Home

§ 274 odst. 1 a odst. 2 písm. a) trestního zákoníku

a) tr. zákoníku a přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, za které byl odsouzen podle § 274 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. (2) Soud upustí od potrestání pachatele označeného jako spolupracující obviněný, jsou-li splněny podmínky stanovené v § 178a odst. 1 a 2 trestního řádu a podal-li spolupracující obviněný jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď o skutečnostech, které jsou způsobilé.

ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1, 2 písm. a) trestního zákoníku. Usnesením ze dne 13.5.2014, č.j. 6T 228/2013-49, Okresní soud v Teplicích rozhodl tak, že se podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu, z důvodu podle § 188 odst. 1 písm. e) tr. řádu, vrac (2) Rozhodnout o dočasném odložení trestního stíhání podle odstavce 1 nelze, byl-li úplatek, majetkový nebo jiný prospěch poskytnut nebo slíben v souvislosti s výkonem pravomoci úřední osoby uvedené v § 334 odst. 2 písm. a) až c) trestního zákoníku nebo úřední osoby uvedené v § 334 odst. 2 písm. c) trestního zákona. Bohužel i v tomto bodě bylo rozhodování soudů nejednotné. Část soudů vycházela z výkladu, že takový čin je trestný i nadále, byť pouze jako jeden trestný čin (§337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku), takže není důvod k tomu, aby se osobám za takové jednání odsouzeným rušil trest

10. 1. 2020 Přečinu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 270 odst. 1 tr. zákoníku se nedopustí, kdo užívá počítačový program, jehož rozmnoženinu nabyl od předchozího uživatele, který tento program již nadále nevyužívá a ze svého zařízení jej odstranil § 258 odst. 1 písm. d), e) trestního řádu zruší a podle § 259 odst. 3 trestního řádu rozhodne tak, že obžalovanému uloží trest odnětí svobody pod samou spodní hranicí zákonné trestní sazby, a to za užití mimořádného snížení trestu odnětí svobody podle § 58 odst. 1 trestního zákoníku. 4 V § 125 se na konci odstavce 1 doplňuje věta Ukládá-li soud nepodmíněný trest za trestný čin uvedený v § 55 odst. 2 trestního zákoníku, vyloží, jakými úvahami byl veden při tomto rozhodnutí a proč nebylo možno uložit trest přímo nespojený s odnětím svobody. (1) Při zjišťování průměrného výdělku pro účely náhrady škody při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání je rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok, je-li toto rozhodné období pro zaměstnance výhodnější. (2) Náhradu za ztrátu na výdělku a náhradu nákladů na výživu pozůstalých je zaměstnavatel povinen vyplácet pravidelně jednou měsíčně.

§ 274 odst. 1 trestního zákoníku. Detail otázky na Odpovědi.cz. Štécha Dobrý den, je možné dostat na §274 odst. 1 trestního zákoníku 3 tresty (podmínku, peněžitý a zákaz činnosti)Děkuj 1, odst. 3 a odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen trestní zákoník), a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky ve smyslu § 274 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku. Stěžovateli uložil trest zákazu činnost § 88 (1) Je-li vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin pletichy v insolvenčním řízení podle § 226 trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 písm. e) a odst. 2 až 4 trestního zákoníku, zjednání výhody. g) trestního zákoníku ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku a přečin výtržnictví podle § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, a za to jej odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání sedmi a půl roku. Vinu ve smyslu § 145 odst. 2 písm., písm.

Vykonání trestu epravo

40/2009 Sb. Trestní zákoník - Zákony pro lid

 1. Chci se zaptat jestli se amnestie vztahuje na přečin maření výkonu rozhodnutí a vykazání podle § 337 odstavec 1 písmeno a) trestního zákoníku jež jsem byl odsouzen podle §337 odst 1 TZ s přihlednutím k § 314 e odst. 2 trestního řádu k odnětí svobody v trvání 4 měsíců, podle § 81 odst. 1a §82 se výkon uloženého.
 2. 1 As 202/2014 [14] Stěžovatele následně shledal Okresní soud v Jihlavě vinným ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, za což jej odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců s podmíněným odkladem výkon
 3. 1 Nejvyaaí státní zastupitelství 1 SL 742/2011 Sbírka výkladových stanovisek Nejvyaaího státního zastupitelství V Brn˙ dne 21. prosince 2011 PoY.. 5/2011 Stanovisko k uplatHování zásady subsidiarity trestní represe a akodlivosti inu (§ 12 odst. 2 trestního zákoníku) I. Podle § 13 odst.
 4. dopravní prostředek [§ 274 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku], nebo byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn [§ 274 odst. 2 písm. c) trestního zákoníku]. Objektem přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního

a) trestního zákoníku ve stádiu přípravy podle § 20 odst. 1 trestního zákoníku, v jednočinném souběhu s přečinem padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 trestního zákoníku a přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 2 alinea 1 trestního zákoníku 173 odst. 1, 2 písm. a), odst.3 trestního zákoníku, jednak zloöinem neoprávnéného opatFení, padélání a pozménéní platebního prostFedku podle § 234 odst. 1, 4 písm. a) trestního zákoníku. Této trestné öinnosti se obvinén Náklady trestního řízení a jejich náhrada Příklad č. 48: Obviněný Pavel je stíhán pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 tr. zákoníku, jehož se dopustil neplacením výživného na své nezletilé dítě po dobu asi 10 měsíců, přičemž na výživném dluží částku celkem asi 12 500 Kč Příspěvek je reakcí na problém interpretace a aplikace nového ustanovení § 205 odst. 2 trestního zákoníku, obsahujícího skutkovou podstatu zpětné krádeže, a to v souvislosti s ustanovením § 419 trestního zákoníku. Trestnost zpětné krádeže před 1. 1. 2010 (§ 247 odst. 1, písm.

