Home

Sdílení tepla a proudění

Všechny informace o produktu Sdílení tepla a proudění - Miroslav Příhoda, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Sdílení tepla a proudění - Miroslav Příhoda Šíření tepla (někdy též sdílení tepla) je jedním ze způsobů přenosu energie.Spočívá v tepelné výměně, což je termodynamický děj, při kterém dochází k výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou.Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává část své vnitřní energie chladnějšímu tělesu

Sdílení tepla a proudění - Miroslav Příhoda od 234 Kč

 1. Sdílení tepla a proudění. Kategorie: výpočet komína oprava - 1 příklad, vedení tepla rovinnou stěnou - 1 příklad, vedení tepla složenou rovinnou stěnou - 1 příklad, vedení tepla složenou válcovou stěnou - 1 příklad, přirozená konvekce - 1 příklad, přirozená konvenkce v omezeném prostoru.
 2. Sdílení tepla a proudění / Hlavní autor: Příhoda, Miroslav, 1943- Vydáno: (2013) Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti : učební text / Hlavní autor: Kozubková, Milada, 1952- Vydáno: (2011
 3. SDÍLENÍ TEPLA A PROUDĚNÍ . Adéla Macháčková, Radim Kocich . Studijní text [pdf] Animace. 1 Výměník - rychlost[avi], 2 Výměník - teplota [avi], 3 Lavalova tryska - Ma [avi], 4 Lavalova tryska - teplota [avi], 5 Lavalova tryska - kondenzace [avi]

Šíření tepla - Wikipedi

Sdílení tepla a proudění [] Archiv ZIP (1.76 MB) 3. 2. 1. 7. 2015. Vypracované otázky. Vypracované otázky do tepla.Odměna potěší. Sdílení tepla a proudění [] Archiv RAR (66.96 MB) 9. 3. 6. 1. 2013. studijní opora ke sdílení. Základními mechanismy sdílení tepla jsou tři: - vedení (kondukce), - proudění (konvekce) - sálání (radiace). Vedením tepla rozumíme přenos tepla v nehybném prostředí prostřednictvím vibrací základních částic hmoty (atomů, molekul). Klasický pokus na prokázání sdílení tepla vedením je ohřev kovové tyče n Rovnice pro rychlost proudění se vypočítá následovně: Q = hk ∙ A ∙ (Tp - Tt) kde . Q = teplo přenesené za jednotku času. hk = součinitel přenosu tepla konvekcí. A = teplosměnná plocha povrchu. Tp = teplota povrchu. Tt = teplota tekutiny. Sálání. K sálání tepla dochází vyzařováním elektromagnetických vln KKE Katedra energetických strojů a zařízení SDÍLENÍ TEPLA PROUDĚNÍM 6 • součinitel přestupu tepla udává tepelný tok přestupující z kapaliny do stěny • jeho velikost závisí na rychlosti proudění tekutiny, na tvaru, rozměrech a délce trubky, na tepelné vodivosti, hustotě, tlaku, měrném teple a viskozitě tekutiny, na drsnosti stěny. Sdílení tepla / Hlavní autor: Nožička, Jiří, 1926- Vydáno: (1997) Přestup tepla a tlakové ztráty při proudění plynu svazkem žebrovaných trubek / Hlavní autor: Vampola, Josef Vydáno: (1984

Sdílení tepla a proudění - Seminarky

 1. Proudění skutečné tekutiny, hydraulické ztráty. Výtok plynu otvory, Lavalova dýza. Přirozený a nucený odvod spalin. Sdílení tepla vedením: analytické a numerické řešení stacionárních a nestacionárních úloh. Sdílení tepla konvekcí: přirozená a nucená konvekce, sdílení tepla mezi tekutinou a tuhým tělesem
 2. šíření tepla prouděním (konvekcí) je jeden ze způsobů šíření tepla, kdy dochází k proudění hmoty o různé teplotě. Šíření tepla prouděním není možné u pevných látek, uplatňuje se pouze u tekutin (kapalin a plynů), případně u plazmatu. Pohybem hmoty dochází
 3. Sdílení tepla a proudění. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Materiály. 8. Testy. Vyučující.
 4. Pro normální pokojovou teplotu připouští němečtí hygienici rychlost proudění od 0,15 - 0,2 ( m.s-1). Ideálnímu průběhu teplot se nejvíce blíží podlahové vytápění. Sdílení tepla : vedením - kondukc

