Home

Míra zhutnění

Zkoušky zemin - webzdarm

 1. (relativní ulehlosti ID u nesoudržných ze
 2. 5.A.4.1 Míra zhutnění a modul přetvárnosti 14 5.A.4.2 Dodržení výšek určených v dokumentaci stavby 14 5.A.4.3 Rovnost povrchu 14 5.A.4.4 Odchylka od příčného sklonu 14 5.A.4.5 Tloušťka vrstvy 14 5.A.5 Klimatická omezení 14 5.B PODKLADY ZE SMĚSÍ STMELENÝCH HYDRAULICKÝMI POJIVY (vč. asfaltocementového betonu) 1
 3. imální 98 % - ČSN 721006-Modul přetvárnosti Edef
 4. Míra zhutnění kamenitých a balvanitých sypanin. Zhutnění je považováno za dostatečné, nepřekročil-li při kontrole nivelační metodou podle ČSN 73 6133 rozdíl zatlačení před a po dvou kontrolních přejezdech vibračním válcem při plném výkonu 0,5 % tloušťky vrstvy, za podmínek stanovených zhutňovací zkouškou
 5. míra zhutnění (poměr E def,2 /E def,1) nepřímá: Rázová zatěžovací zkouška deskou (Lehká dynamická deska - LDD) únosnost, míra zhutnění: nepřímá: ČSN 73 6192: Geodetická kontrolní metoda (nivelace) míra zhutnění: nepřímá: ČSN 72 1006, příloha G: Dynamická penetrační zkoušk
 6. . Používáme vždy kvalitní těžkou techniku, která prochází pravidelnými technickými kontrolami a řídí ji zkušená a vyškolená obsluha

Velmi často na těchto jednoduchých stavbách dochází k nerovnoměrnému zhutnění podloží pod budoucí podkladní deskou. Jednak nelze dostatečně hutnit plochu v místech, kde je uložena kanalizace a jednak se míra zhutnění nijak neměří. Proto mnohem častěji, než že by výrazně poklesl základový pas, má tendenci. Ammann zajišťuje vysokou efektivitu a nejlepší výsledky i v těch nejtěžších pracovních podmínkách. Maximální míra zhutnění dosažena v minimálním počtu pojezdů přináší uživateli skvělé pracovní výsledky a efektivitu provozu. [ více

Hutnění - Wikipedi

 1. imalizovat objem kavern (prázdná místa) a to z dalšího důvodu - objem betonu, zejména ve stěnových konstrukcích.
 2. Míra zhutnění (%) průměr 99,5 100,3 100,3 Směrodatná odchylka σ n-1 0,9 0,7 0,7 Spojení vrstvy (kN) Průměr 14,3 17,6 - Směrodatná odchylka σ n-1 2,6 2,1 - Tloušťka vrstvy po zhutnění (mm) 40 80 30 Poznámky: 1. Asfalt PMB 45/80-65 2. Asfalt PMB 25/55-65 3. Kompenzační vrstv
 3. y stanoví vyříznutím vzorku pomocí vyřezávacího kroužku (metoda, která se používal dříve - obj. hm. se určí z váhy ze

Návrh a realizace podloží průmyslových podlah ASB Porta

 1. míra zhutnění a mezerovitost asfaltových vrstev na vývrtech podle ČSN EN 12697-6 a ČSN EN 12697-8 spojení asfaltových vrstev podle ČSN 73 6160 tloušťky asfaltových vrstev podle ČSN EN 12697-3
 2. Rozměry, hmotnosti a míra zhutnění desek.. 87 10.2.12. Odolnost proti vzniku trvalých deformací.. 88 10.3. Směs BBTM 4 50/70.. 90 10.3.1. Návrh čáry zrnitosti.. 90 10.3.2. Stanovení navážek a množství pojiva na Marshallova tělesa pro kontrolu.
 3. a sypanin in situ Stanovení rovinatosti, podélné a příčné nerovnosti (2m a 4m lať) Průkazní zkoušky na zlepšení ze
 4. míře zhutnění a vlhkosti nižší modul přetvárnosti, než je poža-dovaný, musí se aktivní zóna zpravidla rozrušit, upravit a znovu zhutnit. Je zřejmé, že tento postup přináší dodatečné náklady, dobře známé např. z výstavby železničního koridoru. Z popsaného problému vyplývá, že je optimální již v dob
ASC 110 Ammann - zeminový vibrační válec (11,7t) | kohut

