Home

Pravidelný čtyřboký hranol tělesová úhlopříčka

Hranol čtyřboký (kvádr) Označení: V = objem tělesa S = povrch tělesa Spl = obsah pláště Sp = obsah podstavy v = výška tělesa u = stěnová úhlopříčka U = tělesová úhlopříčka r = poloměr podstavy s = strana (válce,kužele) Share this... Facebook. email. Pinterest. Twitter. Linkedin. Základy. Ohmův zákon Dopočítej online snadno a rychle strany, povrch, objem, prostorovou uhlopříčku a povrch plášte ctyřbokého hranolu, kvádru, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej tři veličiny a ostatní výpočet spočítá. Každé hodnotě lze přiřadit různou jednotku a zvolit tak jednotku pro zadání a vypočítanou hodnotu. Kalkulačka delky ploch Hranol 4b-pravidelný Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého hranolu jehož výška je 28,6cm a tělesová úhlopříčka svírá s rovinou podstavy úhel 50 stupnů. Hranol 4b 2 Tělesová úhlopříčka pravidelného čtyřbokého hranolu svírá s podstavou úhel 60°. Hrana podstavy má délku 20 cm. Vypočtěte objem tělesa

Hranol čtyřboký (kvádr) Longy

 1. ka. Naopak, krychle to být nemůže, ta může být tehdy (a jen tehdy) pokud ta úhlopříčka bude 45°
 2. Hranol tvar podstavy počet stěn, ze kterých se skládá plášť tříboký trojúhelník 3 čtyřboký čtyřúhelník 4 pětiboký pětiúhelník 5 n-boký n-úhelník n Pravidelný hranol má vždy pravidelnou podstavu. Pravidelný trojboký hranol má podstavu rovnostranný trojúhelník
 3. a = 4 cm b = 6 cm c = 8 cm us = 7,211102551 cm pomocí Pythagorovy v ěty z pravoúhlého ∆ABC ut = 10,77032961 cm op ět pomocí Pythagorovy v ěty z pravoúhlého ∆ACA' S = 208 cm² V = 192 cm³ Povrch kvádru je 208,00 cm². Objem kvádru je 192,00 cm³. Délka t ělesové úhlop říčky je 10,77 cm. Vypo čítejte povrch, objem a délku t ělesové úhlop říčky kvádru
 4. úhlopříčka stěnová - leží v některé stěně mnohoúhelníku: B' - D' Čtyřstěn nemá žádnou úhlopříčku. Pětistěn má jen stěnové úhlopříčky. Jehlan nemá tělesovou úhlopříčku, stěnové může mít jen v podstavě. Z každého vrcholu čtyřbokého hranolu vychází jedna tělesová úhlopříčka

Čtyřboký hranol - výpočet hran, povrchu, objemu

Příklad: Čtyřboký hranol - slovní úloha z matematiky (31111

Speciálním případem kvádru pro = je pravidelný čtyřboký hranol. Ten má nejméně jednu dvojici protilehlých stěn čtvercovou - mluvíme o ní jako o základně nebo podstavě . O zbývajícím (potenciálně různém) rozměru pak mluvíme jako o výšce hranolu v = c {\displaystyle v=c\,\!} 10. Pravidelný trojboký hranol má obsah pláště 1,5 dm2 a výšku 5 cm. Vypočítejte jeho hmotnost, je-li vyroben z oceli o hustotě 6 900 kg m-3. [1,49 kg] 11. Tělesová úhlopříčka pravidelného čtyřbokého hranolu svírá s podstavou úhel o velikosti 60º. Hrana podstavy má délku 10 cm. Vypočtěte objem tělesa. [2 449,5 cm3] 12