Sdílení tepla a proudění

Teorie podobnosti, kriteriální rovnice. Statika a dynamika tekutin, základní rovnice. Proudění skutečné tekutiny, hydraulické ztráty. Výtok plynu otvory, Lavalova dýz Vzniká centrální plato jako důsledek sdílení tepla mezi vzduchem a zářením, nikoli vlastního proudění. To, co normotvůrce vtělil do hodnoty h C a pojmenoval součinitelem přestupu tepla při vedení a proudění, má ve skutečnosti více charakteristických rysů sdílení tepla při sálání

Sálavé podlahové radiátory před okny vytváří tepelnou clonu

Sdílení Tepla a Prouděn

Materiály k předmětu Sdílení tepla a proudění [] - Primát

Portaro - Webový katalog knihovny. Miroslav Příhoda, Miroslav Rédr. Příhoda, Miroslav Portaro - Webový katalog knihovny. Adéla Macháčková, Radim Kocich. Macháčková, Adéla Navigace: Požární ochrana > Témata > 47 Sdílení tepla, základní poznatky o přenosu tepelné energie vedením, prouděním, zářením > Proudění - konvekce K proudění dochází ve hmotném prostředí, a to pouze u tekutin, tj. u plynů a kapalin

Sdílení tepla a proudění . Saved in: Bibliographic Details; Main Author: Příhoda, Miroslav, 1943-(Author) Other Authors: Rédr, Miroslav, 1929-(Author) Corporate Authors: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Součinitel přestupu tepla. Součinitel přestupu tepla α je veličina, která mi dává informaci, kolik tepla se předá mezi 1 m 2 plochy (popř. 1m trubky) a kapalinou při teplotním rozdílu jeden Kelvin. Tato veličina je závislá na geometrii úlohy, typu proudění a tekutiny

Sdílení tepla a proudění Pro předmět Sdílení tepla a proudění ve 4. semestru oborů Technologie výroby kovů, Slévárenské technologie, Technologie tváření a úpravy materiálu, Tepelná technika a životní prostředí, Technické materiály, Neželezné kovy a speciální slitiny, Diagnostika materiálů Pro komplexní simulace dynamiky tekutin a sdílení tepla (CFD - computational fluid dynamics) je určen integrovaný nástroj SolidWorks Flow Simulation. Jeho praktické nasazení se týká nejrůznějších oblastí, jako je například proudění plynů ve vzduchotechnice, kapalin v potrubí, analýza chlazení uzavřených prostorů či.

ANSYS CFD Premium - licence na software

Kompletní technická specifikace produktu Sdílení tepla a proudění - Miroslav Příhoda a další informace o produktu Vliv sdílení tepla radiací a prouděním na ohřev AlFe lana VVN pod zátěží D. Rot 1, J. Kožený1 1 Katedra elektroenergetiky a technické ekologie, Fakulta elektrotechnická, ZýU v Plzni, Univerzitní 26, Plzeň E-mail : rot@kee.zcu.cz, kozeny@kee.zcu.cz Anotace: Tento lánek se zabývá problematikou ampacity vodie VVN Get this from a library! Sdílení tepla a proudění. [Miroslav Příhoda; Miroslav Rédr; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství.

