Home

Bitva u chlumce 1040

Bitva u Chlumce - Wikipedi

 1. Bitva u Chlumce může označovat více bitev u různých Chlumců: . V historii proběhly tři bitvy u Chlumce, který leží u hranic se Saskem pod Nakléřovským průsmykem, na strategické přístupové cestě kdysi nazývané Srbská stezka z Drážďan do Prahy: . Bitva u Chlumce (1040) - 22. září 1040 mezi českým knížetem Břetislavem I. a německým králem Jindřichem III
 2. V letech 1004, 1040 a 1126 - bitvy za vlády Přemyslovců, husitská tažení a bitva v roce 1426, tažení různých vojsk v 17. století za 30leté války a v sedmiletých válkách v 18. století, napoleonské války v roce 1813, prusko-rakouské střety v roce 1866, ale i 1. a 2. světová válka
 3. Bitva u Chlumce (1040) a České knížectví · Vidět víc » Bavorsko Svobodný stát Bavorsko (německy Freistaat Bayern) je územně největší ze šestnácti spolkových zemí Spolkové republiky Německo, co do obyvatelstva pak druhá nejlidnatější spolková země
 4. 3 vztahy: Bitva u Chlumce, Srbská stezka, 1040. Bitva u Chlumce. V historii proběhly tři bitvy u Chlumce, který leží u hranic se Saskem pod Nakléřovským průsmykem, na strategické přístupové cestě kdysi nazývané Srbská stezka z Drážďan do Prahy
 5. U Chlumce a Přestanova však Vandamme narazil na silné ruské uskupení a po dvoudenní bitvě a příchodu pruských jednotek generála Kleista se dostal do bezvýchodné situace a byl nucen kapitulovat. Bitva byla součástí podzimního tažení roku 1813, jež v říjnu vyvrcholilo bitvou národů u Lia

Po stopách bitvy u Chlumce 1040 a 1126 - bitvy za vlády Přemyslovců, husitská tažení a bitva v roce 1426, tažení různých vojsk v 17. století za 30leté války a v sedmiletých válkách v 18. století, napoleonské války v roce 1813, prusko-rakouské střety v roce 1866, ale i 1. a 2. světová válka.. Bitva u Chlumce (1040) Tento článek není dostatečně ozdrojován a může tedy obsahovat informace, které je třeba ověřit . Jste-li s popisovaným předmětem seznámeni, pomozte doložit uvedená tvrzení doplněním referencí na věrohodné zdroje Cestou z Prahy do Hradce Králové po silnici I/11 mezi Chlumcem nad Cidlinou a Novým Městem vlevo míjíme sochu selského povstalce. Dílo sochaře Jakuba Obrovského, které mělo být odhaleno již v září 1938 se své instalace dočkalo až po 10 letech - v září 1948, u příležitosti 100. výročí zrušení roboty. Socha připomíná jednu epizodu tzv. selských bouří. Námět a scénář B. Srp, speaker A. Havlín, kamera, zvuk, střih Jan Franc. Oslavy bitvy u Chlumce - natočeno v roce 1999 Ponurou turistickou kuriozitu po sobě zanechala bitva u Chlumce na někdejším bitevním poli poblíž Přestanova. Prostý kamenný kříž tu označuje největší hromadný hrob v Česku. V jámě pod ním spočívají ostatky 10 000 obětí válečného střetu, který se na Ústecku odehrál právě před 200 lety

Bitva u Chlumce (1040) - Další jazyky Stránka Bitva u Chlumce (1040) je dostupná v 3 dalších jazycích. Návrat na stránku Bitva u Chlumce (1040) Bitva u Brůdku (22. - 23. 8. 1040) Autor: Jan Škvrňák. Vydáno dne 31. 10. 2010 (12179 přečtení) aktualisovaný článek Tažení Břetislava I. do Polska v roce 1039, kde získal ostatky sv. Vojtěcha přineslo namísto mocenského posílení českého knížectví jen problémy. Jako první se se svými výhradami ozval papež.

