Home

Pohyb litosférických desek prezentace

Pohyb litosférických desek: Vývojem a pohyby litosférických desek se zabývá komplexní vědecká teorie - Desková tektonika. předpokládá, že litosféru tvoří několik desek. jejich pohyb je způsoben výstupem teplejšího materiálu v plášti. Rozpad Pangey na dnešní kontinenty. Pangea byl poslední velký superkontinentna. POHYB LITOSFÉRICKÝCH DESEK VY_52_INOVACE_279 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA Pohyb kontinentů . METODICKÝ LIST DRUH MATERIÁLU: prezentace CÍL: Ukázat žákům, že Země je aktivní, dochází k neustálému pohybu. Změny pohyby jsou však pomalé, neměřitelné lidským časem, ale nepřetržité..

Průměrná rychlost pohybu litosférických desek: 5 - 10 cm/rok Rozpad superkontinentu Pangea, který byl obklopen oceánem Panthalassa (perm, 250 mil. let BP) Pangea → jižní polokoule - Gondwana (Jižní Amerika, Afrika, Antarktida, Austrálie, Nový Zéland a Madagaskar, Indie); severní polokoule - Laurasie (Severní Amerika. Prezentace k výkladu . Ročník. 1. Ročník. Anotace. Fyzická geografie - litosféra - pohyb litosférických desek. Klíčová slova. Subdukce, oddalování a transformní rozhraní. Pohyb litosférických desek - globální desková tektonika Litosféra, nejsvrchnější obal Země jako vesmírného tělesa zahrnující zemskou kůru a svrchní část pláště, není jednolitá, ale skládá se z 14 hlavních a 9 vedlejších tzv. litosférických desek.Jednotlivé litosférické desky nesou jednotlivé kontinenty či jejich části zrovna tak jako části oceánů pohyb litosférických desek (pohyb kontinentů) vznik pohoří. pokles nebo zdvih pevniny. Tyto vnitřní geologické děje probíhají velmi pomalu. Výjimkami jsou sopečná činnost a zemětřesení. Důsledky vnitřních dějů. Ostrůvek Surtsey 16 dní po vzniku 16. listopadu 1963 - jižně od Island Mladé oceánské desky mají mocnost menší než 15 km, zatímco staré kontinentální desky mají mocnost i více než 200 km. Pohyb desek Hranice litosférických desek místo vzniku zemské kůry místo zániku zemské kůry Pravděpodobné rozložení kontinentů za 150 ml. let souvisí s pohyby litosférických desek, při nichž.

LITOSFÉRA - stavba Země a pohyb litosférických desek

MÁNEK, David. Vývoj pevniny, pohyby litosférických desek. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 13. 05. 2011, [cit. 2020-12-06] na styku litosférických desek probíhá horotvorná činnost - vlnění litosféry - vznikají vrásy, vrásová pohoří nebo vrásové příkrovy pevninská litosféra se pro svou malou hustotu nezasunuje do velkých hloubek - pevniny se v rámci svých litosférických desek jen horizontálně přemisťují - tento názor. Pohyb litosférických desek je usnadněn tím, že jakoby plují na roztaveném zemském plášti . Jednotlivé desky se buď podsouvají nebo míjejí a i oddalují . Pří oddalování litosférických desek se tvoří pásemná oceánská pohoří ( středoatlanský hřbet ) ty způsobují oddalování pevnina a zvětšování plocha oceánu Při zapříčení desek probíhají horotvorné procesy (Himaláje - střet euroasijské desky s indickou deskou). Od sebe (divergentní) - desky se od sebe vzdalují a vytvářejí divergentní rozhraní