Sdílení tepla vedením ve st Teoretický rozbor proudění teplonosné látky v deskových otopných tělesech. 2) Vypracování matematického modelu deskového otopného tělesa. 3) Experimentální ověření výsledků matematické simulace a popsání teplotních Intenzitu sdílení tepla v daném systému vyjadřujeme pomocí součinitele přestupu tepla. • Prostup tepla je sdílení tepla z jádra teplejší proudící tekutiny do jádra chladnější proudící tekutiny přes fázové rozhraní nebo přes pevnou přepážku. Prostup tepla se obecně skládá ze tří dílčích dějů: z přestupu. 9. Sdílení tepla prouděním, přestup tepla. Řešení přestupu tepla s využitím teorie podobnosti. 10. Teplotní záření. Záření černého, šedého a reálného tělesa. Sdílení tepla zářením. 11. Základy řešení tepelných výměníků. 12. Stlačitelnost tekutiny a její projevy. Základní rovnice proudění. Příspěvek proudění vzduchu není uvažován. Modrá křivka ukazuje, že součinitel λ klesá od hodnoty 0,541 W/(mK) pro tloušťku vrstvy 100 mm až na hodnotu λ = 0,0252 W/(mK) pro tloušťku vrstvy 0,1 mm! Ameriku jsme samozřejmě neobjevili. U silných vrstev měříme jako dominantní příspěvek sálavé sdílení tepla

11 Sdílení tepla Lenka Schreiberová, Oldřich Holeček I Základní vztahy a definice Sdílením tepla rozumíme převod energie z místa s vyšší teplotou na místo s nižší teplo-tou vlivem rozdílu teplot. Zařízení určená k technické realizaci sdílení tepla převážně mez proudění, sdílení tepla, spalování, vícefázového proudění apod. [2], [3] 2.2 CFD Software Existuje mnoho softwarů zabývajících se CFD výpočty (např.: ANSYS Fluent, ANSYS CFX, NumecaFINE, OpenFOAM, STAR-CD a jiné). Velmi často jsou tyto program podléhají základním větám termodynamiky. Rozlišujeme tři elementární způsoby sdílení tepla. 2.1 Sdílení tepla Při kondukci (vedení tepla) dochází k vyrovnávání rozdílných teplot v tělese prostřednictvím předávání kinetické energie jeho molekul. Jde o způsob sdílení tepla popsaný Fourierovým zákonem

Přenos tepla prouděním Při proudění tekutin kolem pevných těles se vlivem přilnavosti molekul vytvoří tenká mezní vrstva s velmi malou tepelnou vodivostí (funguje jako izolant), ve které probíhá sdílení tepla prakticky pouze vedením Hustotu tepelného toku mezi proudící tekutinou a okolními objekt 1.6.3 Proudění tekutin. 1.7 Základy sdílení tepla (Barták) 1.7.1 Tepelné vlastnosti látek. 1.7.2 Sdílení tepla vedením - kondukce. 1.7.3 Sdílení tepla prouděním - konvekce. 1.7.4 Sdílení tepla sáláním - radiace. 1.7.5 Kombinované případy sdílení tepla. 1.8 Tepelné ztráty budov (Barták) 1.8.1 Celková tepelná.

Kniha Sdílení tepla a proudění iba za 7,49 € v internetovom kníhkupectve KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o Pro vytápěnou místnost je rovněž podstatný způsob sdílení tepla u otopné plochy na straně vzduchu. Vzájemný poměr mezi konvekcí a sáláním ovlivňují především druh a typ otopné plochy, neboť ovlivňují způsob proudění vzduchu okolo otopné plochy a tak složku přirozené konvekce Showing all editions for 'Sdílení tepla a proudění' Sort by: Format; All Formats (3) Print book (3) Refine Your Search; Year. 2013 (1) 2008 (1) 1998 (1) Language. Czech; Displaying Editions 1 - 3 out of 3: Select All: Clear All: Save to: Title / Author Type Language Date / Edition.