4.5.3.1 Míra zhutnění hrubozrnných zemin 20 4.5.3.2 Míra zhutnění jemnozrnných zemin 20 4.5.3.3 Míra zhutnění směsných zemin 21 4.5.3.4 Míra zhutnění kamenitých a balvanitých sypanin 21 4.5.3.5 Přetvárné vlastnosti zemin aktivní zóny 21 4.5.3.6 Míra zhutnění v přechodové oblasti 21 4.5.4 Zkušební postupy 2 2 Míra zhutnění Hutněním se snažíme docílit optimálních vlastností pokládané asfaltové směsi převážně z hlediska velikosti dopravního zatížení a klimatických podmínek. S se výrazně zvyšuje pevnost, tuhost Zhutněním vrstvy je také ovlivněn odolnost proti zt rátě protismykových vlastností [1] míra zhutnění je prokazována zkouškami. (nelze u zemin třídy G4) Podmínky provedení obsypu v účinné vrstvě (v zóně potrubí)? B1 Hutněno po vrstvách proti rostlé zemině (nebo v násypu). Míra hutnění se neprokazuje

přednáška 1.2, BM02 - Pozemní komunikace II - VUT ..

Statická zat ěžovací zkouška Dot čené normy a p ředpisy • ČSN 72 1006 Kontrola zhutn ění zemin a sypanin • ČSN 73 6190 Statická zat ěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek • ČD S4 Železni ční spodek • TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací Účel zkoušky Statická zat ěžovací zkouška slouží k Míra zhutnění se vyjadřuje procentem k maximální ob-jemové hmotnosti při zmíněných laboratorních zkouškách. Míra zhutnění může být kontrolována také pomocí statického modulu přetvoření. Předepsané zhut-nění se u rozsáhlých staveb ověřuje pomocí zhutňovacího pokusu, nebo měři-čem zhutnění - kompaktometrem 9. Musí být předepsaná minimální míra zhutnění zemního tělesa dosažena i na jeho okraji? 10. Na jakou, hodnotu míry zhutnění musí být hutnna aktivní zóna z jemnozrnných nebo ě směsných zemin? 11. Na jakou, hodnotu míry zhutnění musí být hutněny vrstvy zásypu rýh a podobných výkopů mimo silniční těleso? 12 Obdobnou vlastností jako hutnost je u sypkých látek stupeň zhutnění nebo též míra zhutnění. Je definována poměrem sypké hmotnosti při určitém zhutnění ku sypké hmotnosti při zhutnění dokonalém. Se stupněm zhutnění je možné se setkat nejčastěji v oblasti zemních prací, kdy se jím posuzuje kvalita provedení. • Míra zhutnění povrchu pláně musí vycházet ze statického výpočtu napětí na povrchu pláně vyvozeného konstrukcí zpevněné plochy a jejím nahodilým zatížením. Za minimální míru zhutnění lze označit zhutnění na E def2 = 45 MPa (modul přetvárnosti)