PPT - LITOSFÉRA PowerPoint Presentation - ID:5067555

pohyb (kinetika) litosférických desek a jejich deformace přenos energie mezi vnitřními a vnějšími obaly Země látková a chemická bilance výměny hmoty mezi zemskou kůrou a zemským pláště Pohyb litosférických desek. 1. Pohyb litosferických desek. Litosférické desky (taky tektonické) jsou součástí litosféry naší planety a jsou považovány za endogenní jev, neboť energii pro svůj pohyb berou v zemském jádře Testi.cz > Geografie > Geografie > Pohyb litosferických desek I. test Pohyb litosferických desek I. Autor: miraben (146vlož. 863vyzk. +4% ø)... vloženo 16.1.2014. Test vyzkoušen 1599 krát, průměrný výsledek je 59.1%. Jak se nazývají kry, na které je rozlámána litosféra? Rifty. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Nauka o Zemi Teoretická část Litosféra - Astenosféra Desková tektonika je vědní disciplína zabývající se dynamickým vývojem litosférických desek v návaznosti na procesy probíhající v zemském plášti. Studuje vzájemný pohyb litosférických desek, rychlost jejich pohybu při kontinentálním driftu po astenosféře, geologické procesy probíhající na jejich okrajích.

Pohyby litosférických desek Klouzání po roztavené hmotě zemského pláště Několik cm za rok, registrují přístroje Pohyb desek od sebe Kontinent - vznik příkopové propadliny, vých. Afrika (jezera Malawi a Tanganjika) Oceánské dno - trhlinou se vylévá magma, vznik nové oceánské kůry - středooceánsk Prezentace, sloužící k opakování učiva o pohybu litosférických desek, kontrole odpovědí - vhodné použít PL 04 Pohyby litosférických desek a školní atlas světa. Klíčová slova litosféra , astenosféra , oceánské hřbety a příkopy , zlom VY_52_INOVACE_Z.6.12-litosféra-prezentace. litosféra. Kamenný obal. Litosférická deska. Jádro(3500) Plášť(2900) Kůra (35km) Deska(100-300 km) Pohyby litosférických desek. Pomalé pohyby způsobené proudy roztavených hornin v plášti (centimetry za rok) Pangea- prapevnina. Povrch pod hladinou oceánu. šelf. příkop. pánev. Pohyby litosférických desek. litosféra . není souvislá, ale skládá se z různě velkých pevných desek, které navzájem mění polohu, litosférické desky jsou vzájemně . odděleny hlubokomořskými příkopy . a . pásemnými . pohořími; podél hloubkových zlomů stoupá ze zemského pláště . roztavená horninová hmot

-tento pohyb desek je doprovázen horotvornými procesy: a.) vrásnění. b.) zemětřesení. c.) sopečná činnost (vulkanismus) -Alfred Wegener zkoumal pohyb litosférických desek, ovšem dlouhou dobu nedokázal pohyby desek-pohyby litosférických desek popsal až tzv Pohyb desek • pohyb celých desek (drift - pouze kontinentů) • SA deska (západní část Atlantiku + pevninská kůra SA - je i kontinentální drift) • rychlost pohybu (oboustranné): - rychlost rozpínání Středoatlantského hřbetu: 40 mm/rok - Pacifická deska: 80 mm/rok - Indická subdeska (svrchní křída - spodní oligocén)

V místech kontaktu litosférických desek dochází k horotvorné činnosti,vulkanismu a zemětřesením. Geologické důkazy o tom,že pevniny nezaujímaly na Zemi vždy svou dnešní polohu podal v roce 1912 německý vědec Alfred Wegener a položil tak základy teorii kontinentálního driftu Je to vrstva, která umožňuje pohyb litosférických desek. Občas jako magma stoupá do vrstev ležících nad touto vrstvou. - Tato zóna ve svrchním plášti se nachází v hloubce 70 až 300 km (lze ji identifikovat pomocí seismických vln) prezentace (pevniny aoceány 1.Zjistěte počet litosférických desek a uvedte jejich názvy. 2.Dokažte pohyb litosférických desek v minulosti a dnes. 3.Určete, kde vzniká a kde zaniká zemská kůra,najděte a pojmenujte tato místa. na Zemi pohyb litosférických desek. vznik pohoří. zdvih nebo pokles pevniny. Litosféra: pevný obal Země, tvoří ji zemská kůra + nejsvrchnější část zemského pláště. Je složena z litosférických desek. Litosférické desky jsou v pohybu - v centimetrech za rok. Litosférické desky jsou vzájemně . odděleny: - zlomy. Pohyb litosférických desek Kniha. Změna světa - od prvohor po současnost Soubor. Příkopové propadliny, oceánské příkopy, litosferické desky prezentace Stránka. Pohyb kontinentů (Youtube) URL. Na videu je dobře znázorněn pohyb kontinentů v průběhu času. Zajímavé je i znázornění České republiky (červená tečka.