Bitva U Chlumce (1813) Bojisko. Chlumec, Úsťanský kraj, Česko Obec v okrese Ústí nad Labem byla svědkem hned dvou velkých bitev českých dějin. V bitvě u Chlumce 18. února 1126 porazil český kníže Soběslav I. vojsko německého krále Lothara III., který podporoval nárok Oty II. Olomouckého v boji o český trůn.. Bitva u Brůdku 22.-23.srpna 1040 České knížectví Roztržku s papežským stolcem za uloupené církevní poklady se sice Břetislavovi podařilo zažehnat, ale jednání s římskoněmeckým panovníkem Jindřichem III. nebyla úspěšná Bitva u Chlumce po sobě zanechala největší hromadný hrob v Česku 8. srpna 2013 Ponurou turistickou kuriozitu po sobě zanechala bitva u Chlumce na někdejším bitevním poli poblíž... Bojiště skýtalo strašlivý pohled, popsala dobová zpráva bitvu u Chlumce 4. srpna 2013 Porážka zastiňuje vítězství.. rekonstrukce historické bitvy u Chlumce z roku 1813, Chlumec 201

Napoleonské války v povědomí Čechů reprezentuje především bitva u Slavkova. Zcela v jejím stínu stojí bitva u Chlumce v severních Čechách, kde roku 1813 spojené armády Rakouska, Pruska a Ruska porazily armádu císaře Napoleona, vedenou generálem Vandammem. Napoleonovým vojskům tam čelili i čeští vojáci pod vedením knížete Schwarzenberga hr⁄la nejvøznamnžjä™ bitva s napoleonskou arm⁄dou na œzem™ ›ech a jedna z nejkrvavžjä™ch bitev t doby. Kolem Chlumce se bžhem dvou dnó postupnž stÞetlo na 130 000 voj⁄kó. Francouzsk⁄ a spojeneck⁄ vojska zde nasadila v™ce neì tÞi sta džl. Bžhem dvou dnó padlo ana älo u Chlumce i svój hrob pÞes 20 000 voj.

Bitva, která se odehrála 18. února 1126 u Chlumce, byla krutá. Češi se vrhli statečně do boje s písní Hospodine, pomiluj ny. Měli také podporu svých dvou světců a k boji je ještě povzbuzoval knížecí kaplan Vít slovy: Oj, milí bratři, tovaryši! Buďte stateční, udatní! Hle, tam vidím svatého Václava Dvoudenní bitva u Chlumce a Přestanova stála Francouze 11 000 mrtvých a raněných, dalších 10 000 vojáku bylo zajato. Ztráty vítězů činily asi 9300 mužů, z toho 7000 Rusů, 1500 Prusů a 800 Rakušanů

Po stopách bitvy u Chlumce - Magistrát města Ústí nad Labe

1126 Bitva u Chlumce. V roce 1055 prosadil kníže Břetislav I. nový nástupnický řád tzv. seniorát (stařešinství). Podle tohoto řádu měla vláda v Čechách připadnout vždy nejstaršímu mužskému členovi přemyslovské dynastie. Pro mladší členy rodu byly na Moravě zřízeny údělná knížectví Petr Šimík (2008). Srovnání: Rodokmeny: Břetislav, jeho synové a vnuci aneb Navázal Břetislav vědomě na slavnou velkomoravskou tradici? Rodokmeny: Rodokmen Sálců. Historie: Historie psaná štětcem aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen. Historie: Lenní hold Břetislava I. králi Jindřichovi III. v Řezně roku 1041 aneb Lež má. Bitva u Chlumce v Čechách (Ústecký kraj) byla vyvrcholením bojů o pražský knížecí stolec mezi knížetem Soběslavem I. (*cca 1075 - +1140, kníže od 12.dubna 1125) synem krále Vratislava I. a údělným olomouckým a brněnským knížetem Otou II Bitva u Chlumce (str. 6-7). Obsah: Vítězství českých vojsk knížete Břetislava nad vojsky německého císaře Jindřicha II. roku 1040 u Brůdku na Šumavě a dále vítězství knížete Soběslava, končící zajetím Lothara a jeho družiny v bitvě u Chlumce v roce 1126. Odražení Tatarů (str. 7-8)