5.1 Míra zhutnění směsných zemin dle ČSN 72 1006 21 5.2 Míra zhutnění kamenitých a balvanitých sypanin 21 5.3 Přípustné odchylky 21 6. KLIMATICKÁ OMEZENÍ 22 6.1 Budování násypů v zimním období 22 6.2 Zemní práce v deštivém počasí 22 7. ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ 23 8 Také slouží jako zvuková izolace, s čímž souvisí její míra zhutnění. Čím více je zhutněna, tím větší má objemovou hmotnost a tím lépe tlumí hluk. U celulózy se provádí 4 druhy aplikace - míra zhutnění, atd. Dále laboratoř provádí zkoušky přísad do malt a betonů, průkazní zkoušky pro CB kryty, konstrukční betony, mezerovité betony, stmelené a nestmelené vrstvy, měření únostnosti vozovkových vrstev statickou zatěžovací deskou, měření nerovnosti vozovek, atd Při kontrole hutnění MZK je přidáno zcela logické ustanovení, že pokud je míra zhutnění splněna, k případnému nedodržení povolených odchylek vlhkosti se nemusí přihlížet. Pokud jsou výsledky míry zhutnění nevyhovující, je dále možné aktuální hodnotu suché objemové hmotnosti znovu ověřit na vzorcích směsi.

Přístrojem se dále prokazuje míra zhutnění posuzované vrstvy porovnáním objemové hmotnosti stanovené denzitometrem in-situ a laboratorním měřením zkouškou Proctor standard. Geotechnická laboratoř 11 PROTOKOL - STANOVENÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI MEMBRÁNOVÝM DENZITOMETREM. Geologický průzkum je nezbytnou součástí začínající stavby. Zahrnuje zpracování průzkumů pro zakládání staveb, při kterých zjišťuje geologické a hydrogeologické poměry v určené lokalitě. Díky osvědčení o odborné způsobilosti geolog vystupuje i jako soudní znalec z oboru inženýrské geologie, projektuje, provádí a vyhodnocuje práce v inženýrské geologii míra zhutnění při daném tlaku praktický tvar a = maximální míra zhutnění bp bp a V V V C 0 1 0 pk b 1 tlak potřebný na redukci objemu o polovinu - nízká hodnota = deformace materiálu probíhá snadněji C míra zhutnění V 0 počáteční objem V aktuální objem a, b parametry a ab p C p

2.3.4. Míra zhutnění Kromě obsahu vody a zrnitosti je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících trvalé deformace míra zhutnění materiálu. Některé studie ukazují, že míra zhutnění má ještě větší vliv na tvorbu trvalých deformací než na pružné deformace. Suchá objemová hmotnost Úvodní stránka > ČSN 73 6160:1986 Zkoušky hotové úpravy - míra zhutnění ČSN 73 6160:1986 Zkoušky hotové úpravy - míra zhutnění část VI, čl. 241 ÷ 24

Nestmelené a stmelené směsi do podkladních vrstev

AKTUALITY: - základové desky EXPRES: 1) Dodávka do 3-9 dnů. 2) Rozměrová přesnost ± 15 mm . 3) Záruka 3 roky. 4) Pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 5,0 mil - míra zhutnění a mezerovitost vrstvy, - odolnost asfaltové směsi proti trvalým deformacím, - vlastnosti zpětně získaného asfaltového pojiva, • odběru vzorků pro laboratorní posouzení vývrtů z cemento-betonového krytu. Nad rámec stanovení fyzikálně mechanických vlastností nabízíme analýzu vzorků mÍra zhutnĚnÍ podle Čsn 72 1006 4 max. zrno 30 mm hutnĚnÝ obsyp ŠtĚrkopÍsku 3 2 1 6 5 4 3 2 mÍra zhutnĚnÍ podle Čsn 72 1006 zÁsyp pod aktivnÍ zÓnou komunikace mÍra zhutnĚnÍ podle Čsn 72 1006 zÁsyp ŠtĚrkopÍskem aktivnÍ zÓna komunikace skladba komunikace 5 0 0 1 3 0 0 d n 1 0 0 min. 1000 vzorovÝ Řez uloŽenÍ kanalizace hutnění ploch, kde je třeba vysoká míra zhutnění - vjezdy apod. Technické informace. Hmotnost: Velikost pěchovacího nástavce (Š x D) mm: 280×330: Počet úderů max. 1/min: 700: Motor: WM 80: Palivo: Benzín s olejem: Vibrační deska Wacker DPU 6555 ceník - klikněte zde