současné uspořádání litosférických desek Relative plate velocities: The blue arrows show the rate and direction at which the plate on one side of the boundary is moving with respect to the plate on the other side PŘÍRODNÍ KATASROFY Tří hlavní příčny: Kosmické (pád meteoritu) Geologické Klimatické PŘÍRODNÍ KATASTROFY ZEMETŘESENÍ: Vzniká na okraji litosférických desek Následkem srážek, podsouvání a tření Dochází k otřesům zemské kůry Tsunami Zemětřesení pod hladinou moře, velmi rychle se šířící vlny PŘÍRODNÍ. Náhlý náraz litosférických desek na sebe způsobuje zemětřesení. Dojde k uvolnění energie uvnitř Země. Projevuje se krátkodobými otřesy zemské kůry. Vyskytuje se u okraje litosférických desek. seizmika - věda, která studuje příčiny, průběh a následky zemětřesení seizmograf - přístroj na měření zemětřesen

LITOSFÉRA - Typy pohybů litosférických desek

 1. 1. úkol: Dopiš si zápis z prezentace Hydrosféra do sešitu včetně obrázků (slaidy - 5,7,8,9,10) 2.úkol: Na e-learningu si otevři složku Hydrosféra - pracovní list a do sešitu si za pomocí atlasu odpověz na zadané otázky. Opiš otázku + napiš odpověď
 2. Z oblasti tropů se milióny let posouval do oblasti rovníku, kde se vyskytoval na konci prvohor v období karbonu a permu. Pohyb litosférických desek je velice pomalý. Zhruba několik cm za rok. V mladších prvohorách siluru a devonu byl na našem území rozsáhlý korálový útes v mělkém tropickém moři. Podobný biotop bychom.
 3. Stejně jako zemětřesení je vázáno především na rozhranní litosférických desek (obr. 9). Vysvětlení je nasnadě. V těchto oblastech dochází vlivem zvýšených tektonických tlaků k natavování horniny, která pak stoupá k povrchu. Pohyb magmatu je rovněž usnadněn množstvím tektonických poruch podél deskových rozhranní
 4. Zemětřesení je náhlý pohyb zemské kůry, vyvolaný uvolněním napětí - např. z neustálých pohybů zemských desek - podél zlomů. Takovéto zemětřesení vzniká dvěma hlavními způsoby: - sopečnou činností (vulkanismem, při výbuchu sopky), - tektonickou činností - nárazem litosférických desek, při jejich pohybu
 5. podsouvání litosférických desek) je označení z deskové tektoniky pro jev, kdy . se jedna litosférická deska zasouvá pod druhou . Nejčastěji se tak děje v oblastech, kde se hustší oceánská kůra zasouvá pod lehčí kontinentální kůru. Prohlubeň . Challenger (Challenger. Dee
 6. Stejně jako zemětřesení je vázáno především na rozhranní litosférických desek. Vysvětlení je nasnadě. V těchto oblastech dochází vlivem zvýšených tektonických tlaků k natavování horniny, která pak stoupá k povrchu. Pohyb magmatu je rovněž usnadněn množstvím tektonických poruch podél deskových rozhranní

Litosféra: referá

Pohyb litosferických desek - Wikipedi

Litosféra - Wikipedi

Vývoj pevniny, pohyby litosférických desek - Digitální

Pohyb kontinentů v průběhu geologického vývoje Země. Červená tečka označuje, jak se pohybovalo území současné České republiky Prezentace k výkladu a procvičování pohyb litosférických desek - Východoafrický rift. kráter sopky Ngorongoro (max /svět ) SZ Tanzánie. ODPOVĚDI: - 2 litosférické desky ( Africká+Somálská) pohyb od sebe (divergentní) hranice . příkopová propadlina 3. Pohyb litosférických desek -> Horotvorná činnost - Vzniká v místech střetu litosférických desek - Velké tlaky způsobují na povrchu vrásnění a vznik zlomů - Vrstvy se pod obrovským tlakem zprohýbají na vrásy (vlnovité útvary- nahoru- antiklinála a dolů-synklinála Poté se prostřednictvím otázek učitele, prezentace, obrázků a videí dostávají k samotnému jádru výuky. Vyučující neklade před žáky hotová řešení, ale nechává je objevovat. Dalším témetem je pak stavba Země a pohyb litosférických desek Prezentace - Pohyb litosférických desek, Prezentace - Poruchy zemské kůry, Pracovní list - Vnitřní geologické děje Dějepis 2. světová válka 1944 - 194