Již roku 1040 byl svědkem vítězného střetu českého knížete Břetislava I. s německým císařem Jindřichem III. Bájná bitva u Chlumce v roce 1126 měla pro mladý český stát mimořádný význam. Kníže Soběslav I. zde na hlavu porazil početná vojska krále Lothara I. Saského V létě 1040 vytáhl s válečnou výpravou do Čech, aby Břetislava pokořil a podřídil své moci. U Domažlic padlo německé vojsko do pasti a utrpělo drtivou porážku. Příštího roku však následovalo další, ještě větší vojenské tažení Zmiňovali jsme se o chlumeckých bitvách v letech 1040 a 1126. Vojenských překročení přírodních krušnohorských hranic bylo samozřejmě mnohem víc, ale bitvy se pak odehrávaly dál ve vnitrozemí. Ta poslední u Chlumce byla nejkrvavější. Je o ní napsáno mnoho zasvěcených článků a knih bitva u Chlumce ? bitva u Hradce ? bitva na Bílé hoře ? bitva u Moháče ? bitva u Mühldorfu nedaleko Kladrub; Roku 1040 usedá na český trůn kníže, který získal jako druhý panovník v Čechách královský titul. Jak se jmenuje? ? Vladislav II. ? Vratislav III. ? Vladislav III. ? Soběslav II. Za co získává tento královský. Znak Chlumce tvoří dvě zapálené dělové koule spolu s obrněnou paží, která drží v rukou meč. Pozadí tvoří svislé červeno-bílé pruhy, které připomínají ústeckou vlajku. Ta má sice stejné pruhy, ale jsou nakresleny vodorovně. Znak má připomínat slavnou Bitvu u Chlumce z roku 1813

Bitva u Chlumce (1040) - Uniepedie - Unionpedi

Bitva na Lechu (955) Vršovci; České knížectví; Opavské knížectví; Bitva u Chlumce (1126) Znojemský úděl; České země za vlády Přemyslovců; Moravské markrabství; Lidová křížová výprava; Bitva u Brůdku; Bitva u Míšně; Bitva u Loděnice (1179) Bitva u Loděnice (1185) Bitva u Vysoké; Bitva u Chlumce (1040. 22. srpna LP. 1040 české vojsko knížete Břetislava I.v bitvě u Brůdku porazilo císařské vojsko krále Jindřicha III. Císař Jindřich III si před bitvou byl zcela jist, že se mu měně početné vojsko českého knížete Břetislava I. nepostaví, ale opak byl pravdou.České vojsko v nestřeženém okamžiku mezi stromy začalo na císařské oddíly vrhat nejdříve kameny aby. Devět výletů po Čechách i do zahraničí představuje devět míst, kde kdysi bojovali čeští vojáci, devět bitev, k nimž došlo velmi dávno. První, kterou pro vás autor vybral, se odehrála u Brůdku v roce 1040 mezi českým vojskem vedeným knížetem..

Bitva u Chlumce (1040) - Uniepedi

Cyklistické putování po stopách bitvy u Chlumce. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Cyklistické putování po stopách bitvy u Chlumce. 1040 Bitva u Brůdku. Napsal vh dne 2. duben 2015. U obce Brůdek nedaleko od Kdyně v okrese Domažlice se 22.-23. srpna 1040 odehrála bitva mezi vojskem českého knížete Břetislava I. a římsko-německého panovníka Jindřicha III. 1126 Bitva u Chlumce. Napsal vh dne 16. leden 2016

1040 - bitva u Brůdku, Břetislav I. poráží římského krále Jindřicha III. 1126 - Soběslav vítězí v bitvě u Chlumce nad vojskem římského krále Lothara III. a ubránil tak svoji vládu vůči nárokům Oty Olomouckého, který v této bitvě umír Bitva u Chlumce (18. února 1126) - český kníže Soběslav I. porazil vojska římského krále Lothara III.; Bitva na Vysoké (1142) - český kníže Vladislav II. byl nedaleko Kutné hory poražen vojsky povstalců v čele s Konrádem Znojemským.; Obléhání Milána (6. srpna - 8. září 1158) - v důsledku obléhání Milána, při němž se vyznamenali čeští bojovníci.