Geotechnické polní zkoušky - Technické práce - 4G consit

• u sypkých látek se zavádí stupeň nebo také míra zhutnění (poměr sypné hmotnosti při určitém zhutnění ku sypné hmotnosti při dokonalém zhutnění) h V hv V KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMI minimální míra zhutnění jednotlivých vrstev podloží modul deformace dynamický modul - E vd statický modul - E v2 zemní pláň 26 MPa 45 MPa konstrukční vrstvy 32 MPa 60 MPa ověření vlastnosti vrstvy rázová (dynamická) zkouška statická zkouška Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodrže Dále bude prováděna kontrola výšek jednotlivých vrstev a míra zhutnění zemní pláně v rozsahu stanoveném Plánem kontroly a zkoušek. Před zakrytím díla a zhotovením nátěrových systémů musí být provedeny všechny předepsané zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky Sledování kvality asfaltových vozovek v České republice ukázalo, že relativně krátkou životnost hutněných vrstev často ovlivňuje nízká míra zhutnění a vysoká mezerovitost vrstev krytu • Míra zhutnění povrchu pláně musí vycházet ze statického výpočtu napětí na povrchu pláně vyvozeného konstrukcí zpevněné plochy a jejím nahodilým zatížením. Za mini-mální míru zhutnění lze označit zhutnění na Edef2 = 45MPa (modul přetvárnosti)

6.1.1.Požadovaná míra zhutnění neupravených přírodních zásypových materiálů. 6.1.2.Namrzavost zásypových materiálů 6.2. Upravené zeminy 6.3. Směsi stmelené cementem nebo vápnem, resp. upravené zeminy 6.4. Nestmelené materiály 6.5. Recyklované stavební demoliční materiály 7. Hutnění 8. Oprava konstrukce vozovky. Míra zhutnění byla v případě nízkoteplotní asfaltové směsi v porovnání s horkou směsí dokonce mírně vyšší. Toto zjištění je podporováno také feedbackem z USA, který poukazuje na skutečnost, že v případě staveb, kde je smluvní platba vázaná na míru zhutnění, působí tento fakt v některých případech jako. Minimální míra zhutnění vrstev SC je 95 Ann Četnost zkoušek se obvykle řídí ČSN 73 6124-1. Rovnost povrchu podkladní vrstvy SC je třeba upravit tak, aby na styku rýhy a původní vozovky v úrovni horního povrchu vrstvy nebyl výškový rozdíl větší než ±15 mm. Pokud to podmínky dovolí, je třeba sledovat rovnost povrchu. Pro zhutnění zeminy a štěrků při stavbě silnic, chodníků nebo základů domu potřebujete kvalitní vibrační desky, případně i pěchy a válce. Tyto stroje slouží ke zvýšení únosnosti podloží, zamezují sesedání půdy, omezují propustnost vody, brání poškození mrazem a celkově zvyšují stabilitu podloží

Hutnění zeminy - EUROFIN RECYCLIN

Nerovnost povrchu podélná max. příčná minimální Tloušťka vrstvy h průměrná 3) Míra zhutnění minimální (PM) Požadavek ±20 mm ±5 mm ±0,5 % 20 mm 20 mm 0,8 h 0,9 h 97 % Zkouška Min. četnost nivelací po 40 m ve 3 bodech profilu po 100 m průběžně po 100 m 1) nivelací 2) ČSN 73 6175 nivelací, sondou po 100 m ČSN 72. Hutnění se ukončuje v době kdy je dosažena předepsaná míra zhutnění (hutnící prostředky nezanechávají na povrchu hutněné vrstvy viditelné stopy). Kontrolní zkoušky směsi Kontrolní zkoušky použitých stavebních materiálů ověřují shodu vlastností a požadavků průkazních zkoušek. Rozsah kontrolních zkoušek. Prohlížení Bakalářské práce - 11136 dle předmětu Zhutnitelnost asfaltové směsi, míra zhutnění, finišer, válec, moduly tuhosti, Marschallův pěch