podvodu podle § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku dílem dokonaný, dílem nedokonaný ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku. Za to mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 6 let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou a) tr. zákoníku, pokud jde o přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku, byl obviněný srozuměn s tím, že může dojít k ohrožení nebo porušení zájmu chráněného trestním zákoníkem, že tedy tento přečin spáchal formou nepřímého úmyslu podle § 15 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku a odsouzen za tento přečin a za sbíhající se přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody na 30 měsíců, jehož výkon mu byl podle podmíněně odložen na zkušební dobu 3 a půl roku Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší nežmalé V § 2 odst. 1 písm. q) a v odst. 2 písm. j), v § 4 odst. 1, v § 5 odst. 3 a 7, v § 18 odst. 10, v § 19 odst. 8, v § 20 odst. 7, v § 30 odst. 20 a 24, v příloze č. 3 odst. 2 V případě, že takový čin bude spáchán za události, kdy je vážně ohrožen život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek (dle § 152 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku), dojde k naplnění znaků kvalifikované skutkové podstaty, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby

Nejvyšší soud ČR Burešova 2

(2) Soud upustí od potrestání pachatele označeného jako spolupracující obviněný, jsou-li splněny podmínky stanovené v § 178a odst. 1 a 2 trestního řádu a podal-li spolupracující obviněný jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď o skutečnostech, které jsou způsobilé. TrŘ), vetn obhajoby v řízení vykonávacím (§ 36a odst. 1 písm. b) TrŘ), v řízení o stížnosti pro porušení zákona, o odvolání a v řízení o návrhu o povolení obnovy řízení (§ 36a odst. 2 písm. C) TrŘ). Dále bylo zrušeno ustanovení dosud omezující vydání trestního příkazu (§ 314e odst. 2 písm.

d) trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění novel. Od 1. 1. 2010 půjde o trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 337 odst. 1 písm. i) trestního zákoníku č. 40/2010 Sb., za který hrozí pachateli trest odnětí svobody až na tři roky dílem nedokonaného ve stadiu pokusu dle § 21 odst. 1 k § 283 odst. 1, odst. 2 písm. c) trestního zákoníku a pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 odst. 1 trestního zákoníku, byl propuštěn z vazby na svobodu až dne 21. 3. 2013, t e d y zaviněně porušil povinnosti soudce stanovené v § 80 odst. 1. zákoníku a části pachatelů za přečiny nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1, odst. 2 písm. c) trestního zákoníku a výtržnictví podle § 358 odst. 1, 2 písm. a) trestního zákoníku, vše ve spolupachatelství dle § 23 trestního zákoníku. V druhém případě byl pachatel potrestán trestem domácího vězení za. 1) přečinem ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku (dále jen tr. zákoníku), kterého se měl dle skutkových zjištění nalézacího soudu dopustit tím, že dne 23.3.2012 v přesněji nezjištěné době mezi 10.0

Trestní řád - HLAVA DEVÁTÁ - POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM

3f) § 233 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) trestního zákoníku. 3g) § 233 odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. b) trestního zákoníku. 3h) Úmluva o potírání penězokazectví, vyhlášená pod č. 15/ /1932 Sb.. Dosavadní poznámky pod čarou č. 3f a 3g se označují jako poznámky pod čarou č. 3i a 3j, a to včetněodkaz Dále navrhli obžalovat jednu ženu ze zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby (podle § 329 odst. 1 písm. a, odst. 3 písm. a, písm. b trestního zákoníku). Návrh na obžalobu za krácení daní - Policie České republik 6 Str. 275 V § 97 odst. 1 se věta druhá zrušuje. V § 97 odst. 2 se slova zástupců zaměstnanců nahrazují slovy v případech uvedených v § 203 odst. 2 písm.a). Str. 286 V § 103 odst. 5 se slova zřízení chráněných nahrazují slovem vy- hrazování. Komentář ke změnám v § 103 odst. Kvalifikace pro § 198 odst. 2 písm. c) trestního zákoníku je možná, pokud byl čin uvedený v odst. 1 spáchán na dvou nebo více týraných osobách. d) Páchá takový čin po delší dobu. Zde musí jít při páchání takového činu o dobu několika měsíců. Postačí zde zavinění z nedbalosti