Tepelně-vlhkostní mikroklima Stav vnitřního prostředí z hlediska tepelných a vlhkostních toků mezi člověkem a okolím Tepelná pohoda Tepelná rovnováha mezi člověkem a okolím Člověk z hlediska tepelné energie Zdroj tepla Qm metabolické teplo Sdílení tepla s okolím Qz Dýchání Konvekce Radiace Kondukce Evaporace Rovnice. Sdílení tepla prouděním je teoreticky méně propracováno, než sdílení tepla vedením nebo sáláním. S ohledem na počet proměnných je jeho matematický popis mnohem složitější. Základem sdílení tepla prouděním je pohyb prostředí - proudění tekutin a jejich kontakt s okolními tuhými látkami (resp. tuhými stěnami. sdÍlenÍ tepla 1 - proudĚnÍ (konvekce) vÝkon qp= .s.(tp-tv) voda =500÷4000 w/m2k vzduch =5÷25 w/m2k v rychlost proudĚnÍ vyŠŠÍ rychlost - vyŠŠÍ sdÍlenÍ tepla 2 - sÁlÁnÍ (radiace) vÝkon zÁŘivost c=5,77 w/m2k pohltivost matnÝ nÁtĚr 0,98 lesklÝ nÁtĚr 0,05 sdÍlenÍ tepla 3 - vedenÍ (kondukce) vÝkon beton 1 w/mw.

Předmět se zaměřuje na vybrané případy sdílení tepla a proudění potřebné pro teoretický popis odvodu tepla z aktivní zóny a dalších částí primárního okruhu. Základní témata: 1. Dvoufázové proudění se zaměřením na havarijní podmínky, kritický tok dvoufázové směsi. 2 Sdílení tepla a proudění / Hlavní autor: Příhoda, Miroslav, 1943- Vydáno: (2013) Sdílení tepla a proudění / Hlavní autor: Příhoda, Miroslav, 1943- Vydáno: (2008) Termomechanika reaktorů výměník, numerická simulace, proudění, sdílení tepla. SUMMARY OF BACHELOR SHEET AUTHOR Surname Pelikán Name Martin FIELD OF STUDY 23-01-R016 / Design of Power Machines and Equipment SUPERVISOR Surname (Inclusive of Degrees) Ing. Gášpár Name Roman INSTITUTION ZýU - FST - KKE TYPE OF WORK DIPLOMA BACHELO

Jaký je rozdíl mezi přenosem tepla vedením, prouděním a

Způsoby sdílení tepla Následující příspěvky se dotýkají problematiky sdílení tepla. Zjednodušeně je pro přehlednost a pochopení uveden princip sdílení tepla u stěnové konstrukce, který je dále aplikován v zásadách pro tepelnou pohodu místnosti, návrh vytápěcího a větracího zařízení i v principu návrhu. sdílení tepla a proudění - Personalizace výuky prostřednictvím e. NADACE AGEL pro handicapované děti. delikli silindirik kanatlara sahip bir ısı alıcının. Hutní zařízení oceláren 1.pdf. Príklady otázok k vykonaniu skúšky bezpečnostného zamestnanca. Návod typů sdílení tepla konvekcí, pro které je mnohdy dosti komplikované stanovení souinitele přestupu tepla z empirických rovnic a výpoet tepelného toku. V praktické þásti je provedena analýza výpotu požadovaných veliþin, popsán způsob tvorby programové aplikace a na ně-kolika konkrétních příkladech ověřena její.