Míra zhutnění půdy závisí na: • tlaku na půdu • okamžité vlhkosti půdy • zrnitosti půdy (podílu skeletu) • plasticitě půdy • výchozí pórovitosti půdy • kontaktní ploše pneumatiky • tloušťce humusové vrstvy na povrchu půdy • výšce koberce z klestu na povrchu půdy Zhutňování půdy strana 1 Míra zhutnění D(%) - zkušební metoda :ČSN 721010 A. Stanovení obj. hmotnosti vyřezávacím kroužkem (jamka). Klasifikace a zatřízení zemin - vhodnost (zrnitost, plasticita, namrzavost atd.) Míra zhutnění musí odpovídat navrhované třídě dopravního zatížení. Hutníme po jednotlivých vrstvách, případně po částech o tloušťce 100 - 150 mm. Podkladové vrstvy se provádějí ve spádu budoucí plochy. Horní vrstva podkladu musí být zhotovena ve sklonu komunikace nebo projektované ploch Specializujeme se na zkoušky zemin pro pozemní komunikace (statická zátěžová zkouška a lehká dynamika). Dále se zabýváme měřením nerovností povrchu latí, prohlídkami kanalizace kamerovým systémem, čištěním kanalizace a zkouškami těsnosti kanalizace vzduchem

Založení zdi na XPS - Diskuze TZB-info

Základy pro rodinný dům: Vyztužení podkladního betonu (5

Dosažená míra zhutnění, dosažení cílových hodnot zhutnění či slabá místa procesu hutnění válce jsou tak identifikována již v průběhu hutnění válcem. Naměřená data je možné přes USB přenést do počítače a zde je dále analyzovat a dokumentovat. Díky plošné kontrole dosaženého zhutnění materiálů a. Příloha č. 1 k usnesení Rady Města Klecany č. 11/2015 ze dne 30.3.2015 Zásady a technické podmínky pro Zásahy do povrchů komunikací mÍra zhutnĚnÍ musÍ odpovÍdat min. 98% ps standardnÍ. 2. uloŽenÍ trouby, pÍskovÉ loŽe uloŽenÍ trouby, pÍskovÉ loŽe loŽe pro uloŽenÍ trouby bude provedeno jako ŠtĚrkopÍskovÉ minimÁlnÍ tl. 0,20m z nenamrzavÉho, nesoudrŽnÉho materiÁlu ŠirokÉ frakce 0-8 mm s maximÁlnÍm podÍlem jemnozrnnÝch ČÁstic (<0,063m.

Míra zhutnění bude dodavatelem stavby kontrolována průkaznými zkouškami v souladu s TKP zemní práce. Žádné z naměřených hodnot modulu přetvárnosti podloží vozovky nesmí být nižší o více než 10% od předepsané hodnoty. Nesmí být více než 10% hodnot menších než je předepsané kritérium Míra zhutnění sypanin se provede dle normy ČSN 72 1005 (Míra zhutnění zemin v tělese silniční komunikace). Kontrola zhutnění se provede dle ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin). Dále bude respektována ČSN 73 6133 (Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací) Základní požadavky kladené na podloží průmyslových podlah jsou homogenita, dostatečná míra zhutnění kontrolovaná například poměrem Edef,2/Edef,1 a modul pružnosti od 30 MPa výše, to vše v rozsahu celé deformační zóny podlahy. Modul reakce podloží by pro běžné podlahy neměl být menší nežli 30 MN/m3 vysoká míra zhutnění a nízká poréznost malty, malá drsnost povrchu, dobrá přilnavost malty. Průtok a hydraulické parametry. Vyložení z cementové malty je povrchem, který má malou drsnost, což usnadňuje proudění, snižuje tlakové ztráty a zajišťuje stálost hydraulických parametrů v čase Základní myšlenka nového filmu scenáristy a režiséra Radka Bajgara je nejsilněji vyjádřena v dialogu mezi cynickým gaunerem a zdvořilou důchodkyní, která na něho právě míří brokovnicí: Učitelky přece nestřílejí lidi. - A na to vy právě spoléháte. Ale teď už si tím nikdo nebude jistý