Video: Litosféra, litosférické desky Studijni-svet

Vnitřní geologické děje - Webzdarma

Rozhraní litosférických desek. Konvergentní, divergentní a transformní rozhraní litosférických desek, s nimi spojené jevy a příklady ze světa. Rozhraní litosférických desek. 30. 3. 2017. Desková tektonika. Písemka z hydrosféry. Litosférické desky a astenosféra, velké litosférické desky. 29. 3. 2017. Pohyb kontinent nejsvrchn ější část plášt ě) - její plasticita umož ňuje pohyb litosférických desek => kloužou, praskají => vzn. zem ětřesení JÁDRO chemické prvky: Fe (85% vnit řního jádra), Ni, Co vn ější jádro - do hloubky cca 5 000 km - tekuté vnit řní jádro - do hloubky 6370 km - pevné MAGNETICKÉ POLE ZEM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Žižka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Koncept litosférických desek, velké litosférické desky na Zemi. Pohyb litosférických desek a jejich rozhraní (konvergentní, divergentní, transformní). Vznik pohoří, vrásnění. Rozhraní litosférických desek. 30. 3. 2017. Pohyb kontinentů. Typy hornin (vyvřeliny, sedimenty, přeměněné horniny) a vztahy mezi nimi Pohyby desek 1) Rozbíhání litosférických desek 2) Sbíhání desek Obě oceánské - hlubokomořské příkopy Oceánská pod pevninskou (sopečná činnost a zemětřesení (Andy) Obě pevninské - růst pohoří (Himaláje) Do Nitra Země Zemi tvoří tři části: jádro, plášť, zemská kůra (+obrázek) Litosféra.

Výbuch sopky pokryté ledovcem, může při rychlém tání ledu způsobit rozsáhlé povodně. Velké ztráty na životech hlásí i peléské exploze, vyznačující se výronem žhavých mračen plynů a popela, které se velkou rychlostí šíří při zemi. Rozšíření sopek je vázáno především na okraje litosférických desek Dva příklady přístrojů - Calibrated Light Sources and Light Meter Testování kabelu LASER V GEOGRAFII Meteorologie a ekologie LIDAR - výška oblačnosti turbulence znečišťující látky v ovzduší Geofyzika Z měření polohy družic lze určit polohu místa na Zemi - pohyb litosférických desek Astronomie Koutové odrážeče. desek věnována velká pozornost. Vzájemný pohyb tuhých desek (viskozita okolo 1024 Pas) je umožněn přítomností kůry - tenké vrstvy pokrývající povrch litosférických desek. Kůra je nasycena vodou a její viskozita je o několik řádů nižší než viskozita desky pod ní Pohyb a výživa. Hodina pohybu navíc. vnitřní síly (např. pohyb litosférických desek, vulkanická a seismická činnost, horotvorné procesy) a metody: frontální výuka, skupinová práce, samostatná práce s konzultacemi, práce s PowerPointem, tvorba prezentace, seznámení třídy s výsledky skupinové.

Pohyb litosférických desek: Typy pohyb

Prezentace na téma: POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK— Transkript prezentace: 1 POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK 2 Litosféra - není souvislá, ale je tvořena několika různě velkými litosférickými deskami Pohyb litosférických desek - uspořádání světadílů a oceánů oddělí se Kalifornie i obě Ameriky, oddělí se východní Afrika, Austrálie se posune na sever Budoucnost Sluneční soustavy Anotace Prezentace slouží k výuce tématu Kolob ěh látek a energie v zp ůsobují pohyb nejr ůzn ějších látek na Zemi. Kolob ěh látek na Zemi nazýváme biogeochemickými cykly. [5] Biogeochemické cykly • Pohyby litosférických desek. Pr.