základní způsoby sdílení tepla, kterými jsou vedení, proudění a sálání. Ve fyzikálních dějích chlazení transformátorů se nevyskytují vysoké tlaky ani teploty, proto se předpokládá, že se teplo v tuhých tělesech šíří pouze vedením a v tekutinách pouze prouděním. Vedení tepla je primární děj tepelných výměn Jednotlivé druhy otopných ploch se dále liší způsobem sdílení tepla (různý poměr konvekce a sálání) a umístěním v prostoru (podlahové, stěnové či stropní). Každá z mnoha variant sdílení a umístění má své přednosti a nedostatky, takže nelze říct, že by existovala ideální otopná plocha Název Proudění tepla Popis V této stati se autor věnuje problematice proudění tepla, jako jednou ze složek sdílení tepla při požáru. Těžiště spočívá v rozdělení proudění na základní typy a stanovení, kdy ke kterému jevu dochází. Dále jsou uvedeny základní vztahy pro proudění tepla. Kategorie Teorie požár ve směru požadovaného sdílení tepla, tj. obvykle směrem k fázovému rozhraní nebo od fázového rozhraní, které představuje plochu tepelné výměny neboli teplosměnnou plochu. Přitom hlavní proudění tekutiny probíhá podél fázového rozhraní. Proudění tekutiny při sdílení tepla je buď volné nebo nucené Sdílení tepla prouděním - ke sdílení tepla prouděním dochází mezi proudící tekutinou a povrchem obtékaného tělesa (obr. 10). Takovým způsobem například přijímá teplo vzduch proudící kolem otopného tělesa. V praxi se používá pro tento způsob sdílení tepla termín přestup tepla (obr. 11)

Výpočty a simulace - analýzy v oblasti mechaniky pevných těles, řešení problémů proudění kapalin a sdílení tepla to vše umíme Stránky obsahují vše o potrubí, tj. o projektování potrubí, o výpočtu potrubí, a to pevnostním, hydrodynamickém (tj. hydraulický ráz, hydraulické ztráty, termodynamickém (tj. výpočet izolací), životnostním a spolehlivostním. Dále jsou zde statě o materiálu potrubí, o kontrole a montáži, o předání na trh a do provozu a o inspekci potrubí sdílení tepla. See: transportní procesy See: přenosové jevy See also See also: Boltzmannova rovnice. difuze. přenos hmoty. proudění kapalin. proudění tekutin. elektrická vodivost. See: přestup tepla See: přenos tepla See: výměna tepla.

PPT - NENEWTONSKÉ KAPALINY A DISPERZE V HYDRODYNAMICKÝCHANSYS - virtuální modelování a analýzy | TechSoft EngineeringPPT - Vnitřní klima v budovách, výpočet tepelných bilancí

Doplňkový modul SOLIDWORKS Flow Simulation je určen pro komplexní simulace dynamiky tekutin a sdílení tepla. Jeho praktické nasazení se týká například proudění plynů a tekutin, analýzy klimatizace a větrání nebo simulace aerodynamiky Proudění skutečných tekutin. 7. Základy nauky o teple. Tepelné vlastnosti látek. Zákony termodynamiky. 8. Tepelné děje v ideálních plynech. 9. Tepelné děje v reálných plynech a parách. 10. Tepelný oběh plynové turbíny. 11. Clausiův-Rankinův parní cyklus. 12. Sdílení tepla. 13. Výměníky tepla K využití zásobníků pro účely dlouhodobé akumulace tepla dochází až v posledních dvou desetiletích. Většinou slouží zásobníky k ukládání tepelné energie zachycené solárními termickými kolektory. Energie takto uložená do zásobníků v letním období zajišťuje v období zimním dodávku tepla pro. 8.5.2016 1 1 Konzervační zákroky - termosterilace 2 Základy teorie sdílení tepla základní způsoby sdílení tepla: vedením (kondukcí)-sdílení tepla vpevných tělesech přes pohyb molekul prouděním (konvekcí)-sdílení tepla vdůsledku proudění kapaliny způsobeném rozdíly hustoty, proděním bublin páry atd. sáláním (radiací)-přenos elektromagnetické energi Součinitel sdílení tepla v mezeře palivo-povlak: vedení tepla v plynové náplni, kontaktní tepelná vodivost, sdílení tepla zářením. Dvoufázové proudění a krize varu. Režim vyvinutého bublinkového varu. Bublinkový var, blánový var. Krize varu 1. druhu: fyzikální podstata, výpočtové korelace..