13 § 1105 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dříve § 133 odst. 2 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Usnesení Nejvyššího soudu z 19. 1. 2011, 3Tdo 709/2010-47. 14 § 3 správního řádu č. 500/2004 Sb. PETR PRŮCHA. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 2. vydání 2015. ISBN 978-80-7502-051-2, s. 31-36, komentář k. Porušení chráněných průmyslových práv podle § 269 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku neoprávněným zásahem ve větším rozsahu do práv jiné osoby k užitnému vzoru. JUDr. Jakub Vozáb, PhD. 10.04.201 1, 2 písm. a) odst. 3 trestního zákoníku a - jednak zločinu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle ustanovení § 248 odst. 2 alinea třetí, odst. 4 písm. a trestního zákoníku, kdy ve formě spolupachatelství způsobili škodu v celkové výši nejméně 873.766.492,79,- Kč Ublížení na zdraví dle § 146 odst. 2 písm. e) Trestního zákoníku (1) Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1e) na jiném pro jeho skutečnou neb

Nový trestní zákoník - rušení a krácení trestů www

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Michal Šušák Trestný čin krádeže podle § 205 trestního zákoníku Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D a posouzení skutku, tzn., zda pachatel podvodu bude trestný za přečin (§ 14 odst. 2 ve spojení s § 209 odst. 1 a 3 TZ) nebo zločin (§ 14 odst. 2 ve spojení s § 209 odst. 4 TZ), případně zvlášť závažný zločin (§ 14 odst. 3 ve spojení s § 209 odst. 5). Škoda se stanoví postupem podle § 137 TZ

Nejvyšší soud / Porušení autorského práva, práv

b) trestního zákoníku a přípravu zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 20 odst. 1 trestního zákoníku k § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a, b) trestního zákoníku, a to v souvislosti s probíhajícím a plánovaným zadávacím řízení na veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Podle § 259 odst. 3 trestního řádu soud nově rozhodl tak, že obviněného uznal vinným zločinem (správně zvlášť závažným zločinem) znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. c) trestního zákoníku

USNESEN

2 Pojem úmyslu eventuálního je v návrhu trestního zákoníku dopln ěn o definici srozum ění (§ 15 odst. 2). Definici srozum ění u eventuálního úmyslu nyní § 15 odst. 1 písm. b) si vynutily pot řeby praxe, kdy pojem srozum ění v sou časném pojetí selhává p ři posuzování lhostejnosti ad 2) pokus zvlášť závažného zločinu vraždy podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku, § 140 odst. 2, odst. 3 písm. d) trestního zákoníku a o d s u z u j e s e podle § 140 odst. 3 trestního zákoníku za použití § 43 odst. 1 trestního zákoníku, § 58 odst. 1, 3 trestního zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v. (1) Policejní orgán se souhlasem státního zástupce dočasně odloží trestní stíhání podezřelého z trestného činu pletich v insolvenčním řízení podle § 226 odst. 2, 4 nebo 5 trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 písm. e), odst. 3 nebo 4 trestního zákoníku, pletich při zadání veřejné zakázky a při.

390/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb ..

§ 271m : Zákoník práce - 262/2006 Sb

Dobrý den, je možné dostat na §274 odst

(1) Policejní orgán se souhlasem státního zástupce dočasně odloží trestní stíhání podezřelého z trestného činu pletich v insolvenčním řízení podle § 226 odst. 2, 4 nebo 5 trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 písm. e), odst. 3 nebo 4 trestního zákoníku. § 178/1, 2 trestního zákoníku, a odsouzen k úhrnnému trestu odnètí svobody v trvání friceti § 84 trestního zákoníku byl nad obžalovaným a § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 trestního zákoníku byl výkon trestu odiožen na zkušebn

 • Arabové náboženství.
 • Klapky boty.
 • Jak nechat dozrat dyni.
 • Zápis z valné hromady schválení účetní závěrky vzor 2017.
 • Soa litoměřice.
 • Plesy 2018.
 • Přidává se do piva cukr.
 • Zeleninový salát s mozzarellou.
 • Molly's game kniha.
 • Sd cards.
 • Nejdelší sjezdovky v itálii.
 • Avokádový a sojový olej.
 • Pretopeny byt.
 • Saint nazaire.
 • Autodesk 3d scan software.
 • Heather locklear 2018.
 • Sirloin.
 • John deere wikipedia english.
 • Dobrodruzne filmy v prirode.
 • Rybářské potřeby ivančice.
 • Vitráže na zakázku.
 • Robbie rotten dead.
 • Závěsné wc recenze.
 • Tracking post.
 • Undertaker job.
 • Dům na předměstí.
 • Strategie online hry.
 • Povinnost podrobit se odběru krve.
 • Lil wayne lollipop.
 • Penzion u trnků.
 • Adobe premiere elements 14 cz.
 • Bioderma babysquam.
 • Gogo shop online.
 • Pelyněk tinktura.
 • Pokladka dlazby na koso.
 • Directions cerise.
 • Tvarohovo ananasový koláč.
 • Rajesh tbbt wiki.
 • Příznaky vysokého tlaku.
 • Canon 200d bazar.
 • Široké kalhoty s vysokým pasem.