- objasní pohyb litosférických desek - popíše zásoby a koloběh vody na Zemi - znázorní jednotlivé části oceánského dna - rozliší pohyby a vlastnosti mořské vody - objasní pojmy: koryto, ústí, delta, povodí, úmoří - vysvětlí rozdíl: jezero a umělá vodní nádr - funguje tektonika litosférických desek - pohyb kontinentů - kyslík produkovaný sinicemi - oxidace železa, uranu - chemické reakce všeobecné rezivění, vznikají oxidy železných ru Skládá se ze 7 velkých a 12 menších litosférických desek. Litosférické desky se k sobě buď: - umožňuje pohyb složek půdní hmoty Litosféra - stavba země a pohyb litsférických desek. Již jste se zamýšleli nad tím, proč si pobřeží některých kontinentů navzájem odpovídá Pohyb litosférických desek - globální desková tektonika Litosféra, nejsvrchnější obal Země jako vesmírného tělesa zahrnující zemskou kůru a.

Pohyby litosférických desek - desková tektonika - ZŠ

 1. VÝVOJ A POHYB KONTINENTŮ 9 3­17:10 ZEMĚTŘESENÍ •otřesy zemského povrchu •při pohybu litosférických desek vzniká napětí v horninách •při náhlých změnách napětí dochází k zemětřesení •vzniká také při sopečné činnosti Ohnisko - bod vzniku zemětřesení Zemětřesné vlny - šíří se z ohniska všemi směr
 2. způsobuje, pohyb litosférických desek (prohlédni si obrázky str. 36 a 37), poruchy zemské kůry (do sešitu zakresli obr.68 - vrása a její části) - významné je vždy silně vytištěn
 3. Na jeho nejhlubším místě , v Mariánském příkopu, který vznikl v důsledku srážky dvou litosférických desek nedaleko ostrova Guam, byla však naměřena hloubka 11035 metrů, což je nejhlubší bod zemského povrchu. Atlantský oceán má rozlohu 94,2 mil.km2 a má velmi členité pobřeží

Pohyb litosférických desek . uč. str. 40-43. Úkol tohoto týdne: přečíst článek a pochopit princip. Nakreslit si obrázky na str. 40 a 42 (nemusíte posílat) Nepovinně pro zájemce na 1 - vytvořit myšlenkovou mapu na vnitřní geologické děje. Nejdůležitější bod - zopakovat si horniny, příští týden bude test!!!! Paleogén - na rozhraní sousedních litosférických desek - sopky, sopečná pohoří; Vznik hnědouhelných pánví (neogén) - jehličnany (prouhelňování dřevin zapadaných do bahna - působení zvýšeného tlaku za nepřístupu vzduchu) - Podkrušnohoří; Vznik zásob ropy a zemního plynu (vodní mikroorganismy Původ všech pohoří spočívá v pohybu litosférických desek. Síly, které s těmito deskami hýbou z nitra Země a my jim říkáme vnitřní geologické síly (cizím slovem endogenní). Hory a pohoří vznikají při srážce dvou (či více) litosférických desek - pohyby litosférických desek - zemětřesení - sopečná činnost. Příloha č. 23 ZEMĚPIS Očekávané výstupy Téma Učivo k Počet hodin c Průřezové téma Mezi- - pohyb vody na Zemi . Příloha č. 23 ZEMĚPIS Očekávané výstupy Téma Učivo k Počet hodin c Průřezové téma Mezi-. - Pohyb litosférických desek. Uplatnění záření - OhřevZeměSluncem. - Ohřev Zemědíky radioaktivním rozpadům prvků v Zemi. Kapitola 5. Magnetické pole Zem Prezentace aplikace PowerPoint Author: Martin Zs Created Date: 8/2/2013 12:04:43 AM.

