zkušení lektoři - pracovníci záchranné služby vás naučí poskytnout neodkladnou první pomoc. zná zásady poskytování první psychické pomoci, získá zkušenost s poskytováním první psychické pomoci formou modelových situací, má možnost poznat své chování v zátěžových situacích, své možnosti a omezení, získá základy práce s vlastním stresem Druhého ročníku projektu Studuj srdcem se zúčastnily dvě třídy žáků 5. ročníku v 1.Základní škole v Plzni. Hlavním cílem projektu bylo přiblížit jim studium na školách se zdravotnickým zaměřením a především je seznámit s topografií lidského těla, péčí o seniory a základy první pomoci Kurz první pomoci opava. Download První pomoc apk 3.1.4 for Android. First aid in your pocket. První pomoc 3.1.4 Update. 2019-06-15. Opravili jsme některé drobné chyby, se kterými jste se mohli setkat Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život Poděkování, příjemný a klidný výklad, vyzařuje z vás pohoda a klid. Poděbrady, dne 28.2.2014 Velice pěkně připravená přednáška s lidským a humorným přístupem žádná nudná suchárna. Poděbrady, dne 28.2.2014 Pro mě byla důležitá prevence a podnět k prevenci, rada kde hledat pomoc a humor ostatních, podělení se se starostmi jiných, popovídáni si o. Naučte se všechny základy Skypu pro firmy. Rychlé zprávy, hovory, chatovací místnosti, online schůzky a prezentace jsou na dosah ruky

 • Ibišek čínský prodej.
 • Saltace palce.
 • Neonka červená cena.
 • Permanentní make up rty karlovy vary.
 • Bažant na moč.
 • Kužel 9 třída.
 • Taneční kurzy české budějovice slavie.
 • Lyžařská střediska čr mapa.
 • Archive google photos.
 • Srovnání hybridů.
 • Photoshop černobílá fotka.
 • Tattoo hradec králové.
 • Couchsurfing wikipedia.
 • Seznámení pro seniory.
 • Human centipede operation.
 • Fatra imperio.
 • Jak stáhnout hudbu do iphone itunes.
 • Mode.
 • Dům v obraze kniha.
 • Ford s max rozvody cena.
 • Dort kamion volvo.
 • Makro jahody.
 • Otevřená škola.
 • Podivný případ se psem kniha pdf.
 • Rodiče synonymum.
 • Toyota rav4 2019 test cz.
 • Canon camera software.
 • Cs chemie.
 • Tipy na dárek pro kolegyni.
 • Kanic hnědý.
 • Co žere králík domácí.
 • Tiskárna na textilní etikety.
 • Černá listina v mobilu huawei.
 • Povlečení na 1 postel.
 • Nejlepší čistící prostředky.
 • Diamant louvre.
 • Čestr skot.
 • Audi a6 3.0 tdi quattro 2006 recenze.
 • Shareit co to je.
 • Gymnastické názvosloví na nářadí.
 • Rotace včelích nástavků.