Tělesová úhlopříčka krychle příklady. Povrch krychle - testy a vzorec. Přejít na obsah. Pravidelný čtyřboký hranol má hranu podstavy a = 7,1 cm a boční hranu h = 18,2 cm dlouhou. Vypočítej jeho objem a povrch. Krychle: objem a povrch — online výpočet, vzore Dopočítej online snadno a rychle strany, obvod, obsah, uhlopříčky, úhly, výšku, střední příčku lichoběžníku, zvol si jednotky, zkoukni vzorce. Zadej čtyři veličiny a ostatní výpočet spočítá. lze počítat obecný, pravoúhlý, rovnoramenný, nepravidelný v různých jednotkách. Kalkulačka délky ploch 21. Hranol a jehlan I. Jaký objem a povrch má pravidelná čtyřboký jehlan o výšce v = 20 cm, jemuž lze vepsat kulovou plochu o poloměru r = 4 cm. II. Vypočítejte objem a povrch kvádru, jehož délky hran jsou v poměru 3 : 4 : 5 a jehož tělesová úhlopříčka je 15. III Pravidelný čtyřboký jehlan - jehlan má čtvercovou základnu a vrchol kolmo nad průsečíkem úhlopříček základny. h - výška jehlanu. a - strana podstavy jehlanu. Vzorec objemu pravidelného čtyřbokého jehlanu, (V): Výpočet online. h = a = V = Oddíly geometrii Hranol - je těleso. Má 2 podstavy a plášť. Lze vypočítat jeho objem a povrch. Rozdělení hranolů: I. kolmé • boční stěny svírají s rovinou podstavy pravý úhel II. kosé • boční stěny nesvírají s rovinou podstavy pravý úhel ale kosý III. pravidelné o mají za podstavu pravidelný geometrický útvar

Krychle Jehlan Kužel Hranol Válec Hranol Koule. Objem kvádru. Povrch kvádru. Tělesová úhlopříčka kvádru. Stěnová úhlopříčka kvádru . Aristoteles.Cz Matematika Chemie. HRANOL - pojmy - vzdálenost rovin podstav výška hranolu - úhlopříčka bočních stěn stěnová úhlopříčka - úsečka spojující 2 body, které neleží v jedné stěně tělesová úhlopříčka - sjednocení všech bočních stěn plášť hranolu - kolmý hranol, jehož podstavou je pravid. n-úhelník Druhy hranolů. Kvádr Jehlan Kužel Hranol Válec Hranol Koule. Objem krychle. Povrch krychle. Tělesová úhlopříčka krychle. Stěnová úhlopříčka krychle . Aristoteles.Cz Matematika Chemie.

Prehledy

Hranol Jsou-li boční hrany kolmé k rovině podstavy, pak se hranol označuje jako kolmý. Kolmý hranol, jehož podstavou je pravidelný mnohoúhelník, (rovnostranný trojúhelník, čtverec,) se nazývá pravidelný. Pokud hranol není kolmý, říkáme, že je kosý. Hranol Doplňte: Pravidelný čtyřboký hranol se nazývá kvádr V zadání máš pravidelný čtyřboký hranol. Pro výpočet objemu a povrchu potřebuješ délku hrany (výšky hranolu). Zakresli si trojuhelník v řezu, ve kterém je tělesová úhlopříčka a zjistiš, co je potřeba pro výpočet Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky, hranoly Příklad : Narýsujte pravidelný šestiboký hranol, který má rozměry : podstavná hrana a = 4 cm, výška hranolu v = 8 cm. Hranol je umístěn v půdorysně, k nárysně je nejbližší hrana EE´, nejvzdálenější je hrana BB´, podstavná hrana DE svírá s nárysnou úhel 30º

výpočet, vzorec, online kalkulačka kvádr - hranol čtyřboký, povrch a obsah. Přeskočit na obsah. calc.longy.cz Online kalkulačka Menu. Základy. Ohmův zákon; u = stěnová úhlopříčka U = tělesová úhlopříčka r = poloměr podstavy s = strana (válce,kužele Tělesová výška komolého jehlanu má velikost v, obsahy podstav S 1, S 2. Vypočítejte velikost výšky jehlanu doplňkového (Doplňkový jehlan doplňuje komolý jehlan na jehlan). 7. Čtyřboký komolý pravidelný jehlan má délku hrany větší podstavy a.Jeho boční hrana má od roviny větší podstavy odchylku M 45$ a.

Matematické Fórum / čtyřboký hranol

Tělesová úhlopříčka hranolu měří 25 cm, hustota dřeva ρ = 630 kg AC je úhlopříčka ve čtverci o straně a, 2 5 2 625 2 a a 2a2 a2 10a 25 625 3a2 + 10a - 600 = 0 . Příklad 2) Pravidelný komolý čtyřboký jehlan má podstavné hrany délek 4 cm a 6 cm. Boční hrana svírá s rovinou podstavy úhel 60°.. Online kalkulačka provádí výpočet objemu a povrchu jehlanu. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis

SEZNAM POUŽÍVANÝCH SYMBOLŮ A, B body A, B a, b přímky a, b ↔ AB přímka A, B AB polopřímka AB AB úsečka AB ρ,σ roviny ρ,σ ↔ ABC rovina ABC ↔ Ap rovina Ap (rovina určená bodem A a přímkou p) ↔ pq rovina pq (rovina určená přímkami pq) S AB střed úsečky AB ∡ AV B konvexní úhel AV B a ∥ b přímka a je rovnoběžná s přímkou b a b přímka a není. - tělesová úhlopříčka - úsečka spojující vrchol jedné Pravidelný čtyřboký hranol označujeme také pojmem krychle. Kvádr S = 2 . ( ab + bc + ac ) V = a . b . c. Krychle S = 6 . a . a V = a . a . a. Příklad : Vypočtěte objem a povrch pravidelného čtyřbokého hranolu, platí-li hranol čtyřboký - kolmý - kosý - pravidelný graniastosłup -czworokątny úhlopříčka - stěnová - tělesová przekątna - ściany - bryły úhly - shodné - souhlasné - střídavé - čtyřboký - kosý - pravidelný - kolmý graniastosłup hranol H hiperbola hyperbola Příklad 9 : Pravidelný čtyřboký jehlan má podstavnou hranu délky 7 cm a úhel určený dvěma protilehlými bočními hranami má velikost 33° 40 . Vypočtěte : a) povrch jehlanu b) objem jehlanu Příklad 10 : Pravidelný čtyřboký jehlan má délku podstavné hrany 6 cm a délku boční hrany je 11 cm

3. Urči hmotnost pravidelného čtyřbokého jehlanu sdélkou podstavné hrany a = 45 cm. Výška trojúhelníku pláště je 1 m. Jehlan je vyroben zmateriálu o hustotě 2700 kg/m3.Z jakéh Je dán trojboký hranol s podstavou pravoúhlého trojúhelníka s rozměry: a = 5 cm, b = 3 cm, c = 4 cm, v h = 20 cm ; Stereometrie - povrchy a objemy těles. 1. Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého hranolu, jehož výška v = 28,6 cm a tělesová úhlopříčka s rovinou podstavy úhel 50°. 5

Úhlopříčka - Wikipedi

2. Urči objem pravidelného čtyřbokého hranolu, je-li hrana podstavy 10 cm a tělesová úhlopříčka svírá s podstavou úhel 60°. 3. Pravidelný trojboký hranol má hranu podstavy 16 cm a výšku 10 cm. Urči Objem. 4. Urči objem pravidelného čtyřbokého jehlanu, je-li jeho povrch 800 cm2 a obsah podstavy je 100 cm3. 5 Pravidelný čtyřboký komolý jehlan má podstavné hrany a = 8⋅ 3, b = 6⋅ 3, odchylka pobočné stěny od roviny Pravidelný trojboký hranol má objem V = 125 cm3, Tělesová úhlopříčka kvádru je dlouhá 130 cm, obsahy tří stěn, které procházejí týmž vrcholem, jsou v poměru 3:2:1 Skleněný pravidelný trojboký hranol. má hmotnost m = 129,9 g. Jak je vysoký, je-li délka hrany podstavy a = 2cm a hustota skla ( = 2,5 gcm-3. (30cm) Podstavu kolmého hranolu pravoúhlý trojúhelník, jehož odvěsny jsou v poměru 3:4. Výška je o 2 cm menší než větší z odvěsen pravoúhlého trojúhelníku podstavy Pravidelný šestiboký hranol má délku boční hrany \( 12\,\mathrm{cm} \) a délku podstavné hrany \( 9\,\mathrm{cm} \) (viz obrázek). Určete objem hranolu Kvádr je hranol, jeho povrch tedy získáme součtem obsahů obou podstav a pláště. Po dosazení rozměrů a úpravě dostáváme vzorec pro výpočet povrchu kvádru: . Objem kvádru je součin obsahu podstavy a výšky, tedy . Tělesová úhlopříčka kvádru je přeponou pravoúhlého trojúhelníku (např