Planeta Země Litosféra

Pohyb litosférických desek: Pohyb litosferických desek

pohyb litosférických desek PT: Enviromentální výchova TO: Základní podmínky života (voda, ovzduší, půda - výklad)  uvede příklady křehké a plastické deformace pohovoří o sopečné činnosti a zemětřesení a jejich důsledcích rozliší hlavní mechanismy zvětráván Zkuste si odpovědět na otázku: Co způsobuje/způsobil pohyb litosférických desek? Pokud se vám video nepodaří spustit, nic se neděje. Až se uvidíme zpět ve škole, vše si projdeme a vysvětlíme společně. ⦁ Prezentace bude obsahovat minimálně 7 snímků. ⦁ Do prezentace vložte minimálně 3 obrázky. ⦁ Úpravy textu.

Pohyb litosferických desek I

 1. erály (nestejnorodé) výjimkou jsou horniny tvořené jedním
 2. rozbíhání litosférických desek - do trhliny vniká magma a vznikají sopky a zemětřesení sbíhání litosférických desek - vzniká zemětřesení podsouvání litosférických desek - vzniká ohnivý pás sope
 3. pohyby kontinentů - pohyb litosférických desek Popíše vznik a stavbu Země a vyjmenuje další planety sluneční soustavy. Dovede vysvětlit, proč se pohybují kontinenty. 5 Postery na stavbu Země 3D model Země ŘÍJEN Stavba Země: tektonika, vulkanismus, zemětřesení. Zná základní stavbu sopky a dovede vysvětlit, kde a pro
 4. Snímky z prezentace vám posílám proto, abyste měli ucelený a souvislý výklad látky, O litosférických deskách jsme se již taky učili na začátku školního roku, takže to zajisté nemusím Šipky na rozhraní desek ukazují jejich vzájemný pohyb

DUMY.CZ Materiál Pohyby litosférických desek - pracovní ..

Po přečtení prezentace kroužkovci, přejděte na odkaz uvedený na poslední stránce prezentace. Vyplňte test. Až se vám test povede na více než 80 % máte splněno. :-) Fotku s výsledkem si ofoťte do mobilu a pošlete mi na whatsapp. Díky PPT prezentace smyšlená mapa atlas glóbus 3D model topografická mapa . rozhraní litosférických desek a konkrétním projevem endogenních sil. Objasní možné způsoby vzniku pohoří. Vyjmenuje hlavní orogeneze Laurasie Přirozený pohyb obyvatelstv STAROHORYdélka trvání: 2 miliardy let- pohyb litosférických desek podobně jako dnes- usazené horniny• praoceány - rozvoj bakterií a sinic... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze Objasnit pohyb litosférických desek a jednotlivé důsledky jejich pohybu. Vysvětlit žákům vznik poruch v zemské kůře, jejich příčiny a důsledky. Naučit je rozpoznat jejich základní typy. Vysvětlit žákům příčiny vulkanické činnosti a poukázat na její důsledky. Prezentace je využitelná při klasické frontální. Roční pohyb Slunce a planet. Pohyb Měsíce. Zatmění a zákryty. Geotektonické hypotézy - tektonika litosférických desek. Vývoj geosfér. Prezentace vybraných témat rozšiřujících přednášku . Základní literatura: Brázdil, R. a kol. (1988): Úvod do studia planety Země

tc-lit-desk

 1. Profesor Žák říká, že pohyb litosférických desek je nejvýznamnějším geologickým činitelem. Lze mu jen položit otázku: Existují ty desky vůbec? Odtud bych se odpíchl. V textu se dále píše o '3 základních kamenech deskové tektoniky'
 2. Skryj kategori.. Horniny: vápence, úlomkovité usadené horniny, vznik slojov čierneho uhlia. 2.Druhohory (Zemský stredovek) Doba trvania: 165 miliónov rokov Rozdelenie: trias, jura, krieda Horotvorné procesy: začiatok alpínskeho vrásnenia pohyb 3 litosférických dosiek - Africkej, Indickej a Euroázijske
 3. katalogy, materiály cestovních kanceláří, grafy a tabulky, vlastní prezentace a besedy a jiné. Nezbytným pomocníkem je poítaþ a multimediální uena zařazena přímo do rozvrhu hodin. litosférických desek a jejich důsledky rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary pohyb vzduchu v atm., pasáty, monzuny, trop. cyklony.
 4. litosférických desek, , zejména na konvergentních. aktivních. okrajích předevp. edevším m okolo Tichého ho oceánu (tzv. ohňový ový kruh) a riftových zlomech. • uvnitř desek jsou zastoupeny vulkány. horkých skvrn a. iniciáln. lních stádi. dií vývoje riftových struktur
 5. ZKOUŠKA Písemná Celkový počet bodů: 10 Minimálně: 70 % základní pojmy - procesy + tvary pozice litosférických desek (vždy) obrázek tvaru - jeho charakteristika - tvary z přednáše
 6. V roce 2016 vznikl Geopark Královská Šumava jako projekt místního spolku Českého svazu ochránců přírody Rejštejn. Cílem geoparku je prezentace území, iniciace obnovy identity místních obyvatel, koordinace rozvojových projektů odspoda, a to vše s využitím znalostí území od jeho geologického podloží, geomorfologie, vodstva, přírodního prostředí a historie.