předmětu Sdílení tepla a proudění. 2. Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí o energetických zdrojích, palivech tradičních i netradičních, získávání tepelné energie, nakládání s touto energií v různých vybraných typech energetických zařízení U sdílení tepla sáláním, které není pohlcováno vzduchem, vyplývá konstantní sálavý tepelný odpor pro různé tloušťky přímo z podstaty záření. U vedení (tj. difuzních dějů) a proudění to ale v jejich podstatě viditelně zakódováno není Nestacionární vedení tepla. Vícerozměrové úlohy o sdílení tepla. Základní metody řešení teplotních polí. Základní zákony proudění stlačitelných tekutin. Rovnice kontinuity, pohybová a energetická. Izoentropické proudění stlačitelné tekutiny. Kolmá adiabatická rázová vlna. Prandtlova rovnice 3 Proudění tepla V této stati se autor věnuje problematice proudění tepla, jako jednou ze složek sdílení tepla při požáru. Těžiště spočívá v rozdělení proudění na základní typy a stanovení, kdy ke kterému jevu dochází. Dále jsou uvedeny základní vztahy pro proudění tepla. 4 Sálání tepla V předmětu si studenti rozšíří znalosti z oblasti modelování proudění tekutin a směsi tekutin a budou schopni je aplikovat na problematiku o uvažování chemických reakcí, sdílení tepla, radiace, dále s problematikou vícefázového proudění a proudění s částicemi (pevné, kapalné, plynné) ve formě diskrétní fáze

sdílení tepla. Viz též: tepelné bariéry. akumulace tepla. technická termodynamika. Viz: přestup tepla Viz: přenos tepla Viz: výměna tepla Viz: tepelná výměna Viz: výměna tepelná. Vedoucí laboratoře: doc. Ing. Zdeněk Trávníček, CSc. Laboratoř se zabývá experimentálním sdílením tepla a hmoty, mechanikou tekutin a fluidikou. Zaměřuje se na pasivní a aktivní řízení proudových a teplotních polí a na intenzifikaci sdílení tepla a hmoty při nucené konvekci (impaktní a syntetizované proudy, úplavy)

Rychlost přenosu tepla, tj. množství tepla, které prochází plochou za časovou jednotku (1sekunda), se označuje jako tepelný tok, jeho jednotkou je 1 watt [W]. Tepelný tok procházející plochou 1 m 2 se nazývá hustota tepelného toku a udává se ve W.m 2. Šíření tepla: vedení - kondukce; proudění - konvekc MECHANISMY SDÍLENÍ TEPLA • Záření (sálání, radiace) - forma elektromagnetického záření • Vedení (kondukce) - na molekulární úrovni • Proudění (konvekce) - přenos tepla při toku kapalin Sdílení tepla a proudění / Miroslav Příhoda -- OLA001 II 836.490 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000109576 Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00010xxxx / 0001095xx / 000109576.ht

Proudění zobecněné newtonské kapaliny a sdílení tepla v trubce se šroubovou vestavbou / Petr Doleček ; Ivan Machač ; Vysoká škola chemickotechnologická Nakl. údaje Pardubice : [s.n.], 198 Sdílení tepla, přestup tepla, prostup tepla, proudění vzduchu ve volném prosto-ru, proudění v omezeném prostoru, vlhký vzduch, teplota rosného bodu, teplota mokrého teploměru. 1.5 Použitá terminologie Klimatizace - úprava čistoty, teploty a vlhkosti vzduch v trojrozměrném prostoru ti komponenty, viz odd.3.5). Stejnř ě jako při proudění a sdílení tepla se při popisu sdílení hmoty uplatňuje model spojitého prostředí (kontinua, viz odd.3.2). Proto není rychlostí složky míněna rychlost jedné její molekuly, ale zprůměrněná rychlos Zdravím, potřebovala bych poradit s příkladem se sdílení tepla: Jak se změní odvod tepla z obličeje člověka stojícího v mrazu při teplotě -10 °C a) za bezvětří a b) při větru 10 m.s-1.Hlavu považujte za kouli o průměru 180 cm a teplota těla je 37 °C. Odvod tepla sáláním zanedbejte Sdílení tepla sáláním Nastává mezi dvěma povrchy těles s rozdílnými teplotami. Tepelné záření se šíří odlišně od proudění a vedení - elektromagnetickým vlněním

