Home

Obrázky v seminární práci

V textu se neodkazuje na žádné zdroje, přesto následuje seznam literatury. Pokud využíváme ke své práci zdroje, musíme na ně vždy v textu odkazovat! Odkazy v textu a bibliografické citace v seznamu literatury nemají jednotný formát. V celém textu je třeba dodržet jednotný způsob odkazování a formát bibliografických. V seminární práci musí být v textu uvedeny odkazy na prameny, z nichž autor při vypracování čerpal, ať už doslovně (citace) nebo je volně interpretoval (převzal). Autor rovněž v textu využívá poznámkového aparátu. Nepostačuje tedy pouze seznam použitých pramenů uvedený na konci práce (za závěrem)

Jak správně citovat - Seminarky

 1. Seznam obrázků ve Vaší bakalářské, diplomové práci nebo jakémkoli jiném dokumentu vůbec nemusí být složitý na vytvoření. Vůbec není potřeba se trápit s číslováním obrázků, není potřeba sepisovat stránky, na kterých jsou obrázky umístěny. Na vše se dá použít jednoduchých funkcí Wordu. Odpadnou tedy problémy, kdy se doplní text a obrázek se posune na.
 2. ární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít pro uvedení, z jakého předmětu je tato práce a pro údaje v pravém dolním rohu stránky
 3. V práci je nezbytné řádně citovat. V případě opisu části věty, celé věty či celé pasáže textu musí být doslovná citace uvedena v uvozovkách a za ní zařazen odkaz na pramen (příjmení autora a rok publikace) včetně strany, odkud byla citace převzata (například: Hampl 1996, s
 4. ární práci. Je určen pro vnitřní potřeby Gymnázia F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou. Jsou zde uvedeny základní normy a odkazy na další doporučené dokumenty
 5. V případě, že by v práci byla uvedena všeobecně známa informace, citace v bakalářské práci nemusí být použita. Konkrétně je tím myšleno např. to, že byl Jan Hus upálen 6. 7. 1415, apod. Pokud však v práci byla použita např. celá věta nebo odstavec o této události, pak je potřeba zdroj uvést
 6. ární práci a také zvolené téma práce. Mělo by v něm být uvedeno, čím jsme se v jednotlivých kapitolách zabývali, k jakému jsme došli zjištění a také zda jsme naplnili cíl stanovený v úvodu práce. Nebojte se kriticky zhodnotit, zda jste v rámci zpracování zjistili.

Seznam tabulek Pokud jsou v práci více než 3 tabulky Seznam grafů/obrázků Pokud jsou v práci více než 3 grafy/obrázky Seznam zkratek Uvedou se všechny použité zkratky s výjimkou běžných jazykových zkratek (atd., např., apod. Bakalářská práce může být první z větších publikací, které studenti vysokých škol tvoří. Jedná se také o práci, která je hodnocena vedoucím a oponentem a následně je obhajována před komisí u státní zkoušky. Mimo jiné může být bakalářka podkladem pro budoucí povolání. Pro uvedené důvody i mnohé další je důležité mít bakalářskou práci napsanou. V případě, že máte svou práci naformátovanou, avšak si nevíte rady např. s vygenerováním obsahu práce, vygenerováním seznamu obrázků, tabulek a grafů, vygenerováním seznamu příloh apod., můžete využít těchto služeb výzkumnou zprávu, diplomovou práci), musíte se podřídit jistým zásadám a zvyklostem, které stanoví např. vydavatel, vysoká škola aj. Jde o formální úpravu a členění vlastního textu, vybavení obrázky, rejstříky, anotacemi a abstrakty, uvedení seznamu citované a použité literatury k předkládaném

V průběhu psaní celé práce se často odkazuje na dokumenty, obrázky, seznamy, výpočty, o kterých se píše a které se rozebírají v textu. Ty se přikládají na konec práce, aby v hlavní části nezabíraly velké množství místa, ale stále bylo možné si je prohlédnout. Formální úprava. Formát stránky A4 (210x297mm diplomové práce; to je v průběhu zpracování diplomové práce upřesněno vymezením problému, který student bude řešit, a stanovením cíle, jehož chce ve své diplomové práci dosáhnout. K tomu se vrátíme v odstavci 1.6. Práce by měla řešit určitý problém 1.2 Volba seminář Grafy, tabulky a obrázky . Tyto objekty budou obvykle v seminární práci v menším rozsahu než v práci diplomové, kde předkládáte vlastní data. V případě, že v práci obrázky (ať už grafy, fotografie, schémata či jiné ilustrace) nebo tabulky použijete, musí být zcela zřejmé, odkud pocházejí 25) - to v případě, že je kolektiv výslovně uveden jako autor. Pokud je autorů víc, použije se jen jméno prvního z nich a záznam se napíše ve tvaru (Novák et al., 2005, s. 25). V jedné závorce je možno odkazovat na dva různé zdroje (Novák, 2005, s. 25, Procházka, 2011, s. 56) Myšlenky uvedené v seminární práci na sebe musí logicky navazovat. Přesnost formulací bude samozřejmě odvislá od úrovně znalostí autora seminární práce. Obvykle napomáhá vracet se k první verzi textu s delším časovým odstupem, neboť optimální konečná verze seminárky vznikne až po několikerém přepracování.