Bitva u Chlumce

Chlumec a okoli (GC65JQX) was created by petan111, petulka111 on 10/23/2015. It's a Small size geocache, with difficulty of 2, terrain of 2. It's located in Ústecký kraj, Czechia.Vítejte u první keše ze série Chlumec a okolí. Tato keš je věnována městu Chlumec, především jeho významným pamětihodnostem 1126 Bitva u Chlumce V kategorii Kronika Českých zemí V severozápadních Čechách u Chlumce se 18. února 1126 odehrála bitva mezi vojsky knížete Soběslava I. a německým králem Lotharem III. Říšský předvoj vedený neúspěšným kandidátem na českého knížete 0631 Bitva u Wogastisburgu. HBO u příležitosti finále True Blood vypustilo mimo jiné i mnoho materiálu k Hře o trůny. V prvé řadě jde o teaser nazvaný Raven, tentokrát již nefalšovaný. To ale není vše, dostali jsme i ukázku ze zákulisí natáčení, promo fotografii Daenerys a blog tvůrců 1040 Bitva u Brůdku V kategorii Kronika Českých zemí U obce Brůdek nedaleko od Kdyně v okrese Domažlice se 22.-23. srpna 1040 odehrála bitva mezi vojskem českého knížete Břetislava I. a římsko-německého panovníka Jindřicha III. Tato bitva byla reakcí 1620 Bitva na Bílé hoře V kategorii Kronika Českých zem - 1126 bitva u Chlumce (porazil německého Lothara) à- šlechta sama volí panovníka, císař ho smí potvrdit . Vladislav II. (1140-1172)- syn Vladislava I., 1147 účast na 2. křížové výpravě- 1158 královský titul (dědičně) za pomoc Fridrichu I. Barbarossovi při dobývání Milán

Po stopách bitvy u Chlumce - kampocesku

Bitva u Brůdku; Říšský kraj; Bitva u Chlumce (1040) Šablona:Data státu/Svatá říše římská (12.-14. století) Usage on de.wikipedia.org Flagge Deutschlands; Hofastronom; Schlacht von Aidenbach; Vorlage:DEU-962; Benutzer:Andi oisn/Neue Vorlagen; Wikipedia Diskussion:Ländervorlagen mit Flagge/Archiv/201 Chlumec (Kulm) - Na území ústeckého okresu byly v 10. století dvě celnice. V Ústí pr o dopravu po vodě, v Chlumci pr o kupce s povozy či koňmi jednak za zboží, dál Hugo na cestách je unikátní vzdělávací projekt ve kterém medvěd Hugo vede zájemce za dobrodružstvím a poznáváním po České republice a občas si odskočí i do zahraničí Most active pages 21 July 2017. Pages. User

Encyklopedie České republiky: Bitva u Chlumce (1040

Bitva na Brůdku 1040. Bitva u Chotusic 1742 a vojenské památky města Čáslavi. Bitva u Kolína (18. června 1757) Bitva u Lipan 1434 [s mapou bojiště 1:75.000] Bitva u Rakovníka 1620. Bitva u Štěrbohol 1757. Bitva u Štěrbohol 1757. Bojiště u Chlumce (1126, 1813) Bojiště u Loděnice. Most active pages 8 April 2015. Pages. User 1126 Bitva u Chlumce 16. leden 2016 Napsal vh: Zobrazení: 13385 1126 vysvěcení rotundy na Řípu 20. květen 2016 Napsal vh: Zobrazení: 13386 1158 Vladislav II. jmenován králem 2. leden 2018 Napsal vh: Zobrazení: 13599 1198 Přemysl Otakar I. korunován králem 19. prosinec 201 Soběslav I. - 1126 - bitva u Chlumce - porážka Němců. Vladislav II. - 1158 - král . Přemysl Otakar I. - konec rozbrojů - upevnění státu. 1212 - Zlatá bula sicilská - dědičný titul krále Zásada prvorozenství - králem nejstarší syn vládnoucího panovníka. Znak českého státu - le Chlumec je město na severu České republiky, na východě Ústeckého kraje, v okrese Ústí nad Labem. Leží na úpatí Krušných hor, na půli cesty mezi krajským městem Ústí nad Labem a Teplicemi. Ve městě s plošnou výměrou katastru 12,88 km²[3] žije přibližně 4 300[1] obyvatel. Tři ze šesti částí města tvoří jeho exklávu