Pravidelný čtyřboký jehlan má délku podstavné hrany a = 10cm a tělesovou výšku 12cm. Velikost odchylky βboční hrany od roviny podstavy Výpočet: u = a.√2 = 10cm. 1,41 =14,1cm u/2 = 7,05cm tg β= 12cm : 7,05cm = 1,702 β= 71° β D A B C E a a v h v s β u/2 h. β v 7,05cm h. β 12c objem, povrch, čtyřboký hranol, Pythagorova věta, tělesová úhlopříčka, ZŠ, matematika: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol Stěnová úhlopříčka 4 dm b. tělesová úhlopříčka 6 cm 4. Pravidelný trojboký hranol má obsah pláště 1,5 dm2 a výšku 5 cm. Vypočtěte jeho objem a hmotnost je-li vyroben Pravidelný čtyřboký jehlan má délku podstavné hrany 6dm a stěnovou výšku 50cm. Vypočtěte 10. V Mongeově promítání zobrazte pravidelný trojboký hranol ABCA'B'C' , je-li dán vrchol podstavy A[30, 75, 45], boční hrana BB' leží na přímce b = QR, Q[-15, 0, 70], R[30, 25, 15]. Výška hranolu je rovna polovině délky podstavné hrany. 11 2. Tělesová úhlopříčka kvádru svírá s podstavou úhel 60°, podstavné úhlopříčky svírají úhel 30°. Podstavná úhlopříčka je l0cm. Vypočtěte objem. 3. Povrch komolého rotačního kužele se stranou s = 13 je S = 510 π. Určete poloměry podstav, je-li jejich rozdíl 10. 4

Příklad: Hranol - slovní úloha z matematiky (682

stereometrie hranol objem trojúhelník dvanáctiboký hranol dvanáctiúhelník podstava výška geometrie. Stereometrie 4, koule a tělesová úhlopříčka . Stereometrie - Pravidelný čtyřstěn . Povrch koule - Jak odvodit povrch koule bez integrálů V Mongeově promítání zobrazte pravidelný čtyřboký hranol s podstavou v rovině , je-li dán střed podstavy S[-30, 40, ?], vrchol podstavy A[-30, 10, ?] a výška hranolu v = 80. Pro střed S' druhé podstavy platí: zS' >z Matematika - Povrchy, objemy www.matematika.name Stránka 1 z 10 Povrchy, objemy Povrch nám vlastně říká, kolik tapety potřebujeme k polepení daného tělesa. Základní jednotkou jsou metry čtverečné (m2).Objem nám pak říká, kolik vody se do daného tělesa vejde. Základní jednotkou jsou metry krychlové (m3).Velmi často se objem udává v litrech Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie. Krychle - vzorce Kvádr Jehlan Kužel Hranol Válec Hranol Koule. Objem krychle. Povrch krychle. Tělesová úhlopříčka krychle. Stěnová úhlopříčka krychle . Krychle je pravidelný prostorový 3D objekt, která má všechny strany stejně velké, tj. všechny hrany stejně dlouhé.

Pravidelný šestiboký hranol tělesová úhlopříčka Povrch tělesa - střední škola - příklady z matematiky (strana 5 . Hranol 4b-pravidelný Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého hranolu jehož výška je 28,6cm a tělesová úhlopříčka svírá s rovinou podstavy úhel 50 stupnů ; Pravidelný šestiboký hranol tělesová úhlopříčka: tu = 39 cm Pravidelný čtyřboký jehlan má délku podstavy 60 mm a výšku 70 mm. Vypočítej stěnovou výšku a délku boční hrany. Zaokrouhli na milimetry. a v h v s u a h v s = 76 mm a/2 = 30 mm h2 = 76 2 + 30 2 h2 = 5776 + 900 h2 = 6676 h = 82 mm Boční hrana měří 82 mm vypocitas a. To becko... spocitej si objem toho hranolu a valce rozdil bude odpad.To vydelis objemem hranolu a vynasobis stem.A mas odpad v procentech.; U Marek má chybu v tom, že píše vydelis objemem hranolu, správně mělo být válce,. Hranol, hranolová plocha. pravidelný; kosý Tělesová úhlopříčka je úsečka spojující dva vrcholy neležící v jedné stěně. Pro konvexní mnohostěny definujeme hranový a stěnový úhel. Valence vrcholu je počet hran vycházejících z vrcholu. Stupeň stěny je počet hran Rovnoběžnostěn - čtyřboký hranol, jehož podstavou je rovnoběžník Kvádr - kolmý hranol, jehož podstavou je obdélník nebo čtverec Krychle (hexaedr) - kolmý hranol, jehož všechny stěny jsou čtverce Kolmé hranoly a jejich vlastnosti Urči, o jaký kolmý hranol se jedná