Seminární práce bude dodržovat pravidla správně upraveného dokumentu, tj. používat styly pro formátování odstavců a nejlépe i znaků, dodržovat estetická a typografická pravidla a bude mít náležitosti dále uvedené v tomto dokumentu. Seminární práci je nutno odevzdat ve stanoveném termínu zadavateli V práci je nezbytné řádně citovat. V případě opisu části věty, celé věty či celé pasáže textu musí být doslovná citace uvedena v uvozovkách a za ní zařazen odkaz na pramen (příjmení autora a rok publikace) včetně strany odkud byla citace převzata (například: Hampl (1996, s Obrázky, grafy i tabulky by však měly vždy souviset s tématem práce, případně kapitoly. Musíte je v textu také okomentovat. Součástí seminární práce by měl být i seznam zdrojů (seznam použité literatury apod.). Máte-li v seminární práci obrázky aj., za seznam zdrojů se umisťuje i seznam obrázků aj V případě českých prací bychom měli myslet na to, abychom anotaci i klíčová slova přeložili také do angličtiny a zahrnuli je hned pod českou verzi. Pamatujte na to, že anotace je souvislý text, který se vždy musí vejít do jednoho odstavce - rozhodně ji nerozdělujte do dvou. Do anotace nikdy nepatří obrázky nebo citace V textu práce také vždy rozlišujte mezi citací z primárního a sekundárního zdroje. Zjednodušeně řečeno: v nějaké knize (jakožto sekundárním zdroji) se dočtete o práci jiného autora (primární zdroj) a tato skutečnost musí být z textu seminární práce zřejmá (podrobněji viz např. zde). 4) Obsah prác

Jak citovat v závěrečné práci interní materiály nějaké firmy? Pokud autor závěrečné práce čerpal údaje z materiálů nějaké firmy, měly by být tyto materiály také ocitovány. Jedná se o interní a nepublikované zdroje, na jejichž citování norma ISO 690 přímo návod neuvádí. Důležité však je, aby citace. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Seminární práce / rešerše na téma Etika v manažerské práci. Jako zdroje byly použity zdroje pouze českého a slovenského původu. Práce se v úvodu zabývá jak osobností manažera a jeho funkcemi, tak problémem etiky na pracovišti či externími vztahy Děkuji za kontrolu mé bakalářské práce po stylistické, jazykové a typografické stránce a také za opravu naformátování celé práce. Chybiček se tam našlo docela dost. V práci jsem měla přes 5 450 revizí, a proto jsem skutečně ráda, že jsem si nechala poradit od kamaráda a práci jsem neodevzdala tak jak byla

Obrázky, grafy, tabulky. Obrázky, grafy a tabulky jsou v přiměřeném množství zařazeny buď přímo do textu, nebo jsou součástí příloh. Vkládají se do stránek v elektronickém tvaru prostřednictvím příslušných editorů a není-li to možné či vhodné, pak se do práce vlepují - obrázky - mapy - vyhlášky atd. • Jednotlivé přílohy je nutné přesně označit - pojmenovat, očíslovat a uvést zdroj odkud pochází (byla převzata). • Je logické, že přílohy jsou funkční , vztahují se k obsahu práce a autor se v textu na ně odvolává (viz příloha číslo 1) Příloha č. Ke kompletní seminární práci pat ří mimo jiné také tzv. poznámkový aparát. Nap říklad pokud použijete ve vaší práci názor jiného autora - musíte uvést zdroj. V opa čném p řípad ě tuto práci vydáváte za svou a to je porušením základních autorských práv. K odkaz ům v textové Citace v seminární práci jsou jedním z důležitých prvků, podle kterých lze hodnotit kvalitu. Je veliký rozdíl, když svoje výsledky budete obhajovat jen na základě subjektivního názoru (takhle nějak to asi funguje), nebo když je podložíte i názory jiných autorů a autorit v oboru

Seznam obrázků ve Wordu Formatovani-dokumentu

Formátování a korektury bakalářské, diplomové a jiné

Subkultura gothic (1

Jak napsat seminární práci — SeminárkyBezPráce

Video: Jak napsat seminární práci už napoprvé správně? Pavel

Word - citace zdrojů

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI?✍ Kdy začít psát & V jakém čase–za týden🚨? (Diplomovou, Seminární)✅

Základy wordu nejen pro studenty | SeminarkyZa1Profesní etika policisty - seminární práce - Seminarky9Nájemní smlouva mezi pronajímatelem a telekomunikačníOrganizace pro pomoc uprchlíkům - SeminarkyStrukturní typy reliéfů - Seminarky
 • Kdy je cuketa jedovatá.
 • Trezor hw.
 • Super guppy.
 • Mikronéská vlajka.
 • Intervalový trénink tepová frekvence.
 • Kino zlicin program na tyden.
 • Florid chemie.
 • Pokladka dlazby na koso.
 • Divadlo west.
 • Autobazar chebsko.
 • Aro pistacie.
 • Podkopání základové spáry.
 • Zemědělská letiště.
 • Ženich kravata nebo motýlek.
 • Jedlé třpytky.
 • 343/2009.
 • Infp t.
 • Rakousko jidlo cena.
 • Růžové obklady do koupelny.
 • Neosolar.
 • Krimi domažlice.
 • 16gb ram ddr4.
 • Duhovka wikiskripta.
 • Šnorchlovací ploutve.
 • Cedr terasa.
 • Jeřab popelavy.
 • Uzavírky silnic královéhradecký kraj.
 • Žlutá cuketa polévka.
 • Pelety z uhlí.
 • Opice kapucin.
 • Interpol police.
 • Imagemagick cmd.
 • Kapitán exner online zdarma.
 • Powerpoint vložení obrázku na všechny snímky.
 • Beats studio 3 recenze.
 • Wagram.
 • Kabelový žlab drátěný nerez.
 • Miminko se hodně hýbe.
 • Tanky pro děti.
 • Moje ustecko.
 • Rodiče synonymum.