955 - bitva na řece Lechu - proti Maďarům na straně německého císaře - urovnání vztahů 1040 - bitva u Brůdku proti německému císaři - vítězství Břetislava. Soběslav - 1126 - bitva u Chlumce - poráží německého císaře Lothara. Vladislav II. - 1158 - královský titul: 2. český král Vladislav I 631 - bitva u Wogastisburgu - Slované porážejí Franky 658/9 umírá Sámo, první známý vládce Slovanů na našem území 805-806 výprava Franků proti Čechům, ti se zavazují platit tribut 831 - křest Moravanů 833 - Mojmír I. vyhání Pribinu z Nitry, vzniká tak státní útvar zvaný Velká Morav Jako tomu bylo i při známém válečném střetnutí českého knížete Břetislava I. s německým králem Jindřichem III. v roce 1040. V únoru 1126, pak došlo u Chlumce k bitvě ještě větší, významnější a ještě krvavější. To si to zde mezi sebou rozdala vojska krále Lothara I. - Saského a českého knížete. Z velkých střetů jsou všeobecně známé dvě bitvy u Chlumce (raně středověká 1126 a napoleonská 1813), husitské vítězství u Ústí (1426), začátek bojů sedmileté války u Lovosic (1756) a napoleonská bitva u Drážďan (1813), méně známá je bitva u Hudcova a Kladrub na sklonku sedmileté války (1762) 1040. Bitva u Brůdku 1040 - vpád císaře Jindřicha III. do Čech. Břetislavova Polská výprava narušila rovnováhu sil ve střední Evropě, což bylo v rozporu se zájmy Říše. Polský panovník Kazimír získal s německou pomocí zpět svůj trůn a nový císař vytáhl proti Břetislavovi

U Wogastisburgu 631, Canburg cca. 805, Velká Morava, bitva u Brůdku 1040, u Chlumce 1126, Přemyslovci, Lucemburci, husité, porážka Matyáše Korvína Jiřím z Poděbrad, atd. Těch vítězství bylo mnoho, bohužel je přetrhla staletí s Habsburky, kde nejsou hrdinové, s kterými by se Češi mohli identifikovat 1040 Bitva u Brůdku 2. duben 2015 Napsal vh: Zobrazení: 15790 1099 tažení na Moravu Napsal vh: Zobrazení: 12718 1126 Bitva u Chlumce 16. leden 2016 Napsal vh: Zobrazení: 13927 1126 vysvěcení rotundy na Řípu 20. květen 2016 Napsal vh: Zobrazení: 13942 1158 Vladislav II. jmenován králem 1620 Bitva u Rakovníka 15. duben 2015. 1040 - bitva u Brutků. 1054 - Velké schizma - církev tak označuje rozkol mezi křesťanským východem a západem, který rozdělil církve, které přijaly Chalkedonský koncil. 1066 - bitva u Hastings. 1071 - bitva u Mantzikertu - Turci vítězí nad byzancií. 1077 - Jeruzalém dobyt Turky. 1085 - pád Toleda, centra Pyrenejského pol. Soběslav I. (1126-1140) - porazil císaře Lothara v bitvě u Chlumce - 1126. Vladislav II. (1140 - 1173) účastnil se II. křížové výpravy; 1158 získal od Fridricha II. královskou hodnost i pro své nástupce !!! na počest své manželky Judity nechal postavit kamenný most v Praze - Juditin mos

Chlumec nad Cidlinou 24

English: Reconstruction of the flag used by the German kings in the later medieval period (c. 12th to 14th centuries). The existence of such a flag is certain for the 14th century, likely for the 13th century, and uncertain for the 12th century. It was used by emperor Henry VII in his Italian campaigns, and is repeatedly depicted in this context in Codex Balduini Trevirensis (c. 1340) Bitva u Brůdku na Šumavě, která se odehrála 22. - 23.srpna 1040, byla bitva mezi českým knížetem Břetislavem I. a římsko-německým králem Jindřichem III. Černým.Německé vojsko bylo v bitvě zaskočeno a poraženo. PŘED BITVOU - V roce 1039 vpadl český kníže Břetislav I. do oslabeného Polska a vydrancoval Slezsko a Velkopolsko 1126 - bitva u Chlumce -> poražena vojska německého krále Vladislav II. (1140 - 1172) Olomoucký biskup Jindřich Zdík mu pomáhá udržet se na pražském stolci 1147 - účast ve 2. křížové výpravě 1158 - korunovace od Fridricha Barbarossy za pomoc při obléhání Milán Zábavná a poučná soutěžní hra o české historii. Dnes z Národního divadla (2000). Uvádí Marek Eben. Dále účinkují: K. Doležalová, D. Prachař, A. z Itálie během vyvraždění Slavníkovců v Polsku, už tam zůstává 997 umírá při misijní cestě na Litvě (zavražděn pohany) → ihned svatořeče