Sféry země. 18 Jak se nazývají písečné pahorky v pouštích? dny duny dany 32 Baobab je strom savan strom savan rostlina stepí rostlina stepí zvíře tropických lesů zvíře tropických lesů Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila.Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti ZKOUŠKA Písemná Celkový po čet bod ů: 10 Minimáln ě: 70 % základní pojmy pozice litosférických desek (vždy) Ústní - dle okruh Oficiálním názvem tohoto ostrova, s 310 tisíci obyvateli, je Islandská republika (Lýdveldid Island), hlavním městem je Reykjavík. Úředním jazykem je islandština, ale drtivá většina obyvatel se domluví plynně anglicky. Území Islandu leží v źoně styku dvou litosférických desek středoatlantského hřbetu, který. Vytvořené materiály mohou využít učitelé pro výuku zeměpisu jako opora pro vedení hodin, pro samostatnou práci žáků i pro jejich evaluaci. Obsahuje pracovní listy, prezentace pro interaktivní tabuli a testy pro testování žáků. Materiály jsou doplněny obrazovými materiály, mapkami a fotografiemi

Geologické Děj

 1. 9.A 9.A Český jazyk Mgr. Lucie Marhoulová Souvětí 1. Přečti si text, doplň čárky a souvětí souřadné znázorni graficky. 2. V graficky znázorněném souvětí urči druh vět vedlejších a významové poměry mezi souřadně spojenými větami hlavními
 2. Ještě, než provedu rozbor dat, musím zmínit, že by se deskový tektonik mohl podivovat, že stanice za jeho subdukční zónou vůbec konají pohyb směrem na východ. No, to nechme nyní stranou. Tedy první stanice koná v letech 2008-2018 na východ pohyb asi 8-9 cm. Druhá stanice asi 5 cm. Třetí asi 2-3 cm
 3. 3D SOPKA a SUBDUKCE- vystřihovánky a omalovánky pro malé vědce. Petr Brož a Matěj Machek, pracovníci Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. , připravili společně s výtvarnicí Lucií Škodovou 3D modely zajímavých geofyzikálních jevů, které ovlivňují vzhled naší Země.Kdo se chce podívat dovnitř sopky nebo lépe pochopit pohyb litosférických desek, může tak.
 4. ce, autor: Mgr. Lucie Barillová. Prezentace rozvíjí finanční gramotnost žáků

Desková tektonika (pohyb litosférických desek, vznik a zánik oceánů a kontinentů v geologické minulosti) Struktury a deformace zemské kůry (duktilní a křehká tektonika (vrásy a zlomy), vztah k deskové tektonice, zobrazování v geologické mapě) Podzemní voda a kras (hydrologický cyklus, proudění podzemní vody, krasové jevy Times New Roman Arial Arial (WE) Calibri ___===předloha prezentace blue Latinská Amerika Vymezení regionu Snímek 3 Přírodní podmínky Snímek 5 Snímek 6 Klima Snímek 8 Vodstvo Snímek 10 Snímek 11 Snímek 12 Snímek 13 Obyvatelstvo Snímek 15 Snímek 16 Snímek 17 Ekonomika Těžba Snímek 20 Snímek 21 Zpracovatelský průmysl. Prezentace vedou k osvojení probírané látky a procvičení učiva. Uživatelské hodnocení produktu. 52_181_Projevy_pohybů_litosférických_desek_2.pptx .pptx 1,03 MB 0× 52_182_Zemský_povrch.pptx .pptx 1,35 MB 52_195_Pohyb_vody.pptx .pptx 1,44 MB 0× 52_196_Půdní_obal_Země.pptx .pptx 1,34 MB. PPT prezentace globus film . Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora litosférických desek a konkrétním projevem endogenních sil. Objasní možné způsoby vzniku pohoří. Vyjmenuje hlavní územní pohyb obyvatelstva migrace imigrace emigrace uprchlík azyl Poznámky: V angličtině: He who can, does; he who cannot, teaches. Kdo umí, umí, kdo neumí učí. Citát má údajně podle Oxford Reference pocházet od G.B.Shawa: 'Maxims for Revolutionaries' in Man and Superman (1903) ()[1] Pro zjednodušení uvádím jen tyto fakulty