Stavební stroje a technika KOHÚT A SPOL

Srovnávací zkoušky - míra zhutnění, moduly Míra zhutnění = ρ ssd vývrt / ρ ssd přeform. ACO 11 S - míra zhutnění = 98 - 100 % → rozdíl 17 kg/m3 → 40 % z předepsaného intervalu Moduly tuhosti IT-CY a ITS → zhutnění ovlivňuje mecha-nické a reologické vlastnosti směsí 2 Míra zhutnění zemní zbylé pláně se bude řídit dle této PD. Je nutné počítat, že se lokálně bude muset použít hloubková sanace podloží pomocí lomového kamene s vsypem z SD 0-63 (odhad 5% plochy) Výkopek bude odvezen na skládku, kterou si zhotovitel zajistí sám. Pro stanovení kalkulace lze uvažovat o skládce do 10 km. Kolový bagr MH PLUS. Hmotnost: 18 t Šířka: 2.52 m Délka: 6.4 m Výška: 3.91 m Výbava: zubatý podkop 120 cm obsah 0,9 m3, zubatý podkop 80 cm, zubatý podkop 40 cm, hladký podkop 80 cm, svahovací lžíce 200 c

Stavební stroje a mechanizace | Chládek a Tintěra

míra zhutnění ČSN 73 6160, čl. 7.2, metoda a), c) STN 73 6160, čl. 6.4, STN EN 12697-7 Asfaltové vrstvy 97 Zkouška spojení asfaltových vrstev střihem ČSN 73 6160, čl. 7.3 Asfaltové vrstvy 98-110 Neobsazeno 111* Zkoušení těsnosti sváru hydroizolace IP-SQZ-2 Hydroizolace 112* Měření tloušťky povlak možné, musí být vykopané rýhy po zasypání upraveny tak, aby byla dodržena předepsaná míra zhutnění zemní pláně a také její rovinatost v předepsaném sklonu, popř. nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, aby chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně • Zvýšená míra zhutnění půdy - snížený podíl kapilár - snížená evaporace • Významně snížený podíl vegetačního pokryvu - minimální zvlhčování vzduchu transpirac

PPT - Struktura půdy PowerPoint Presentation, freePůdní blok a jeho parametry ve vztahu k obhospodařování (2
 • Polykarbonát s oboustranným uv filtrem.
 • Bugaboo fox.
 • High hopes pink floyd lyrics.
 • Princ fazza.
 • Graded readers.
 • Blu ray disk historie.
 • Alarm reminder.
 • Canva google.
 • Jambo buben.
 • Denik moji kocky.
 • Atletika disciplíny.
 • Procenta alkoholu.
 • Noty pdf.
 • Počasí v roce 2016.
 • Pontius pilatus.
 • Magnolie pěstování.
 • Bazény urbánek.
 • Aguti.
 • Tom clancy ghost recon wildlands steam.
 • Čaj pro 2 měsíční miminko.
 • Seafood praha.
 • Světové dny mládeže 2022.
 • Firma range rover.
 • 4d grafika.
 • Starožitné sofa.
 • Osvětim zájezd slevomat.
 • Kdy stříhat iris.
 • Paragraf 245 trestného zákona.
 • Coaguchek cena.
 • Rizky na pecicim papire.
 • Audi a6 3.0 tdi quattro 2006 recenze.
 • První člověk na antarktidě.
 • Beats studio 3 recenze.
 • Tis prostřední hillii.
 • Německý bazar dřevoobráběcích strojů.
 • Syndrom podrážděných střev.
 • Seznam email import kontaktů.
 • Benzínová motorová pila mountfield mc 4216.
 • Kláštery v české republice.
 • Vaření masa před uzením.
 • Cena máku 2019.