Bitva u Chlumce 1813 - YouTub

K ozbrojenému konfliktu mezi vojskem německého krále Jindřicha III. a českého knížete Břetislava I. v roce 1040 muselo dojít. V německých nejvyšších kruzích se totiž doslechli o bohatství, které získal Břetislav svou výpravou do Polska, a dali nepokrytě najevo, že by eventuálně mohli přimhouřit jedno, případně obě oči nad skutky českého knížete, když. 375 rozpínavost dinastie Chang, klima a krize říma -> příchod Hůnů do východní Evropy 451 bitva u Katalánských polí, Hůnové (Attila) X Řím + Visigóti, Frankové, Burgundi, Ř + ostatní sjednocenci výhra 529 - 533 Justiniánův zákoník 532 zvýšení daní -> povstání Níka v Byzantské říši za Justiniána I. (Justinián X svobodní rolníci, bezzemci, otroci.

Bitva u Chlumce po sobě zanechala největší hromadný hrob v

Sob slav I. konflikt s sk m c sa em Lotharem III. (st nost Oty ern ho pr voplatn n sledn k)R.1126 bitva u Chlumce ->ta en proti Sob slavovi I. -> Lothar pora en, korouhev Sv V clava a Vojt cha (rotunda Sv. Ji na pu), vztahy urovn ny form ln m lenn m stavem (Čechy) 1380 = Epidemie moru pustoší Čechy 1389 = Pogrom v pražském ghettu 14 Mar 1402 = Mistr Jan Hus kazatelem v Betlémské kapli 18 Apr 1409 = Dekret kutnohorský 15 Jul 1410 = Bitva u Grunwaldu - Poláci porážejí řád německých rytířů 1411 = První písemná zmínka o obci Mořkov (Morzkow) 6 Jun 1415 = Mistr Jan Hus upálen. 1421. Vítězství Husitův u Žatce. 1422. Vítězství Husitův u Německého Brodu. 1424. † Žižka u Přibyslavě. 1426. Veliké vítězství Husitův u Ústí nad Labem. 1427. Vítězné vpády Husitů, vedených Prokopem Velikým, do Rakous a do Slezska. Bitva u Tachova. 1431. Vítězství Čechův u Domažlic. 1434. Bitva u Lipan. 1436

Bitva u Chlumce (1040) - Další jazyky - Wikipedi

A to nám docela šlo. Budeme bojovat za svou emancipaci politickou, ekonomickou a kulturní tak jako před dvěma stoletími. Jako tenkrát, ani dnes nebudou rozdíly v politických názorech hrát skoro žádnou roli, říká u příležitosti svátků Cyrila a Metoděje a Jana Husa exministr a historik Jaroslav Bašta pŘÁtelÉ jestli nenajdete ve skupince ČlÁnek kterÝ je v seznamu tak ho znovu vloŽte a napiŠte nad pŘÍspĚvek znovu vloŽeno.to proto,abych vĚdĚ Kupte titul Toulky českou minulostí 51-100 (Josef Veselý) s 9 % zľavou za 10.32 € v overenom obchode. Prelistujte stránky titulu, prečítajte si recenzie čitateľov, nechajte si odporučiť podobný titul z ponuky viac ako 19 miliónov titulov

 • Průřez vodiče 12v.
 • Součinitel vlivu stupně automobilizace brno.
 • Pekelná brána turkmenistán.
 • Běž dál poletíme akordy.
 • Soa litoměřice.
 • Harry potter wiki percy.
 • Plynový revolver umarex.
 • Win unzip free.
 • Je obrubník součást komunikace.
 • Sirloin.
 • Vymena baterie s7 cena.
 • Anarchie demokracie.
 • Bukové lesy v čr.
 • Opravy strechy.
 • Farma 7.
 • Double decker.
 • Na konci duhy.
 • Konstruktivismus a funkcionalismus.
 • Jablko genderu.
 • Mike todd.
 • Základní rozdělení ryb.
 • Miminko a hluk.
 • Druhy sopek.
 • Honor 9a lite.
 • Sroubovak jis.
 • Jak se dojí koza.
 • Aerosmith film.
 • Low carb dýňový koláč.
 • Muzikál kočky ostrava vstupenky.
 • Satoransky plat.
 • Floor komplet.
 • Real madrid sestava 2018/19.
 • Dům na předměstí.
 • Sarsaparilla homeopatie.
 • Jméno zora diskuze.
 • Edamame globus.
 • Prací prášek jelen kde koupit.
 • Padlí na javoru.
 • Kojení doba.
 • Ahoj klári.
 • Garotte.