DUMY.CZ Materiál Pohyby litosférických desek

teorie litosférických desek. zemská kůra. zemětřesení a horotvorná činnost. horniny. proces zvětrávání. geologická historie Země, geologická období Země, poloha a vývoj kontinentů. geologické procesy. mineralogie, petrologie. deformace litosféry. vliv vlastností hornin na georeliéf. podmořský relié Pracovní list se zabývá problematikou rozhraní litosférických desek, vybranými fyzicko-geografickými prvky a nerostnými surovinami Jižní Ameriky. Mgr. Markéta Kubešová, publikováno 5.9.2008 9:10, zhlédnuto 6161 Vývoj kontinentů a oceánů: druhy a pohyby zemské kůry, tvary oceánského dna, litosférické desky, globální tektonika, tvary reliéfu vázané na rozhraní litosférických desek 4. Solární energie: elektromagnetické záření, insolace, radiační bilance Země, skleníkový efekt, rozdělení teploty v přírodní sféře a její. AlpArray. AlpArray je evroá iniciativa, která zvyšuje porozumění orogeneze a jejího vztahu k dynamice pláště, reorganizaci litosférických desek, vztahu k povrchovým procesům a seismickému nebezpečí v orogenním systému Alpy-Apeniny, Karpaty-Dinaridy 4D Globus, to je nejnovější exponát v iQlandii.Co dokáže? Na první pohled vypadá jako klasický rozsvícený globus. Jenže když k němu přijdete, reaguje na pohyb vaší ruky, globus si můžete jednoduše otáčet a cestovat po časové ose.Na 4D Globu se odehrávají posuny litosférických desek v řádech desítek milionů let nebo můžete sledovat šíření tsunami v roce 2004

 • Institut klinické a experimentální medicíny (ikem).
 • Nikon d3200 vs d3300.
 • Komule flower power.
 • Zlomení lícní kosti.
 • Cislo ridicskeho prukazu.
 • Victoria topserialy to.
 • Muz.
 • Vinylove podlahy bez vinylu.
 • D dimery wikiskripta.
 • Zapůjčení polaroidu olomouc.
 • Slabikář pro první třídu online.
 • Better now post malone lyrics.
 • Povrchove zaplisneni ryb.
 • Jak pracovat s porcelánem.
 • Odpoledni televizni noviny nova moderatorka.
 • Fraus matematika 8. ročník.
 • Francouzský buldoček útulek ostrava.
 • Musculus pectorales.
 • Reinkarnace zvířat.
 • Z černých vlasů na zrzavo.
 • Mungo pomazánka.
 • Závěť se svědky vzor.
 • Samsung uhs 3 class10 micro sdxc memory card red 128g.
 • Plynový revolver umarex.
 • Modra mikrovlnka.
 • Háček do panelu nosnost.
 • Psychosomatika rýma.
 • Psy slovensko.
 • Toto jsou příznaky rakoviny konečníku které byste neměli podceňovat.
 • Tesařská zárubeň.
 • Alphega lékárna.
 • Autodesk 3d scan software.
 • Ocasatí nižší klasifikace.
 • Ukulele vyprodej.
 • Fallout 4 level cheat.
 • Priorix.
 • Kalifornie poušť.
 • Křehký koláč s jablky kluci v akci.
 • Opozita příklady.
 • Zahájení motorkářské sezony poděbrady 2019.
 • Klasické fotoaparáty na film.