Krychle, kvádr, hranol a válec Jehlan a kužel Koule Lineární útvary v rovině Vektor Přímka Nad každou stěnou krychle s hranou a = 30 cm je sestrojen pravidelný čtyřboký jehlan s výškou 15 cm. Vypočítejte objem takto vzniklého tělesa, pokud vrcholy jehlan: a) leží mimo kostky. 14. Pravidelný čtyřboký komolý jehlan má délky podstavných hran a 1 8 3,a 2 6 3, rovina podstavy svírá s rovinou boční stěny úhel = 60 . Určete objem komolého jehlanu a objem jehlanu, který doplňuje daný komolý jehlan na pravidelný čtyřboký jehlan. K493 V = 444, V´ = 324 15 V Mongeově promítání zobrazte pravidelný trojboký hranol ABCA'B'C' , je-li dán vrchol podstavy A[30, 75, 45], boční hrana BB' leží na přímce b = QR, Q[-15, 0, 70], R[30, 25, 15]. Výška hranolu je rovna polovině délky podstavné hrany

Hranol - obě podstavy tvoří shodné n-úhelníky - boční stěny jsou tvořeny obdélníky, případně rovnoběžníky pravidelný n-boký hranol: - pravidelné n-úhelníky tvoří podstavy - obdélníky, popř. čtverce tvoří stěny hranolu Rotační válec - rotací obdélníku, popř. čtverce kole 12.1 Krychle a kvádr - vlastnosti, zobrazeníStěnová a tělesová úhlopříčka krychle a kvádru, zobrazujeme krychli a kvádr -volné rovnoběžné promítání . Příklady krychlí:Příklady kvádrů: Rubikova kostka - Krabička zápalek. Hrací kostka - Balení kapesníků. Kostka cukru se 6 stejnými stěnami - Ruská zmrzlin

Stěnová úhlopříčka kvádru se čtvercovou podstavou: pro podstavu nebo pro boční stěnu Tělesová úhlopříčka kvádru se čtvercovou podstavou: Hranol Hranol je prostorové těleso, které je tvořeno dvěma shodnými podstavami, které mohou mít tvar libovolného n-úhelníku, a pláštěm, který tvoří n obecně různých. Pravidelný čtyřboký jehlan má objem V = 1 dm 3 a tělesovou výšku v = 24 cm.Vypočítej délku podstavné hrany. [ a = ] 5. Vypočítej povrch a objem pravidelného čtyřbokého jehlanu; hrana podstavy a = 5 cm, tělesová výška v = 12 cm. S = 147 cm 2; V = 100 cm 3. 6 boční hrana c = 22 cm. 35*. Pravidelný čtyřboký komolý jehlan má podstavné hrany a = 8⋅ 3, b = 6⋅ 3, odchylka pobočné stěny od roviny podstavy je 60°. Určete objem komolého jehlanu. 36. Vypočítejte objem a povrch rotačního kužele o podstavné hraně Žáci kvart se doposud seznámili během studia v matematice s tělesy (pravidelný kolmý čtyřboký hranol, kvádr, krychle, pravidelný kolmý šestiboký hranol, válec, pravidelný kolmý čtyřboký jehlan, kužel, čtyřstěn, kolmý jehlan s obdélníkovou podstavou, pravidelný kolmý trojboký hranol) a jejich základními prvky. Pravidelný šestiboký hranol Hranol je trojrozměrné těleso s dvěma rovnoběžnými základnami, tvořenými shodnými a shodně orientovanými mnohoúhelníky, tedy vzájemně zobrazitelnými pouhým prostorovým posunutím. 78 vztahy

n-boký hranol - Projektový Managemen

Tělesová úhlopříčka = úsečka, jejíž krajními body jsou vrcholy hranolu neležící v téže stěně. DRUHY HRANOLU. kolmý hranol = boční hrany kolmé na roviny podstav. kosý hranol = není kolmý. pravidelný n-boký hranol = podstavou jsou pravidelné n-úhelník