Víte co je kapilární vytápění (a chlazení)? - LupaVšichni jsme si zvykli ohřívat vodu při vaření tak, že náStropní chlazení | UniventaChemické inženýrství | Studuj na UPCE

Příjemně vytopená domácnost poskytuje pocit bezpečí, o tom žádná. Ale ve způsobech, jak toho dosáhnout, lze udělat až překvapivě velké množství chyb. Při současných cenách tepla to přitom není zanedbatelné. Malé drobnosti vás každou topno Červeně na posledním řádku je vyčísleno nesálavé sdílení tepla mezi soustřednými válcovými stěnami, a sice jako rozdíl mezi ustáleným tokem tepla (v řádku 3) a spočítanou hodnotou sálavého sdílení tepla (v ř. 6). Na první pohled je zřejmý mizivý vliv vedení a proudění tepla v mezeře ve srovnání se sáláním Sdílení tepla prouděním, též sdílení tepla konvekcí, je sdílení tepla tekutinou při jejím proudění. Vzniká . rozdílem hustoty v tekutině, například při jejím zahřívání zdola, tzv. volné nebo přirozené proudění Počítačové simulace proudění (CFD) ve větrání a klimatizaci Computational Fluid Dynamics (CFD) in ventilation and air-conditioning jako je sdílení tepla, šíření škodlivin aj. kdy jsou požadovány podrobné údaje o proudění vzduchu, přeno-su tepla, rozložení teploty a vlhkosti vzduchu, šíření škodlivin.. Sdílení tepla prouděním. Newtonův zákon. Konvekce nucená a přirozená. Teorie podobnosti ve sdílení tepla. Základní podobnostní kriteria. pohybová a energetická. Izoentropické proudění stlačitelné tekutiny. Kolmá adiabatická rázová vlna. Prandtlova rovnice. Proudění tryskami a difuzory. Aerodynamické ucpání. Základní Vlach, Josef, Zásobování teplem a teplárenství, Praha : SNTL 1989 Doporučená Příhoda M., Rédr M., Sdílení tepla a proudění, Ostarva 2008.

 • Oktagon 2 online.
 • Muži sebevražda.
 • Vzduchovky repliky zbrani.
 • Battlefield v hardware.
 • Ck bonton olomouc.
 • Priklady pravouhly trojúhelník.
 • Španělský ptáček anglicky.
 • Teambuilding aktivity v praze.
 • Ben cristovao koncerty 2018 brno.
 • Pericoronitis lecba.
 • Lenovo moto g5 plus heureka.
 • V sobotu anglicky.
 • Geox velikosti diskuze.
 • Velrybí ambra cena.
 • Mattel barbie dream camper karavan snů.
 • Tank sherman světluška.
 • Azidoazide azide.
 • Help for english předložky.
 • Scythe vzestup fenrise.
 • Skleníkový efekt plyny.
 • Nadměrná konzumace zeleniny.
 • Čistič whatsapp.
 • Smlouva o sdružení advokátů vzor.
 • Diabetes no more v češtině pdf.
 • Zoner photo studio x praktická příručka pdf.
 • Slabikář pro první třídu online.
 • Historie tance kniha.
 • Toxicita pesticidů.
 • Focení miminek ostrava.
 • Události roku 1947.
 • Velký gatsby rozbor ukázky.
 • Václav svátek.
 • Alexis knapp daughter.
 • Kváskové bagety recepty.
 • Konzervatoř olomouc den otevřených dveří.
 • Niagara falls tickets.
 • Osobní bankrot definice.
 • Ditustat příbalový leták.
 • Fialové tygří oko.
 • Vstupenka liberec.
 • Plesy 2018.