Kvádr - Wikipedi

Tělesová úhlopříčka krychle příklady příklad

 1. Tělesová úhlopříčka pravidelného čtyřbokého hranolu má délku 10 cm a svírá s rovinou podstavy úhel 45°. Objem hranolu je: Pravidelný čtyřboký jehlan má délku boční hrany, která svírá s podstavou úhel 30°, 5 cm. Určete objem jehlanu. Trojboký hranol má všechny hrany stejně dlouhé. Jeho povrch je 90 cm 2.
 2. 9) Pravidelný čtyřboký hranol má povrch 102 cm² a obsah pláště 84 cm². Jaká je výška tohoto hranolu? [7 cm] 10) Součet hran kvádru, které procházejí jedním jeho vrcholem, je 42 a poměr 7 : 5 : 2. Vypočtěte povrch a objem kvádru. [S = 1062, V = 1890
 3. Vypočítej povrch krychle, je-li její tělesová úhlopříčka u = 8 cm. S = 128 cm 2. 55. Pravidelný čtyřboký hranol má výšku v = 41 cm a objem V = 19,844 litru. Vypočti povrch hranolu. 45,76 dm 2. 56
 4. pravidelný n-boký hranol (podstavou je pravidelný n-úhelník) • rovnoběžnostěn (podstavy i stěny jsou rovnoběžníky) Př 1 a) Podtrhni tělesa, která patří mezi kolmé hranoly: kvádr, krychle, klenec. tělesová úhlopříčka (spojuje dva vrcholy mnohostěnu, které neleží v jedné stěně
 5. 2. Délky hran kvádru jsou v poměru a:b:c = 1:2:3, tělesová úhlopříčka má délku ut = 504 . Vypočtěte objem a povrch kvádru. 3. V bazénu tvaru kvádru je 1 500 hl vody. Určete rozměry dna, je-li hloubka vody 250 cm a jeden rozměr dna je o 40 dm větší než druhý. 4
 6. Pravidelný šestistěn (hexaedr): Krychle ut us a V = a3 S = 6a 2 stěnová úhlopříčka: us = a√2 tělesová úhlopříčka: ut = a√3 Krychle má šest stěn, osm vrcholů a dvanáct hran. Kvádr ut a V = a · b · c S = 2(ab + bc + ac) Kvádr má šest stěn, osm vrcholů a dvanáct hran. b c tělesová úhlopříčka: Hranol V = Sp.

Lichoběžník - vypočet stran, obvodu, obsahu, úhlopříček

Pravoúhlá axonometrie Pracovní listy 19 34. Sestrojte průsečíky přímky q s krychlí, jejíž dolní podstava je v půdorysně. Určete viditelnost přímky, je-li těleso neprůhledné. x y z - podle počtu vrcholů n-úhelníku je odvozen název hranolu; je-li podstavou trojúhelník, je hranol trojboký, je-li podstavou čtyřúhelník, je hranol čtyřboký atd. - když je podstavou pravidelný n-úhelník, pak je hranol pravidelný - jsou-li podstavy kolmé k bočním hranám, pak jsou hranoly kolm Jeho tělesová výška, označme v, je vyznačena červeně. Stěnová výška je vyznačena zeleně. Je dán pravidelný čtyřboký jehlan s podstavnou hranou délky a = 12 cm a výškou . Úhlopříčka ve čtverci podstavy měří 16,97 cm. e) Jedná se o rameno rovnoramenného trojúhelníka pláště. Základna tohoto.

Objem pravidelného čtyřbokého jehlan

 1. Krychle Objem V= a 3 Povrch S= 6a 2 Tělesová úhlopříčka Stěnová úhlopříčka. ZveřejnilJiří Procházka 10 modelů - (krychle,kvádr,hranol tříboký,kužel,jehlan,válec,pravidelný 4stěn,hranol šestiboký,jehlan-podstavec čtverec,jehlan-podstavec obdélník). Výška modelů: 25 cm
 2. pravidelný 5 a 6-úhelník nepravidelný 5 a 6-úhelník o Poznej tělesa krychle, kvádr, hranol jehlany pravidelný 4-boký hranol nepravidelný 4-boký hranol o Trojúhelník - základní pojmy výšky v trojúhelníku těžnice vtrojúhelníku správné označení stran tělesová úhlopříčka
 3. Je dán pravidelný čtyřboký jehlan s délkou podstavné hrany a = 6,5 cm, Pravidelný šestiboký hranol má výšku 3 dm a objem 18 dm3. Určete jeho povrch. Podstavná hrana pravidelného čtyřbokého hranolu je 10 cm. Tělesová úhlopříčka svírá s podstavnou hranou úhel 60°. Vypočtěte objem tělesa

Pravidelný čtyřboký jehlan má délku podstavné hrany 48 mm a velikost úhlu sevřeného jeho stěnovou výškou a rovinou podstavy je 70°. Vypočítej objem a povrch tohoto jehlanu. Autho Hranol, jehož podstavy jsou rovnoběžníky, se nazývá rovnoběžnostěn. Kolmý rovnoběžnostěn, jehož podstavy jsou obdélníky nebo čtverce, se nazývá kvádr. Všechny tělesové úhlopříčky kvádru jsou shodné (tělesová úhlopříčka mnohostěnu je úsečka spojující dva jeho vrcholy nepatřící téže straně) Pravidelný n-boký kolmý hranol Povrch je tvořen dvěma shodnými podstavami (pravidelnými n-úhelníky) a pláštěm, který je Pravidelný čtyřboký jehlan má podstavnou hranu délky a = 20 cm a boční hranu délky b = 26 cm. tělesová úhlopříčka r poloměr podstavy d průměr podstavy s stěnová výška.

Kvádr - vzorce pro povrch kvádru, objem kvádru a úhlopříče

12.1 Krychle a kvádr - vlastnosti, zobrazeníStěnová a tělesová úhlopříčka krychle a kvádru, zobrazujeme krychli a kvádr -volné rovnoběžné promítání . Příklady krychlí:Příklady kvádrů: Rubikova kostka - Krabička zápalek. Hrací kostka - Balení kapesníků. Kostka cukru se 6 stejnými stěnami - Ruská zmrzli 27) Kvádr, krychle, hranol. U tabule. Je dán kvádr, poměr stran a:b:c = 2:4:5 , tělesová úhlopříčka měří 12 cm. Spočtěte strany, objem a povrch. Spočtěte dále odchylku tělesové úhlopříčky od podstavy. Samostatně. 2) Je dána krychle se stranou velikosti a Její tělesová úhlopříčka má délku: A) 3 cm B) C) cm D) cm E) 4 cm 4 3. Jaký úhel svírají 2 sousední strany pravidelného dvanáctiúhelníka? A) 135° B) 150° C) 168° D) 120° E) Jiná odpověď 4 4. Pavel nastřihl kruhový papír o poloměru 5 cm od okraje ke středu a stočením vytvoři Je dána krychle o hraně a = 10 cm a do ní je vepsán pravidelný čtyřboký jehlan. Měňte polohu hlavního vrcholu a vypočtěte objem a povrch jehlanu, jestliže jde 1

Krychle - vzorce pro povrch krychle, objem krychle a její

o 2 úhlopříčky (úhlopříčka je úsečka, která spojuje dva protější vrcholy čtyřúhelníku) Rovnoběžníky o Kosoúhlé rovnoběžníky Kosodélník Každé dvě protější strany jsou rovnoběžné a shodné Úhlopříčky se navzájem půlí Kosočtvere Je dán pravidelný pětiboký hranol Abcdefghij, jehož boční stěny jsou čtverce. jestliže tělesová úhlopříčka svírá s podstavou úhel 66°. 3. Podstavou čtyřbokého . Stereometrie - výpočty Pravidelný čtyřboký jehlan má délku podstavné hrany a stěnovou výšku Vypočti odchylku boční hrany od roviny podstavy hrana, stěna, vrchol, stěnová a tělesová úhlopříčka, charakterizuje kolmý hranol, pravidelný hranol • načrtne a sestrojí síť krychle, kvádru a kolmého hranolu, načrtne, resp. sestrojí obraz tělesa (krychle, kvádru, hranolu) ve volném rovnoběžném promítání, zobrazí tělesa př 5) Pravidelný čtyřboký jehlan má délku hrany podstavy 4 a výšku 6. Určete délku boční hrany. 23. Různá vyjádření přímky v rovině. 1) Zapiš parametrické a obecné vyjádření přímky, která prochází body A[-1;-1], B[3;3]. Urči směrnicový tvar této přímk Hranol Hranol je prostorové těleso, které je tvořeno dvěma shodnými podstavami, které mohou mít tvar libovolného n-úhelníku, a pláštěm, který tvoří n obecně různých obdélníků. Pozn.: Pokud n-úhelník tvořící podstavu má všechny strany stejně dlouhé, pak nazýváme hranol pravidelný. V tomto případě plášť.

Hranol slideum.co

7. V Mongeově promítání je dán kosý trojboký hranol s podstavou ABC v půdorysně (podstava je rovnostranný trojúhelník se středem S[-50, 50, 0] a vrcholem A[-20, 30, 0]) a osou SS', S' [40, 80, 90]. Zobrazte řez hranolu rovinou (70, 45, 30). 8. V kolmé axonometrii dané XYZ(100, 90, 80) zobrazte pravidelný čtyřboký jehla This feature is not available right now. Please try again later 6. Pravidelný trojboký hranol má všechny hrany stejné délky. Jaký je jeho povrch, jestliže je obsah pláště 48 m2? 7. Tělesová úhlopříčka pravidelného čtyřbokého hranolu má délku 10 cm a svírá s rovinou podstavy úhel velikosti 45°. Vypočtěte objem hranolu Pravidelný šestiúhelník. SEKUNDA Úhly vedlejší, vrcholové, souhlasné, střídavé Prvky tělesa - hrany, výška, úhlopříčka Hranol (kvádr, krychle, čtyřboký, šestiboký) Válec Jehlan Kužel Koule Povrch tělesa Objem tělesa. tělesová výška stěnová výška hrana podstavy pobočná hrana koule kulová úse Ve volném rovnoběžném promítání sestrojte v pravém nadhledu pravidelný trojboký hranol s podstavnou hranou délky 3,5 cm a s boční hranou délky 6,5 cm, je-li nárysnou (přední stěnou) boční stěna hranolu

Pravidelný čtyřboký jehlan má výšku bočních stěn w = 10 cm. Výšky protějších stěn svírají úhel = 50°. Vypočítej: délku podstavné hrany. tělesovou výšku. objem jehlanu. povrch jehlanu. Rotační kužel má výšku 12 cm a úhel, který svírá strana kužele s podstavou, má velikost 35°. Vypočítej: průměr podstav Krychle Jehlan Kužel Hranol Válec Hranol Koule. Objem kvádru. Povrch kvádru. Tělesová úhlopříčka kvádru. Stěnová úhlopříčka kvádru. V dnešním videu proberu (poměrně do hloubky) krychli. Základní výpočty (úhlopříčky, objem, povrch) a některé vlastnosti plus základná ''návod'' na kresbu náčrtku : ) 10. Je dán pravidelný pětiboký hranol Abcdefghij, jehož boční stěny jsou čtverce. Určete odchylku přímky BF a roviny horní podstavy hranolu. Microsoft Word - skripta8.doc a) odchylku boční stěny od roviny podstavy b) odchylku boční hrany od roviny podstavy Řešení: a) Úsečka Odchylka rovi Hranol. Jsou-li boční hrany kolmé k rovině podstavy, pak se hranol označuje jako . kolmý. Kolmý hranol, jehož podstavou je pravidelný mnohoúhelník,(rovnostranný trojúhelník, čtverec,) se nazývá . pravidelný. Pokud hranol není kolmý, říkáme, že je . kosý

Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan. Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan. Určete objem tělesa složeného z krychlí, které mají délku hrany : Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan. Pravidelný čtyřboký hranol má objem a výšku . Jaká je délka hrany podstavy? levá strana obrazovky a úhlopříčka horní strana obrazovky. Pravidelný mnohostěn Je konvexní těleso, jehož strany jsou tvořeny shodnými pravidelnými mnohoúhelníky. Kolmý hranol Je mnohostěn, jehož boční hrany jsou kolmé na rovinu podstavy. Kosý hranol Je takový hranol, který není kolmý. Povrch kvádru je 2 350 cm2 a jeho tělesová úhlopříčka má délku přibližně 35,4 cm Stěnová a tělesová úhlopříčka Popíše pravidla volného rovnoběžného promítání, používá tato pravidla při zobrazení hranolu Vysvětlí pojmy plášť hranolu, povrch hranolu, narýsuje síť podstava, boční stěna, hrana, vrchol, výška hranolu a plášť hranolu pravidelný hranol stěnová úhlopříčka

 • Dream catcher diy.
 • Cestovní pouzdro na kartáček.
 • Stiles stilinski nogitsune.
 • Excel meaning.
 • Jedlé obrázky na tortu poprad.
 • Dětská zábrana ikea bazar.
 • Suzuki gs 500 wikipedia.
 • Nevraceny rezervacni poplatek.
 • Háčkované vajíčko ploché návod.
 • Jak se nevybodovat.
 • Rámování obrazů plzeň ceník.
 • Jídelna čáslav náměstí.
 • Obsah kapslí dolce gusto.
 • Kam jet na dovolenou v evropě.
 • Kubb hra koupit.
 • Kanadské borůvky a mulčovací kůra.
 • Kremelina rakovina.
 • Biomechanika svalové kontrakce.
 • Let go text.
 • Penzion u trnků.
 • Vitamin b17.
 • Grohe pdf.
 • Krtek nohavica text.
 • Vzdušník 50 l.
 • Adsonův test.
 • Tescoma pánev.
 • Amber heard and elon musk.
 • Výborný guláš.
 • Atari počítač.
 • Bm plus.
 • Terezín vstupné.
 • Fačr zápasy.
 • Fleetwood mac rumours.
 • Km kts.
 • Island na tyden.
 • Upal u psa.
 • Jonas brothers online ke shlédnutí.
 • Uzasne video prahy z dronu.
 • Engerix b.
 • Operace čelistní dutiny.
 • 4d grafika.